Studiematerial

I samband med sin årliga kampanj erbjuder Dagsverke rf lärarna ett mångsidigt paket läromaterial som bygger på läroplanerna. Dagsverke kan också erbjuda aktivitetsinriktade workshoppar, skolbesök och temadagar anpassade till skolornas behov.

Uppgifter för lektioner

Med uppgifterna kan man fundera över människorättigheter, ungdomars påverkansmöjligheter, vikten av utbildningen och jämställdhet lika väl i Finland som i utvecklingsländerna. Syftet med uppgifterna är att uppmuntra unga att verka för en rättvisare värld. Uppgifterna utvecklar kunskaper och färdigheter men uppmuntrar en också att bli medveten om sina egna attityder och att utmana dem.

Uppgifterna är tänkta för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Uppgifterna genomförs under en lärares ledning. Deras längd varierar mellan 15 minuter till en hel lektion. Instruktioner för uppgifterna och bilagorna finns i PDF-format, som lätt kan skrivas ut. I instruktionerna framgår det också hur lång tid det lönar sig att boka för uppgiften, för vilken storleks grupp den lämpar sig och vilka tillbehör som behövs.

I uppgiften tar man ställning till olika påståenden, som man kan ha två motiverade åsikter om. Detta görs genom att man ställer sig på en värdesträcka, vid det ställe som motsvarar ens egen åsikt. Meningen är att begrunda jämställdhet mellan kvinnor och män, utbildningens viktighet och ungas påverkansmöjligheter, genom ens egna attityder och värderingar. Uppgiften ger övning i att forma åsikter och argumentera för dem.

Anvisningar för uppgiften: Din, min, vår värld -värdesträcka

Tid: 15 min.

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan?

Anvisningar för uppgiften: Diamanten för barnens rättigheter
Bilaga: Rättighetskort

Tid: 15 min.

I den här uppgiften som använder sig av dramainslag får deltagarna sätta sig in i en annan persons situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som man lever sig in i.Gå sedan igenom vad som förutsätts för ett gott liv och tänk på om de uppfylls för rollfiguren i fråga.

Instruktioner för uppgiften

Bilaga: Lappar med roller

Tid: 20 min.

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan.

Anvisningar för uppgiften

Bilaga: Ordlista

Tid: 15 min.

Spela Alias med en vokabulär som kretsar kring aktivt medborgarskap, samhälle och påverkan.

Anvisningar för uppgiften

Bilaga: Lista över ord att förklara

Tid: 15–30 min.

Se först på de korta, cirka en minuter långa Ungas röster-videoklippen.
Efter att ha tittat på videorna, kan ni fundera på hurdana utmaningar sierraleonska ungdomar stöter på och vad de tycker om t.ex. skolgång och barnets rättigheter.

Anvisningar för uppgiften

Tod: 10–45 minuter beroende på hur många videoklipp man ser på och hur mycket tid som ges åt diskussionen.

Syftet med uppgiften är att hjälpa till medvetenhet om sina egna värderingar och förstå att resurserna är ojämlikt fördelade i världen. Den aktivitetsinriktade uppgiften börjar med en auktion, där både materiella som icke-materiella saker auktioneras ut. Var och en får en olik summa pengar som man måste köpa saker med. Till slut diskuterar man konsumtionsval och deras samband med välfärd, såväl hos oss som i utvecklingsländer.

Anvisningar för uppgiften: Värdeauktion

Bilaga: Föremål som auktioneras ut

Bilaga: Pengar

Tid: 25–40 min.

I uppgiften får eleverna studera nyhetsrapporteringen kring samhälleligt påverkande och fundera på vem som kan påverka vad. Eleverna klipper ut bilder och artiklar om samhällelig påverkan i tidningar och tidskrifter, och skapar sedan ett kollage av dem.

Bilaga: Nyhetsöversikt

Tid: 45–60 min.

Uppgiften fokuserar på att fördjupa förståelsen för barnets rättigheter. Dramaövningen grundar sig på forumteatern. Man uppträder med korta föreställningar, och publiken kan påverka deras gång.

Anvisningar för uppgiften

Bilaga: Sagokort

Bilaga: Konventionen om barnets rättigheter i korthet

Tid: 45+ min.

Sinnesfrihet-kampanj

Under läsåret 2019–2020 erbjuder Dagsverke rf finländska läroanstalter en ny kampanj Sinnesfrihet.

Temat i kampanjen är unga påverkare och ungas välmående.

På kampanjwebbplatsen finns det videor, bilder och ungas berättelser från Nepal samt anvisningar om hur att delta i kampanjen. Det finns också läromaterial som fördjupar temat för lektioner. Se kampanjwebbplatsen här.

Dagsverke från unga till unga

I Dagsverkeskampanjen stöder finländska ungdomar nepalesiska unga som vill ändra på saker i sina samfund. De aktiva ungdomarna i Nepals elevkårer ordnar upptåg och utbildningar samt visar i sina samfund exempel på hur man kan påverka. Nepalesiska ungdomar tar tag i orättvisorna och skapar positiv förändring med hjälp av finländska unga.

Målet med Dagsverkekampanjer är att öppna finländska elevernas ögon för ungdomarnas olika realiteter och hos dem väcka viljan att bygga en mer rättvis, jämlik värld.

Alla deltagande läroanstalter skickas ut avgiftsfritt material för global fostran: kampanjaffisch, en handbok med lektionsuppgifter, kortdokumentär och videosnuttarna.

Dagsverkes frivilliga utbildare i global fostran kan bokas för besök i skolan. De kommer och håller verkstäder om nepaliska ungdomar och unga påverkare eller om barnets rättigheter. Skolan kan boka en utbildare för en lektion eller flera, eller till och med för en hel temadag.

Sinnesfrihet -kampanjen drar igång i augusti 2019 och fortsätter ända till maj 2020. Under den tiden i Dagsverket samlar de finländska ungdomarna varor för de mångåriga utvecklingssamarbetsprojekten i Nepal.

Metodhandböcker

Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det tema som utgör mål för årets Dagsverkesinsamling. Allt material följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer och dess förverkligande i praktiken. De aktivitetsinriktade metoderna och uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Materialet ges ut både på finska och svenska.

Handböckerna i papperform på finska kan också beställas från tilaus(at)taksvarkki.fi.

Alla våra tjänster och material är kostnadsfria för skolor. Vår globalfostransverksamhet finansieras med offentliga medel, så de medel som skolungdomar och studerande samlat in genom Dagsverkeskampanjer används inte till global fostran.

På riktigt! – metodhandbok för behandling av barnets rättigheter

Handboken erbjuder meningsfulla och inspirerande redskap för att ta upp och behandla barnets rättigheter. Handboken innehåller 20 olika övningar, bland annat orienterande lekar, dramaövningar och inspiration till djuplodande funderingar på egen hand. På riktigt! lämpar sig särskilt för grundskolor. Obs! Innehållet i boken är från 2009. Skriv ut bilagorna här: bingobrickor (pdf) ja dominobitar (pdf).

Följande publikationer är tillgängliga på finska:

Maailman äänet – metodhandbok om mediefostran.
Vaikuta! – metodhandbok om ungdomarnas samhälleliga deltagande.
FOTONOVELA – metodhandbok för behandling av historier med fotografier.
Sinun, minun, meidän mango – sagotering över kulturgränser.

Se alla Dagsverkes publikationer på finska.