Uuden ohjelmakauden teemana on nuorten merkityksellinen osallisuus kestävässä kehityksessä

Taksvärkki ry jatkaa työtä nuorten oikeuksien, yhdenvertaisen osallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen parissa juuri käynnistyneen uuden ohjelmakauden 
myötä. Ulkoministeriö myönsi tukea kolme miljoonaa euroa (3 027 000) Nuorten merkityksellinen osallisuus kestävässä kehityksessä 2022–2025 -ohjelmalle haetun mukaisena.  

Uudella ohjelmakaudella yhteistyöjärjestöjen toteuttamia hankkeita on Keniassa, Sierra Leonessa, Sambiassa, Malawissa, Mosambikissa, Guatemalassa ja Nepalissa.  

Kaikkien ohjelmakumppaneiden yhteinen tavoite on nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen. Kohderyhmiä ovat muun muassa koulunsa keskeyttäneet tytöt, kadulla asuvat ja työskentelevät nuoret sekä syrjäseutujen koululaiset. Työtä tehdään ihmisoikeusperustaisesti ja kestävän kehityksen tavoitteiden pohjalta. 

Kehitysyhteistyön sisältöihin ja kehitysyhteistyöhankkeita toteuttavien kumppanijärjestöjen kokoonpanoon ei tule merkittäviä muutoksia, vaan työssä keskitytään työn laatuun, vaikuttavuuteen ja tuloksista oppimiseen. Kumppanit ovat vanhoja yhteistyöjärjestöjä, ja yksi uusi hanke käynnistyy Mosambikissa muutaman vuoden tauon jälkeen. 

Malawissa vahvistetaan nuorten päätäntävaltaa 

Taksvärkin kehitysyhteistyöhankkeissa jatketaan työtä nuorten oikeuksien vahvistamiseksi. Esimerkiksi Malawissa toimivan kumppanijärjestö CYECE:n hanke jatkuu uudella ohjelmakaudella. Järjestön asiantuntija Aggie Bob Chang on tyytyväinen, että he voivat jatkaa työtään vammaisinkluusion edistämiseksi ja tyttöjen koulutuspolkujen tukemiseksi.  

Tyttöjen ja nuorten naisten päätösvaltaa tuetaan järjestämällä koulutuksia seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista. Koulutuksia järjestetään nuorille ja paikallisyhteisöjen avainhenkilöille ja vastuunkantajille, jotka toimivat alueellisina koordinaattoreina. Nuorten pääsyä palveluiden pariin vahvistetaan ja seurataan. 

”Tällä kaudella uutta ovat osallistavat prosessit julkisten asioiden hoidon läpinäkyvyyden tarkastelussa. Nuoria koulutetaan arvioimaan viranomaisten toiminnan vastuullisuutta. Lisäksi taiteita ja urheilua aiotaan hyödyntää aiempaa vahvemmin nuorten osallistamisessa”, Chang kertoo. 

Malawilaisia nuoria pelaamassa. Kuva: CYECE.

Eriarvoisuuden tarkastelua globaalikasvatuksen keinoin  

Taksvärkki tukee nuorten näköistä toimintaa myös Suomessa. Taksvärkki jatkaa vakiintunutta ja tavoitteellista globaalikasvatustoimintaansa kouluissa. Tavoitteena on osallistaa, kuulla ja tukea nuoria yhdenvertaisen ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Yhtenä painopisteenä uudella ohjelmakaudella on globaalikasvatuksen seurannan ja arvioinnin kehittäminen. 

Taksvärkki jatkaa edelleen pidempiaikaista yhteistyötä yksittäisten koulujen kanssa, ohjaa globaalikasvatuksen työpajoja peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa sekä kouluttaa kasvattajia. Vuosittain noin 21 500 nuorta Suomessa osallistuu globaalikasvatuksen työpajoihin, Maailmankansalaisen koulu -verkoston kumppanikouluyhteistyöhön ja Taksvärkkikeräykseen. Keräykseen osallistumalla oppilaat tukevat Taksvärkin kehitysyhteistyötä tekemällä töitä yhden päivän ajan. 

