Keräyslupa ja rekisteriseloste

Rahankeräyslupa

Poliisihallituksen rahankeräyslupa on RA/2021/1029. Lupa on voimassa 13.8.2021 lähtien koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Ahvenanmaan keräyslupa on ÅLR 2023/3754, voimassa 1.8.2023–31.7.2024.

Taksvärkki ry:n keräysluvalla kerätyt varat käytetään Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelman omarahoitusosuuden kattamiseen. Varoja käytetään ohjelman hankkeisiin, joilla tuetaan monipuolisesti nuorten oikeuksia ja koulutusta globaalissa etelässä (esim. Guatemala, Kenia, Malawi, Mosambik, Nepal, Sambia ja Sierra Leone). Suunnitellut hankkeet ulkomailla toteutetaan yhdessä paikallisten hankekumppanien ja järjestöjen avulla.

Keräysluvan mukaisesti varoja käytetään myös kehitysyhteistyölle linjattujen teemojen, kuten sukupuolten tasa-arvon, syrjimättömyyden sekä ilmastokestävyyden ja vähäpäästöisen kehityksen tukemiseen kehitysyhteistyössä ja kotimaan toiminnassa. Suomessa varoja käytetään lisäksi kehityshankkeista ja kehitysyhteistyön tuloksista tiedottamiseen sekä työpajojen ja koulutustoiminnan järjestämiseen koululaisille ja opiskelijoille.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Taksvärkki ry
Siltasaarenkatu 4, 7. krs. 00530 Helsinki
Y-tunnus: 0727322-0

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Auli Starck, toiminnanjohtaja
auli.starck@taksvarkki.fi
+358 (0)45 153 9950

Rekisterin nimi

Taksvärkki ry:n lahjoittaja- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on yhteydenpito sidosryhmiin, toiminnasta tiedottaminen, lahjoittajasuhteiden ja -tietojen hallinnointi ja varainhankinta, vapaaehtoistoiminnan ja työryhmien koordinointi, järjestön toiminnan kehittäminen sekä muu yksityisyyden suojan periaatteita ja henkilötietolainsäädäntöä noudattava Taksvärkki ry:n sidosryhmätoiminta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– yhteystiedot (henkilön nimi, osoite, puhelin ja sähköposti, organisaation yhteystiedot)
– osallistumistiedot
– rekisteröidyn antamat muut taustatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääsääntöisesti suoraan uutiskirjeen tilaamisen, Taksvärkki-keräykseen ilmoittautumisen ja kuukausilahjoittajaksi ryhtymisen yhteydessä tai muun Taksvärkki ry:n organisoiman toiminnan yhteydessä, puhelimitse, sähköpostilla, tapahtumissa ja koulutuksissa sekä sähköisten internet-lomakkeiden avulla.

Julkisissa viroissa toimivien henkilöiden, koulujen ja organisaatioiden työntekijöiden työhön liittyvät osoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet voidaan kerätä julkisilta verkkosivuilta.

Tietojen säilytys

Rekisteritiedot säilytetään kymmenen (10) vuotta rekisteröinnin jälkeen elleivät yhdistyksen säännöt, Suomen laki tai tapahtuman luonne toisin edellytä. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tietojen uusimisesta lähetetään pyyntö rekisteröidylle ennen tiedon poistamista.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Annetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi