Vammaiset nuoret mukaan toimintaan Malawissa

Vanhemmat Malawissa yllättyivät tiedosta, että vammainen lapsi voi kouluttautua ja saavuttaa elämässään asioita kodin ulkopuolella. Taksvärkin hankkeessa vanhemmat ja nuoret yhteen tuoneen yhteisötason tapaamisen aiheena olivat vammaisten nuorten oikeudet.

Joulukuussa Makanjirassa järjestetyssä tapaamisessa vanhemmat ja nuoret yhdessä Taksvärkki ry:n kumppanijärjestön CYECE:n kanssa keskustelivat vammaisten kohtaamista haasteista alueella. Paikallisen nuorten kerhon jäsenet herättelivät keskustelua aiheesta esittäen draaman avulla koulunkäynnin esteitä ja haasteita, joita vammaiset lapset ja nuoret kohtaavat. Esityksen jälkeen vanhemmat saivat tilaisuuden nostaa esiin ja käsitellä vammaisten kohtaamia haasteita.

Malawissa on yleistä, että vammaisten henkilöiden oikeuksia laiminlyödään yhteisöissä laajastikin. Ihmiset eivät usein ole edes tietoisia kyläsäännöksistä, jotka edistävät vammaisten henkilöiden oikeuksia. Koska vammaisuudesta ja sen syistä on erityisesti maalaisyhteisöissä vähän tietoa, erilaiset uskomukset ovat yleisiä. Tästä johtuen vanhemmat ovat haluttomia lähettämään vammaisia lapsia ja nuoria kouluun. Taustalla voi olla pelko perheen maineen menettämistä tai halu suojella lasta mahdolliselta hyväksikäytöltä, jonka riski etenkin vammaisten tyttöjen kohdalla on suuri.

Vammaisinkluusion vahvistaminen ja vammaisten nuorten osallistumisen lisääminen kehitysyhteistyöhankkeissa on yksi Taksvärkin tavoitteista ohjelmakaudella 2018–2021. Ensimmäiset kumppanijärjestöjemme hanketyöntekijät Keniassa, Malawissa ja Nepalissa ovat jo koulutuksissa saaneet yleistä tietoa vammaisuudesta ja vammaisten ihmisten kohtaamista haasteista, mutta myös työvälineitä kehittää hankkeiden aktiviteetteja huomioimaan paremmin vammaisinkluusio. Koulutuksia jatketaan vuosina 2019–2020 kaikkien Taksvärkin hankekumppanijärjestöjen kanssa. Taksvärkki kehittää ohjelmaansa ja inkluusiotyötä yhteistyössä Vammaiskumppanuuden kanssa. Vammaiskumppanuuden verkostot mahdollistavat tuen suoraan Taksvärkin kumppanijärjestöille.

Makanjirassa järjestetyssä tapaamisessa tavoitteena oli etsiä ratkaisuja vammaisten lasten ja nuorten kohtaamiin haasteisiin yhteisötasolta. DIWA:n (Disabled Women in Africa) edustaja Rachel Kachaje jakoi henkilökohtaisen kokemuksensa siitä miten tärkeää vanhempien tuki on vammaisten lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistämisessä. Koulunkäynnin tukemisessa vanhempien vastuu on erityisen merkittävä. Huolimatta siitä, että Kachaje sairasti kolmivuotiaana polion eikä ole koskaan voinut kävellä, hänen vanhempansa tukivat häntä ja pitivät huolen, että hän kouluttautuu.

Leave no one behind on Malawin hallituksen linjaus, joka vaatii ottamaan kaikki huomioon. Rachel Kachajen mukaan ihmisten tulee tietää, että on lakeja, jotka turvaavat vammaisten henkilöiden oikeuksia ja heidän tulee kertoa muillekin näistä oikeuksista. Kachaje on aktiivinen vammaisten henkilöiden ja lasten oikeuksien puolestapuhuja ja on toiminut myös Malawin lasten, vammaisasioiden ja sosiaalihuollon ministerinä.

Rachel Kachajen elämäntarina inspiroi vanhempia. Eräs vammaisen lapsen vanhempi kertoi, ettei tiennyt vammaisen henkilön pystyvän saavuttamaan asioita, joista Kachaje juuri oli kertonut. Hän lupasi toimia vammaisten lasten suojelemisen puolesta sekä lähettää vammaisen lapsensa kouluun ja huolehtia koulunkäyntiin liittyvistä hankinnoista. Useimmat muutkin vanhemmat myönsivät tarpeen kehittää yhteisötason sääntöjä. Vanhempien ehdotuksia vammaisten lasten ja nuorten kohtaamien haasteiden ratkomiseen olivat tiedon jakaminen ja kyläläisten kouluttaminen vammaisten lasten oikeuksista ja koulutuksen tärkeydestä. Tärkeää vanhempien mielestä on myös se, että yhteisöjen jäsenet tietävät kuinka vammaisten nuorten kaltoinkohtelun ja hyväksikäytön voi ilmiantaa viranomaisille.

Yhteisöjen nuorilla on yhdessä vanhempien kanssa suuri rooli haasteiden ratkaisemisessa. Tapaamisessa todettiin, että jos yhteisö itse on hiljaa, eivät viranomaiset saa tietää vammaisten oikeuksien rikkomisesta.

* * *
Taksvärkki ry:n tukemassa hankkeessa Malawissa edistetään tyttöjen ja nuorten osallisuutta ja oikeutta koulutukseen. Tytöt ja nuoret osallistuvat koulutuksiin ja heille tarjotaan vertaistukea nuorten ryhmissä ja tyttöjen kerhoissa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kykyjä tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. Vammaisten nuorten osallisuuden tukeminen on osa hanketta. Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisviranomaisten, uskonnollisten ja perinteisten johtajien sekä opettajien ja vanhempien kanssa mm. yhteisötason sääntöjen uudistamiseksi ja lapsiavioliittojen vähentämiseksi. Hanke on osa Taksvärkin kehitysyhteistyöohjelmaa, jota rahoittavat ulkoministeriö ja Taksvärkki-keräykseen osallistuvat koululaiset ja opiskelijat.

Kuvat: Yhteisötapaaminen Saliman Makanjirassa Malawissa, CYECE