Global fostran

Dagsverke rf:s material för global fostran

Dagsverke erbjuder dig mångla slags stöd till behandlingen av globala frågor med studerande! Du kan beställa ett skolbesök eller studiematerial (metodhandbok och uppgifter för lektioner). Vi erbjuder också en möjlighet att delta i den årliga Dagsverkskampanjen eller söka till det mer långsiktiga Världsmedborgarskola-samarbetsprogrammet.

Global fostran uppmuntrar elever fundera över globala orsakssamband och agera som aktiva världsmedborgare!

Dagsverke är en expertorganisation inom global fostran

Global fostran handlar om att kontinuerligt ställa frågor och att ifrågasätta de egna kunskaperna, åsikterna och handlingssätten. Flerkunnighet och kritiskt tänkande utvecklas med global fostran, samt hjälper det bilda förståelse om ens egna påverkansmöjligheter.

Syftet med Dagsverkes globala fostran är att framhävda jämställdhet och människorättigheter samt att fundera över ens egna stereotypier om utvecklingsländer och att riva ner dem. Meningen är inte enbart att ge information utan att också uppmuntra studerande till globalt ansvarstagande. För att nå detta mål skapar vi kontakter mellan ungdomar i Finland och i utvecklingsländer.

Dagsverke rf:s unga frivilliga utbildare i global fostran gör skolbesök till grundskolor och till andra stadiets läroanstalter. De håller aktivitetsinriktade workshopar där man bekantar sig med barns och ungas rättigheter samt med vardagen i utvecklingsländer. Dessutom producerar Dagsverke rf studiematerial och undervisningsmetoder av hög kvalitet för lärare.

Dagsverke rf:s globala fostran följer de nya grunderna för grundskolans och gymnasiets läroplan som träder i kraft år 2016. Innehållet och metoderna lämpar sig särskilt bra till undervisningsenheter som understryker flerkunnighet och brett lärande, och till gymnasiets temakurser.

I yrkesinriktade grundexamina kan lärare utnyttja global fostrans studiematerial och metoder bäst i undervisning som fokuserar på kommunikation, interaktion och kulturkunnighet.

Dagsverkes globala fostran finansieras av utrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Intresserad? Ta kontakt:

Aura Alarto
planerare för global fostran
tlf. 050 348 5668
aura.alarto@taksvarkki.fi

Sanni Palomäki
planerare för global fostran
tlf. 050 512 4171
sanni.palomaki@taksvarkki.fi

Dagsverke rf utbildar varje år frivilliga utbildare i global fostran som sedan åker på skolbesök i finskspråkiga och svenskspråkiga högstadier, gymnasier och yrkesläroinrättningar. Skolbesöken är koncentrerade till huvudstadsregionen och trakterna kring Uleåborg, Åbo, Jyväskylä och Tammerfors.

Dagsverke rf publicerar varje läsår ett omfattande studiematerial om det tema som utgör mål för årets insamling. Allt material följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer och dess förverkligande i praktiken. De aktivitetsinriktade metoderna och uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Materialet ges ut både på finska och svenska.

Dagsverke rf gör mellan åren 2018–2019 långsiktigt Världsmedborgarskola-samarbete med sex enhetsskolor. Målsättningen är att utveckla och stöda skolornas egna globalfostran samt öka elevernas förståelse för globala frågor och uppmuntra dem till ansvarstagande världsmedborgarskap. Arbetet stärker grundundervisningens omfattande målsättningar för kunnande.