Kuinka tuloksellista on Taksvärkin kehitysyhteistyö?

Taksvärkki teetti tänä vuonna ulkopuolisella taholla arvioinnin omasta kehitysyhteistyöohjelmastaan. Poikkeuksellinen toimintavuosi vaati myös poikkeuksellisen lähestymistavan arvioinnin toteuttamiseen. Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelman 2018–2021 arviointi toteutettiin kesän ja syksyn 2020 aikana.

Tarkastelun kohteena oli koko Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelma, erityisesti sosiaalisen osallisuuden näkökulmasta. Tarkemmin perehdyttiin Malawin ja Sambian hankkeisiin työpajojen ja arviointia varten kerätyn kenttäaineiston kautta, muita hankkeita tarkasteltiin olemassa olevien dokumenttien perusteella.

Arvioinnissa painotettiin tulosten käytettävyyttä työn sisältöjen ja työtapojen kehittämiseen, erityisesti tulevien vuosien suunnittelussa. Lisäksi korostettiin paikallisten sidosryhmien osallistamista ohjelmassa aikaan saadun muutoksen analysoinnissa.

Korona muutti suunnitelmat

Kehitysyhteistyön arviointi oli alun perin tarkoitus järjestää perinteisellä tavalla paikan päällä. Arviointia tekevien henkilöiden oli tarkoitus matkustaa Sambiaan ja Malawiin ja tavata eri toimijoita, nuoria ja aikuisia. Suunnitelma kuitenkin muuttui covid-19-pandemian myötä.

Taksvärkin kehitysyhteistyön arviointi toteutui ensimmäistä kertaa etäfasilitoituna prosessina, jonka kenttäosuudet toteutettiin paikallisten voimin. Arvioinnista vastasivat ulkopuoliset konsultit, Learning Loopin Mariam Smith ja Phil Smith.

“Evaluaatioprosessi oli haastavista olosuhteista ja epävarmuustekijöistä huolimatta erittäin onnistunut. Paikallisten toimijoiden vastuunotto käytännön toteutuksessa merkitsi normaalia syvempää sitoutuneisuutta ja ymmärrystä arviointityöhön”, pohtii Taksvärkin kehitysyhteistyön ohjelmasuunnittelija Veera Blomster. “Etänä toteutettu prosessi jakautui normaalia pidemmälle ajanjaksolle, mikä mahdollisti arvioinnin tekijöille tavallista syvemmän suhteen Taksvärkin paikallisten kumppaneiden kanssa.”

“Tehtävään valitut ulkopuoliset asiantuntijat toimivat paikallisten tiimien tukena ennen näkemättömällä tavalla, mikä teki prosessista erityisen motivoivan kumppanijärjestöille. Prosessi kehitti kumppanijärjestöjen tulosajattelua ja opitut asiat tulevat näkymään varmasti myös käytännön hanketoteutuksessa.”

Arvioitsijat kouluttivat virtuaalityöpajoissa Taksvärkin Sambian ja Malawin kumppanijärjestöjen työntekijöitä ja Sambiassa myös hankkeen aktiiveja arvioinnin tekemisestä, Outcome Harvestingista ja tiedonkeruumenetelmistä. Arvioinnin tekijät myös tukivat paikallisia työntekijöitä aineistonkeruussa ja sen analyysissä.

Koko kehitysyhteistyön arviointiprosessi dokumentoitiin blogiin. Julkaisuissa kerrotaan kuinka arviointi, tietojenkeruu ja yhteiset pohdinnat etenivät. Tekstien lisäksi blogia värittävät valokuvat, piirrokset ja ruutukaappaukset. Tutustu arvioinnista kertovaan blogiin.

Arvioinnin tarkoitus on auttaa kehittämään ohjelmaa

Uusi arviointi auttaa tarkentamaan Taksvärkin työn tulevia tavoitteita ja toimintamalleja. Prosessin myötä nostettiin esiin hyviä käytäntöjä ja kehittämiskohtia sekä hankkeiden että koko ohjelman tasolla.

Erityisesti Malawissa hankkeen järjestelmällinen yhteistyö paikallisyhteisöjen ja kylien johtajien kanssa sai kiitosta. Sambiassa puolestaan nuoret vaikuttivat päättäjiin ja saivat aikaan tarkempaa valvontaa paikallisten baarien aukioloaikoihin ja ikärajojen noudattamiseen.

Yksi arvioinnin suositus oli Taksvärkin eri maissa toimivien kehitysyhteistyökumppaneiden välisen vuorovaikutuksen ja toinen toiselta oppimisen lisääminen. Tähän Taksvärkki toivoo voivansa tulevaisuudessa panostaa. Voimme tarjota mahdollisuuksia kumppaneiden väliselle ajatusten ja kokemusten vaihdolle ja vertaistuelle.

“Taksvärkin ohjelman todettiin olevan hyvin johdonmukainen. Arvioinnin tuloksissa merkittävinä ja kestävinä nähtiin vaikuttavat muutokset nuorissa yksilötasolla. Ryhmä- ja yhteisötasolla päästiin paikoin laajempiin sosiaalisten rakenteiden muutoksiin”, kertoo Taksvärkin kehitysyhteistyön ohjelmasuunnittelija Jaakko Lavonius.

“Esimerkiksi Malawissa yhteisöissä nuorten initiaatioperinteisiin päästiin vaikuttamaan muokaten initiaatioleirien ohjelmaa tasa-arvoisemmaksi. Syvälle juurtuneita kulttuurisia perinteitä ei ole helppo muuttaa, mutta yhteisöissä nuorten vahvistuneen aseman sekä kumppanimme ja perinteisten johtajien välisten hyvien suhteiden sekä rakentavan dialogin kautta se on kuitenkin ollut mahdollista.”

*

Haluatko tutustua Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmasta tehtyyn arviointiin? Ota yhteyttä sähköpostitse veera.blomster@taksvarkki.fi.

Lue tarkemmin työn kulusta ja erilaisista työpajoista arvioinnista kertovasta blogista.

Lue lisää Taksvärkin kehitysyhteistyöstä ja hankkeista mm. Malawissa, Nepalissa ja Sambiassa. Taksvärkin kehitysyhteistyö rahoitetaan ulkoministeriön ohjelmatuella ja Taksvärkkikeräyksillä.

Kuva: CYECE-järjestön henkilöstöä arvioinnin työpajassa MalawissaTaksvärkki 2020 program evaluation blog