Globaalikasvatuksen koulutuksessa opittiin erilaisista oppijoista ja historiakäsityksistä

Taksvärkin globaalikasvatuksen kouluvierailijat tapasivat toisiaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna Helsingissä. Kouluvierailijoille järjestettiin kaksipäiväinen jatkokoulutus, johon mahtui uuden oppimisen lisäksi muihin osallistujiin tutustumista ja rentoa yhdessäoloa. Kouluttajina toimivat Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelijat Aura Alarto ja Hanna Hjerppe. Sunnuntaina Vammaiskumppanuus ry:n ohjelmasuunnittelija Johanna Kurki piti osallistujille luennon erilaisten oppijoiden huomioimisesta kouluvierailuilla. Läpi viikonlopun käytiin keskusteluja niin kouluvierailutoiminnan käytännöistä kuin käsiteltävistä teemoista. ”Kouluttajamme ovat huikeita tyyppejä, joilla on monipuolista osaamista muun muassa kasvatukseen sekä yhteiskunnallisiin ja globaaleihin ilmiöihin liittyvistä kysymyksistä”, Aura kiittelee.

Maailman ääniä ja työpajaharjoituksia

Koulutus alkoi lauantaina aamiaisella ja Hannan alustuksella Maailman äänet -oppaan teemoista. Oppaan harjoitukset auttavat esimerkiksi laajentamaan mielikuvia globaalista etelästä, ja alustuksen yhteydessä katsottiinkin ote Kriittisen ajattelun aamukahvit -videosarjan aihetta käsittelevästä videosta (linkki videoon Taksvärkin YouTube-kanavalla). Alustuksen jälkeen pohdittiin Auran johdolla esiintymistaitoja ja niiden kehittämistä.

Lounaan jälkeen osallistujat pääsivät itse yhdistämään aamupäivällä oppimiaan asioita. He ohjasivat ryhmissä toisilleen kolme Maailman äänet -oppaan työpajaharjoitusta. Ryhmät toteuttivat harjoituksen Neljä nurkkaa sekä ensimmäiset osat harjoituksista Mitä, missä, milloin ja Ilmastoteosta uutiseksi.

Neljä nurkkaa -harjoituksessa osallistujat pohtivat mielipiteitään vetäjien esittämiin väittämiin ja siirtyvät mielipiteensä mukaan yhteen neljästä nurkasta sen mukaan, ovatko he väitteen kanssa täysin tai osittain samaa mieltä vai täysin tai osittain eri mieltä. Tämän jälkeen omista mielipiteistä keskustellaan muiden kanssa. Kiperiin väittämiin ei ollutkaan helppoa valita kantaansa! Tällä kertaa pohdittiin esimerkiksi, kokevatko osallistujat, että maailma on oikeudenmukaisempi kymmenen vuoden kuluttua. Jotkut olivat osittain samaa mieltä, toiset taas osittain eri mieltä. Hyviä perusteluja kuultiin molemmista leireistä. Näkemykset vaihtelivat esimerkiksi sen perusteella, mihin asioihin kiinnitettiin huomiota ja millaista muutosta uskottiin kymmenessä vuodessa tapahtuvan. Tehtävässä olennaista on oman mielipiteen perustelun harjoittelemisen lisäksi myös se, että osallistujilla on halutessaan mahdollisuus muuttaa kantaansa keskustelun jälkeen. Tällä kertaa vaihtoja ei nähty, mutta keskustelut toivat osallistujien tietoisuuteen uusia näkökulmia ja oivalluksia.

Mitä, missä, milloin -harjoituksen ensimmäisessä osassa tavoitteena on miettiä, mitä ja kuinka paljon tiedämme maailmanhistoriasta. Taululle heijastetaan maailmankartta, johon osallistujat saavat merkitä heille mieleen tulevia historiallisia tapahtumia. Tällä kertaa osallistujia pyydettiin kirjaamaan ylös viisi historian tapahtumaa paikkoineen ja aikoineen. Valtaosa tapahtumista sijoittui pienelle alueelle Eurooppaan. Muita maanosia koskevat tapahtumat olivat tyypillisesti sotia tai katastrofeja, mutta Euroopasta mainittiin myös positiivisia asioita. ”Tajusin historiakäsitykseni eurosentrisyyden Maailman äänet -harjoituksessa. Eli siis oivalsin, että on paljon sellaista, mitä en tiedä”, yksi koulutuksen osallistujista kertoo palautteessaan.