Nuorten merkityksellisen osallisuuden näkökulmasta nuorilla on Taksvärkin ohjelmassa valittavana erilaisia ja eri yhteyksissä tapahtuvia vaikuttamisen polkuja. Koulussa vaikuttamisen lisäksi nuoret ja nuoret aikuiset voivat vaikuttaa muun muassa toimimalla vapaaehtoisina globaalikasvatuksen kouluttajina tai osallistumalla vapaa-ajalla nuorten Challengers-ryhmään

Globaalikasvatuksen valtavirtaistamiseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa Taksvärkki työskentelee ohjelmakaudella yhteistyössä muun muassa opettajaopiskelijoiden, vapaaehtoisten globaalikasvatuksen työryhmän jäsenten sekä muiden globaalikasvatusjärjestöjen kanssa. Taksvärkki tuottaa säännöllisesti globaalikasvatuksellista viestintämateriaalia sekä toimii aktiivisesti osana kansalaisyhteiskunnan verkostoja. 

Uuden ohjelmakauden myötä Taksvärkki-kampanja rakentuu vuosittain vaihtuvan, nuoria koskettavan globaalin teeman ympärille. Mikä sua estää? -kampanja, joka kannustaa puuttumaan vammaisten kohtaamaan syrjintään, jatkuu kevätkauden 2022 loppuun saakka. Taksvärkkipäivä, kampanjamateriaalit, oppituntiharjoitukset ja työpajat lisäävät nuorten ymmärrystä globaaleista kehityskysymyksistä ja antavat taitoja toimia kestävän kehityksen edistämiseksi.  

Vammaisinkluusion ja ilmastokestävyyden edistämistä pandemiaoloissa 

Sekä kotimaan työssä että kehitysyhteistyöhankkeissa jatketaan vammaisinkluusion valtavirtaistamistyötä. Kehitysyhteistyössä vahvistetaan paikallisten osaamista mm. huomioimalla saavutettavuus- ja esteettömyyskysymyksiä käytännön toiminnassa. Kotimaan globaalikasvatustyössä jatketaan saavutettavien materiaalien kehittämistä ja tarjotaan kouluille selkokielisiä työpajoja. Uudella ohjelmakaudella erityistä huomiota kiinnitetään myös ilmastokestävyyden vahvistamiseen.  

Koronapandemian jatkuminen tarkoittaa lisähaasteita niin kotimaassa kuin ohjelmamaissa tapahtuvaan työhön. Erityisesti Nepalissa ja Guatemalassa korona-aallot ja yhteiskunnan sulkutilat ovat varjostaneet työtä pandemian alusta lähtien aiheuttaen jatkuvia viivytyksiä ja muutoksia suunnitelmiin. Myös uusi ohjelmakausi käynnistyy yhtä arvaamattomissa olosuhteissa. 

”On tärkeää tukea yhteisöjä myös koronapandemian jälkeisessä ajassa, kunhan akuutista kriisistä päästään eteenpäin ja sen seuraukset tulevat esiin kaikessa laajuudessaan. Jo nyt on tiedossa tilanteen negatiivinen vaikutus lasten ja nuorten oikeuksiin esimerkiksi lisääntyneiden koulupudokkuuden, teiniraskauksien ja hyväksikäyttötapausten muodossa”, Taksvärkin ohjelmasuunnittelija Veera Blomster tuumaa. 

Globaalikasvatuksen työpajoja voidaan järjestää etä-, ulko-, hybriditoteutuksena, mikäli vierailut luokkahuoneissa eivät ole mahdollisia. Myös Taksvärkkipäivää voidaan järjestää eri muodoissa. 

Lue tästä koko ohjelmadokumentti:
Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelma vuosille 2022–2025 (pdf)

Koulupuutarhan hoitoa Nepalissa. Kuva: ECCA.