I mamma-dotter -grupperna främjas flickors rättigheter

Målet för Dagsverke rf:s utvecklingssamarbete är att främja barns och ungas rättigheter, samt att stärka ungas samhällsställning i programländerna. I unga finns mycket potential och förmåga att få syn på rådande orättvisor. Genom att lära sig om mänskliga rättigheter och sina möjligheter att påverka motiveras ungdomarna till att utveckla sina egna liv och samfund mot det bättre.

”I Malawi bygger föräldrarna och samfunden flickors framtid. Traditionellt har flickors rättigheter till utbildning inte uppskattats,” berättar Clemencia Zaithwa Bunya, 23, projektarbetare för den malawiska ungdomsorganisationen CYECE. ”Flickor tvingas ofta gifta sig som unga, för att lätta på de fattiga föräldrarnas situation. Många blir borta från skolan för att ta hand om yngre syskon.”

I Dagsverkes utvecklingssamarbetsprojekt i Malawi som inleddes 2018, främjas förverkligandet av jämställdhet och flickors rätt till utbildning. Ungdomarna samlas i grupper och klubbar för flickor. Där behandlar de frågor gällande mänskliga rättigheter, samt befrämjar flickors befogenhet att fatta medvetna beslut, baserat på fakta, framförallt vad kommer till val i livet som har att göra med utbildning, sexualhälsa och reproduktion.

I Malawi diskuterade man i små grupper det tabu som finns angående flickors sexuella och reproduktiva hälsa.

I Malawi diskuterade man i små grupper det tabu som finns angående flickors sexuella och reproduktiva hälsa.
 
Under september 2019 ordnades en tre dagars mamma-dotter kurs i Malawi, i distriktet Salima, där målsättningen var att uppmuntra mammor och döttrar att våga tala med varandra om frågor gällande sexualitet och preventivmedel. I lägret deltog sammanlagt 192 personer.

Ämnet behandlades genom olika uppvisningar och gruppdiskussioner. Såväl mammorna som döttrarna lyfte fram kulturen som inte tillåter en öppen diskussion om rättigheter kring sexualhälsa och reproduktion som orsak till att det är svårt att prata om ämnet. Mammorna var rädda att ett samtal om reproduktiv hälsa skulle uppmuntra döttrarna till sexuell aktivitet. Döttrarna undvek ämnet av rädsla för att bli stämplade och vände sig hellre till sina vänner för information. Mammorna upplevde sin egen kunskap som bristfällig, vilket bidrog till svårigheterna i att ge råd åt sina döttrar.

”I Malawi bygger föräldrarna och samfunden flickors framtid. Traditionellt har flickors rättigheter till utbildning inte uppskattats,”

I mamma-dotter -grupperna var också tonårsgraviditeter ett ämne som diskuterades. Flickorna upplevde bristen på information som ett allvarligt problem, eftersom det lätt kan leda till tonårsgraviditeter, vilket i sin tur leder till att utbildningen blir på hälft. Också bristen på tjänster inom sexual- och reproduktiv hälsa och stöd från föräldrarna, samt samfundens sociala tryck och det våld som riktas mot flickor lyftes fram som riskfaktorer till tonårsgraviditeter.

Tillsammans funderade mammor och döttrar på lösningar för att få slut på tigandets kultur.

Tillsammans funderade mammor och döttrar på lösningar för att få slut på tigandets kultur.

På lägren fick flickorna också fundera på lösningar. Mer tillgängliga tjänster för sexualupplysning och -hälsa, att avhålla sig från sex och reformer i strafflagen för våld mot kvinnor var alternativ som lyftes fram. Att mammor ordnande tid att diskutera med sina döttrar veckovis och att familjerna stöddes ekonomiskt upplevdes också ha en positiv effekt på flickornas möjligheter att själva få bestämma om sin framtid.

Upplevelserna från mamma-dotter -grupperna har i Dagsverkes projekt varit mycket positiva. I Kasungu, i mellersta Malawi, var mammorna imponerade över den öppna diskussionen och dess möjligheter att förbättra kunskapen om sexualhälsa, och ville i framtiden själva ordna liknande gruppträffar. Dessutom har projektets flickgrupper kunnat åstadkomma en förändring och påverkat attityderna i sina samfund. En del av de flickor som avbrutit sin utbildning har återvänt till skolan tack vare det stöd och den uppmuntran de fått i sin grupp.

”Flickor tvingas ofta gifta sig som unga, för att lätta på de fattiga föräldrarnas situation. Många blir borta från skolan för att ta hand om yngre syskon.”

I projektet i Malawi som Dagsverke rf är med i främjas flickors och ungas delaktighet och rätt till utbildning. Flickorna och ungdomarna deltar i utbildningar och har möjlighet att få kamratstödjan via ungdomsgrupper och klubbar för flickor. Målsättningen är att stärka ungdomarnas förmåga att fatta beslut gällande sitt egna liv. Utöver det samarbetar projektet med lokala myndigheter, religiösa och andra sorters ledare samt lärare och föräldrar, bland annat för att kunna skapa förändring i regler och minska på barnäktenskap. Den lokala partnerorganisationen är Center for Youth Empowerment and Civic Education. Projektet är en del av Dagsverkes utvecklingssamarbetsprogram, som bekostas av utrikesministeriet och de skolelever och studeranden som deltar i Dagsverkesinsamlingen.

Text: Saila Sieranoja
Bilderna: Cyece