Tillstånd för penninginsamling och registerbeskrivning

Tillstånd för penninginsamling

Tillstånd RA/2021/1029 för penninginsamling utfärdat av Polisstyrelsen. Insamlingstid och -område: från 13.8.2021, hela landet med undantag för Åland.

Tillstånd nr ÅLR 2023/3754, beviljat av Ålands landskapsregering. 
Giltighetsstid och -område: 1.8.2023–31.7.2024, landskapet Åland.

De medel som samlas in med Dagsverke rf:s insamlingstillstånd kommer att användas för att täcka den självfinansierade delen av Dagsverke rf:s utvecklingssamarbetsprogram. Medlen kommer att användas för projekt som ger omfattande stöd för ungdomars rättigheter och utbildning i den globala södern (t.ex. Guatemala, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal, Sierra Leone och Zambia). De planerade projekten utomlands kommer att genomföras i samarbete med lokala projektpartners och organisationer.

I enlighet med insamlingstillståndet kommer medlen också att användas för att stödja teman som är i linje med utvecklingssamarbetet, till exempel jämställdhet, icke-diskriminering, klimathållbarhet och lågutsläppsutveckling i både utvecklingssamarbetet och i verksamheten i hemlandet. I Finland används medlen också för att informera om utvecklingsprojekt och resultaten av utvecklingssamarbeten, samt för att organisera workshoppar och utbildningar för skolelever och studeranden.

 

Registerbeskrivning

Personuppgiftsansvarig
Dagsverke rf, Taksvärkki ry
Broholmsgatan 4, vån. 7, 00530 Helsingfors
FO-nummer: 0727322-0

Registeransvarig
Auli Starck, verksamhetsledare
auli.starck@taksvarkki.fi
+ 358 (0)40 848 0905

Registrets namn
Dagsverke rf:s donations- och intressentregister

Syftet med registret
Syftet med registret är att kommunikation med intressenter, informering om aktiviteter, administration av penninginsamling och kontakt till månadsgivarna, koordinering av volontär- och arbetsgrupper, utvecklandet av organisationens verksamhet, samt Dagsverkes andra intressentaktiviteter som följer sekretessprinciper och personuppgiftslagstiftning.

Innehåll i registret

Registret kan innehålla följande information:
– kontaktinformation (personens namn, adress, telefon och e-post, organisationens kontaktinformation)
– deltagarinformation
– annan bakgrundsinformation som tillhandahålls av den registrerade

Regelrätta informationskällor
Information erhålls som regel direkt när du prenumererar på ett nyhetsbrev, registrerar dig för Dagsverksinsamlingen och blir en månadsgivare eller i samband med andra aktiviteter som anordnas av Dagsverke rf via telefon, e-post, evenemang och utbildning och genom att använda elektroniskt internetformulär.

Adresser, telefonnummer och e-postadresser relaterade till arbetet för anställda vid offentliga kontor, skolor och organisationer kan samlas in från offentliga webbplatser.

Datalagring
Registerinformationen kommer att förvaras i tio (10) år efter registrering, såvida inte föreningens regler, finsk lag eller evenemangets karaktär förutsätter annat. Personuppgifter kan också lagras under en längre period om tillämplig lagstiftning eller föreningens avtalsenliga skyldigheter gentemot tredje parter kräver en längre lagringsperiod. En begäran om förnyelse av uppgifterna skickas till den registrerade innan uppgifterna raderas.

Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Registeruppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Principer för skydd av registret
Informationen lagras i registerinnehavarens system. Åtkomst till systemen kräver ett användarnamn och lösenord. Endast vissa på förhand utsedda administratörer har tillgång till och rätt att använda informationen i registret som lagras i systemen. Informationen i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

Rätt till inspektion av den registrerade
Den registrerade har rätt att inspektera de personuppgifter som lagras i registret och få kopior av dem. Begäran om inspektion måste göras skriftligt och riktas till den person som är ansvarig för registreringsärenden.

Korrigering av uppgifter
Den registeransvarige ska korrigera, radera eller komplettera personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta registeransvarig för att korrigera informationen.