Ilmastoteosta uutiseksi -harjoituksen ensimmäisessä osassa pohditaan, miten toimijuudesta uutisoidaan. Osallistujat jaetaan ryhmiin, jotka tutkivat eri lehtiä ja niistä löytyviä ilmastouutisia. Tarkoituksena on selvittää, kuka tekee ja mitä hidastaakseen ilmaston lämpenemistä. Koulutuksessa käytetyn kolmen erilaisen aikakauslehden perusteella huomattiin, että ilmastouutisia löytyy hyvin monenlaisista julkaisuista ja että niiden tyyli vaihtelee. Joidenkin uutisten osalta esitettyihin kysymyksiin oli helppo vastata, toisten kohdalla oli hankalaa hahmottaa tekijöiden ja toimien välisiä suhteita. Tietoa ilmastoasioista siis on saatavilla, mutta sitä voi olla hankala tulkita, jos ei ole jo valmiiksi perehtynyt aiheeseen.

Kunkin harjoituksen jälkeen ohjausvastuussa olleet ja osallistujat keskustelivat harjoituksesta ja esiin nousseista kysymyksistä. ”Ryhmätyöt olivat tosi kivoja, paljon oivalluksia ja hyviä ideoita”, osallistuja kommentoi.

Millaisia esiintymistaitoja globaalikasvatuksen kouluttaja tarvitsee?

Saavutettavuuskoulutus puhutti ja kannusti kehittymään

Sunnuntaiaamupäivänä osallistujat pääsivät pureutumaan kouluvierailuilla vastaan tuleviin haastaviin tilanteisiin ilmaisutaidon keinoin. He valmistelivat pienryhmissä näytelmät, joiden kautta pohdittiin, miten toimia esimerkiksi silloin, kun työpajassa tarvittava tietotekniikka ei toimikaan. Katsojat tarjosivat näyttelijöille ratkaisuehdotuksia, joiden avulla haasteet selätettiin.

Lounaan jälkeen Johanna Kurki kertoi osallistujille erilaisista oppijoista ja siitä, miten työpajasta voi tehdä kaikki osallistujat huomioon ottavan. Kaikilla on oikeus oppia ja vaikuttaa! Konkreettisia tapoja saavutettavuuden parantamiseen olivat esimerkiksi työpajan etenemisen ennakointi kuvien kautta sekä monikanavaisten ja eri aisteja hyödyntävien työskentelymenetelmien käyttäminen. Luento herätti vilkasta keskustelua ja uusia oivalluksia. ”Vaikka kaikkia näitä asioita ei pystyisi huomioimaan jokaisessa työpajassa, jokainen pienikin muutos saavutettavampaan suuntaan on edistystä”, yksi kouluvierailijoista toteaa palautteessaan.

Lopuksi käytiin vielä läpi viikonlopun aikana opittua ja senhetkisiä tunnelmia. Osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja iloisia siitä, että olivat päässeet viettämään aikaa yhdessä. Palautteissa kiiteltiin erityisesti koulutuksen käytännönläheisyyttä ja toiminnallisuutta ja lämmintä ilmapiiriä. Moni koki saaneensa lisää itsevarmuutta työpajojen vetämiseen. Vammaiskumppanuus ry:n osiota kehuttiin siitä, että se tarjosi tietoa laajasta aiheesta ja esitteli samalla helposti toteutettavia tapoja muuttaa työpajoja saavutettavampaan suuntaan.

”Koulutuksen ilmapiiri oli mielenkiintoinen sekoitus lämmintä tunnelmaa ja kriittistä ajattelua. Saimme kouluttajilta paljon ideoita siitä, miten Taksvärkin kouluvierailuita ja työpajamateriaaleja voi kehittää. Oli mahtavaa tavata livekoulutuksessa lähes kahden vuoden etäilyn jälkeen!” Aura summaa viikonlopun antia.

Lue lisää vapaaehtoistyömahdollisuuksista Taksvärkissä

Teksti ja kuvat: Aino Hyppölä