Kenian hankkeen arviointi kertoo muutoksista nuorten elämässä

Keniassa Taksvärkki ry:n kumppani on paikallinen nuorisojärjestö Undugu Society of Kenya (USK), joka toimii Nairobin ja Kisumun alueella. Yhteisen hankkeen tavoitteena on kohentaa kadulla elävien lasten ja nuorten asemaa, sekä kasvattaa heidän mahdollisuuksiaan parempaan elämään ja hyvinvointiin. Hankkeessa nuorille tarjotaan esimerkiksi perus- ja ammatillista koulutusta, elämänhallintataitojen koulutusta, ryhmäytymistä muiden nuorten kanssa sekä tukea omien pienyritysten perustamiseen. Kaduilla asuvat lapset ja nuoret perustavat itse omia yhdistyksiä, joissa he oppivat uusia taitoja sekä pitävät huolta itsestään ja toisistaan. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden yhteisöjen jäsenten, kuten lasten ja nuorten vanhempien ja huoltajien, opettajien ja paikallisviranomaisten kanssa. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret voivat elää mahdollisimman hyvää elämää yhteisöjensä täysivaltaisina jäseninä. Hankkeen arviointiraportti on valmistunut ja sähköinen versio on nyt luettavissa

Arviointia uudella menetelmällä

Arviointi toteutettiin Outcome Harvesting (OH) -menetelmällä, jota käytettiin ensimmäisen kerran Taksvärkin hankkeen arvioinnissa. Kyseinen menetelmä sopii hyvin monimutkaisten systeemisten tilanteiden, kuten esimerkiksi kenialaisten katunuorten todellisuuden, tarkasteluun. Lasten ja nuorten kodittomuus ei ole seurausta yhdestä ainoasta syystä, vaan sen taustalla on useampi monisyinen ja toisiinsa liittyvä tekijä. Arviointimenetelmän tarkoituksena onkin paikantaa objektiivisesti havaittavissa olevia muutoksia toiminnassa, käyttäytymisessä, asenteissa ja ihmissuhteissa. Arvioimalla toimintaa tästä näkökulmasta saadaan tietoa kestävistä muutoksista. Hankkeen tuloksiksi määritellään siis tapahtuneet muutokset, eivät niihin tähtäävät toimenpiteet.

Arvioinnin toteuttamisesta vastasi kokenut Outcome Harvesting -arviointimenetelmän osaaja Jeph Mathias. Tärkeäksi koettiin, että hankkeen aktiiviset nuoret ja Undugun henkilökunta olivat osana arviointitiimiä. Monipuolisen tiimin lisäksi suunnittelussa ja tukena prosessin aikana oli Taksvärkin ohjelmasuunnittelija Anna Jaurimaa.

Ennen aineiston keruuta järjestettiin yhteinen muutoskartoituskoulutus. Nuoret ja Undugun työntekijät keräsivät laadullisen aineiston keskustelemalla nuorten, vanhempien, hallituksen jäsenten, hallinnon virkailijoiden ja toimeenpanijoiden, poliisien, ammatillisten kouluttajien, kansalaisjärjestöjen työntekijöiden ja muiden yhteisön jäsenten kanssa. Arviointitiimin jäsenet kuvasivat uuden menetelmän käyttöä tärkeäksi oppimiskokemukseksi, joka vahvisti myös ryhmän keskinäisiä suhteita. Opitut taidot projektin suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista säilyvät Undugussa, joten niistä hyödytään jatkossakin.

Tärkeää työtä nuorten hyväksi

Kenian hankkeen evaluointi paljasti, että tehty työ on tärkeää ja laadukasta. Nuorten tarinoissa oli vaihtelua upeista menestystarinoista huolestuttaviin kertomuksiin elämän haasteista.

Olennaista on, että tutkimusaineiston analyysissa paikannettiin monia tärkeitä positiivisia muutoksia kenialaisten katunuorten todellisuudessa.

Heidän kertomuksissaan nousi esiin toiveikkuutta, tulevaisuuden suunnitelmia ja korkeampaa itsetuntoa. Asenteet viranomaisia kohtaan olivat kohentuneet ja moni koki tulevansa hyväksytyksi osana yhteiskuntaa. Ihmissuhteet toisiin nuoriin, heidän perheisiinsä, yhteisön jäseniin, Undugun henkilökuntaan ja poliisiin olivat kehittyneet.

Haastatellut katunuoret kuvasivat monia muutoksia omassa toiminnassaan. Näitä muutoksia olivat esimerkiksi uudenlainen vastuunkanto, vähentynyt rikollisuus, asunnottomuuden päättyminen sekä opiskelu ja työskentely. Arvioinnin tutkimusaineistossa nuoret kertoivat myös, miten Undugun toiminta on edesauttanut tapahtuneita muutoksia. Nuoret nostivat esiin esimerkiksi uuden rakenteen arjessaan, uusien taitojen oppimisen, elämänhallintataitojen lisääntymisen sekä uusien ihmissuhteiden syntymisen.

Arvioinnin perusteella on nähtävissä, että Undugun työlle katunuorten parissa on tarvetta. Tutkimusaineistossa piirtyi kuva Undugun vahvoista ihmissuhteista nuoriin, eteenpäin kannustavasta otteesta ja yksilöllisen tuen tarjoamisesta. Undugulla on vankat suhteet yhteisön eri toimijoihin (kuten esimerkiksi nuorten vanhempiin ja viranomaisiin). Näin tehdyn työn vaikutukset näkyvät koko yhteisössä. Olennaista Undugun toiminnassa on se, että työtä tehdään yhdessä nuorten kanssa.

***

Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöhanke Keniassa käynnistyi vuoden 2015 alussa ja päättyi vuoden 2019 lopussa. Hanketta edelsi Taksvärkki ry:n lukuvuoden 2014–2015 oppilaitoksille suunnattu Arjen idolit -kampanja. Tässä uutisessa käsitelty raportti on hankkeen loppuevaluointiraportti. Vuonna 2020 Keniassa pilotoidaan uutta hanketta, jonka suunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Teksti: Henriikka Vaittinen

Kuva: Jeph Mathias ja Undugu Society of Kenya