Arviointi: Nuoret edistävät aktiivisesti oikeuksiensa toteutumista Keniassa 

Puoliväliarviointi hankkeesta “Sisi Pia Tuna Haki” kertoo positiivisesta muutoksesta Keniassa. 

Taksvärkki ry:n rahoittamassa hankkeessa yhteistyökumppani Undugu Society of Kenya (USK) työskentelee kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten kanssa edistääkseen heidän hyvinvointiansa ja yhteiskunnallista asemaa. Hanketta toteutetaan Nairobin ja Kisumun alueilla, jotka ovat Kenian suurimpia kaupunkeja. Undugu on toiminut kaupungeissa pitkään, ja on saanut alueilla aseman vakiintuneena ja kunnioitettuna järjestönä. 

Puoliväliarvioinnissa todetaan hankkeen saaneen aikaan positiivista muutosta nuorten parissa. Muutoksista mainitaan muun muassa nuorten tietoisuuden kasvaminen omista oikeuksistaan. Keskeisiä muutoksia ovat myös asenteiden muutokset yhteisössä ja vuorovaikutuksen lisääntyminen nuorten ja muun yhteisön välillä. 

Hankkeen ulkopuolisen arvioinnin laativat kenialaiset asiantuntijat Julius Nyangaga ja Esther Kihoro yhteistyössä hankkeen nuorten kanssa. Puoliväliarviointi julkaistiin vuoden 2024 alussa. 

Undugu Society of Kenya edistää nuorten hyvinvointia ja osallisuutta 

Undugu on tehnyt työtä kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten aseman parantamiseksi jo vuodesta 1973. Järjestön toiminta pohjautuu malliin, jossa nuoret perustavat omia yhdistyksiä ja harjoittavat esimerkiksi liiketoimintaa. Yhdistykset ovat nuorten itsensä johtamia ja nuoret ovat myös edustettuina Undugun päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa. Nuorten yhdistysten edustajat ovat mukana kahdesti vuodessa pidettävässä johtoryhmän tapaamisessa, jossa tarkastellaan järjestön toimintaa ja suunnitellaan tulevaa. 

Ryhmien avulla pyritään kehittämään nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan, heidän itsevarmuuttaan, sekä johtajuus- ja organisointitaitoja. Undugu tarjoaa nuorille koulutuksia ja kouluttaa heitä esimerkiksi toimimaan ryhmänjohtajina. Ryhmään kuuluminen tuo nuorten elämään myös tärkeää tukea vertaisilta ja Undugun työntekijöiltä arjen haasteisiin. 

“Sain koulutusta USK:lta, ja minulla on nykyään oma parturiyritys. Olen kiitollinen siitä vakaudesta, jota yrityksestä saatu toimeentulo tuo perheelleni.” 

 – Nairobilainen Undugun toiminnassa mukana oleva nuori 
Kisumussa Aiming High- ja Pamoja Tusonge Mbele-yhdistysten tapaaminen. Tapaamisessa istutettiin puuntaimia tien varrelle, osana laajempaa Kisumun aluehallinnon ”3 miljoonaa puuta 3 vuodessa”-hanketta.

 
Nuorilla on entistä vahvempi luottamus tulevaisuuteen 

Raportissa yhtenä havaittuna muutoksena mainitaan, että nuoret ovat saaneet tietoa omista oikeuksistaan. Tietoisuuden kasvaminen on muuttanut sen, että nuoret huomaavat, jos heidän oikeuksiaan laiminlyödään. Tämän kerrotaan vaikuttaneen esimerkiksi siihen, että nuoret ovat varmempia keskustellessaan viranomaisten kanssa. Tietoisuuden lisäämä itsevarmuus on myös tuonut nuorille rohkeutta toimia julkisesti nuorten oikeuksien puolesta ja hakeutua osalliseksi päätöksentekoon. 

Undugun toiminnassa olevilla nuorilla todetaan olevan entistä vahvempi luottamus tulevaisuuteen, ja että heidän ymmärryksensä omasta merkityksestään yhteiskunnassa on muuttunut positiivisesti. Osallistuminen yhteiskunnan toimintaan ja sosiaalisten suhteiden kehittyminen yhdistyksissä on tuonut nuorille merkityksellisyyden tunnetta.  

Käytännön muutoksia Undugun toiminnassa mukana olevien nuorien keskuudessa ovat esimerkiksi huumeiden käytön väheneminen, toimeentulon paraneminen yhdistysten perustamien liiketoimien seurauksena, sekä nuoriin kohdistuvien ennakkoluulojen muuttuminen. Järjestön kautta nuorilla on myös mahdollisuus saada järjestön oma henkilökortti, mikä esimerkiksi edistää heidän mahdollisuuksiaan saada töitä. Undugu myös tukee nuoria prosessissa virallisen henkilöllisyystodistuksen saamiseksi. 

Kadulla asuviin ja työskenteleviin nuoriin on raportin haastattelujen mukaan suhtauduttu epäilevästi. Nuoriin kohdistuvien stereotypioiden purkamisessa on vielä tehtävää, mutta Undugun toiminnassa mukana oleminen on muuttanut muun yhteisön suhtautumista nuoriin positiivisesti. Nuorten yhdistykset esimerkiksi siivoavat talkootyönä naapurustojaan, ja näin pyrkivät muuttamaan heihin kohdistuvia ennakkoluuloja. 

“Koimme häirintää poliisien toimesta. Välttääksemme sen, päätimme avata autopesulan. Ensin siivosimme meidän paikan ja veimme sieltä pois kaikki jätteet, sillä epäsiisteys oli yksi syistä miksi meitä ei haluttu sinne. Kun poliisit tulivat ja näkivät että paikka oli siivottu, he antoivat meille mahdollisuuden.” 

– Nairobilainen Undugun toiminnassa mukana oleva nuori 
Maboxin-yhdistyksen ylläpitämä kasvimaa Nairobissa. Yhdistys sai maapalstan hyötykasvien kasvattamiseen yhteisöjohtajalta, vaikka alueen asukkaat vastustivat lahjoitusta. Sittemmin asenteet ovat muuttuneet ja asukkaat ostavat kasveja ja vihanneksia yhdistykseltä. 

Taksvärkin ja Undugun yhteistyö on saanut aikaan vaikuttavia tuloksia 

Taksvärkki ry ja Undugu Society of Kenya ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä vuodesta 2008 alkaen. Taksvärkki on ollut tiiviisti mukana Undugun yhdistysmallin kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.  

“Sisi Pia Tuna Haki”- hankkeen suunnittelussa ja arvioinnissa on osallistettu Undugun nuortenryhmien edustajia. Arviointiprosessin myötä nuoret ovat oppineet työn seurantamenetelmistä ja heidän ymmärryksensä hankkeen tuloksista on syventynyt. Jatkossa nuorten osallisuutta hankkeen seurannassa voidaan kehittää entisestään, kun seurantamenetelmät ovat nuorille tuttuja.  

Vuoden alussa julkaistu arviointiraportti ohjaa Undugun ja Taksvärkin yhteistyön kehittämistä seuraavan kahden vuoden aikana. Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyön ohjelmasuunnittelija Jaakko Lavoniuksen mukaan yhteistyö on ollut vaikuttavaa.  

“Kun on omin silmin nähnyt Undugun tekemää työtä, minkälaisessa toimintaympäristössä sitä tehdään ja mitä sillä saadaan aikaan, on ilmeistä, että työ on hyvin tärkeää ja tarpeellista. Toiminnassa on mukana todella paljon nuoria ja Undugu tekee heidän parissaan pitkäjänteistä ja merkityksellistä työtä suurella ammattitaidolla.” 

– Jaakko Lavonius

Lavonius kertoo, että Undugun työn vahvuutena on se, että he tukevat nuoria heidän omassa ympäristössään. Taksvärkin ja Undugun yhteisellä hankkeella jatketaan nuorten vaikuttamistyön ja yhteiskunnallisen aseman tukemista. 

Muutosten kartoitusta Outcome harvesting -menetelmällä 

Puoliväliarviointi on toteutettu käyttämällä Outcome harvesting (muutosharavointi) -menetelmää. Ensin havainnoidaan se, millaista muutosta on tapahtunut. Sen jälkeen käänteisessä järjestyksessä askel askeleelta arvioidaan, miten hanke on vaikuttanut tapahtuneeseen muutokseen. Menetelmä mahdollistaa sen, että monitulkintaisista syy-seuraussuhteista voidaan kerätä tietoa. Arviointi ei perustu ennalta määritettyihin tavoitteisiin, ja siten se mahdollistaa hankkeen vaikutusten laajan tarkastelun. 

Lue englanninkielinen raportti puoliväliarvioinnista täältä: Puoliväliarviointi Kenia 2024, englanninkielinen pdf

Teksti: Liisa Kerola 

Kuvat: Jaakko Lavonius