Från unga till unga – mera global fostran på svenska!

”I ett tvåspråkigt land är det viktigt att erbjuda global fostran på båda nationalspråken. På så sätt har alla unga en möjlighet att få perspektiv på den globala världens hållbara utveckling, samt stöd för eventuell oro som uppstår i den globala världen och dess kriser”, säger Jasmine Hyttinen, Dagsverke rf:s nya svenskspråkiga skolsamarbetskoordinator, när hon reflekterar över den globala fostran som erbjuds i Finland.

I grundskolans läroplan är global fostran också en av skolans grundläggande uppgifter. Som en expertorganisation inom global fostran erbjuder Dagsverke rf skolor resurser för att genomföra global fostran enligt läroplanen på både finska och svenska. Vi erbjuder skolor undervisningsmaterial och workshoppar som hålls i skolor som behandlar olika aspekter av global fostran, så som barns och ungas rättigheter, kritiskt tänkande och frågor om hur unga kan påverka. Dagsverke rf når tusentals unga varje år med sina skolbesök och arbetar därmed, i enlighet med FN:s hållbarhetsmål och särskilt delmål 4.7, för att varje finländsk ungdom ska ha samma möjligheter att få den information om en hållbar livsstil som de behöver.

Ändå finns det fortfarande arbete att göra i utvecklingen av global fostran. Svenskspråkiga skolor har uttryckt behov av tjänster för global fostran, som fortfarande alltför knappt erbjuds på svenska. Jasmine konstaterar också att ”när man studerar på svenska i Finland är man van vid att läromedelsutbudet på är begränsat. Finskspråkiga material är å andra sidan av hög kvalitet och mångsidiga. Detta påverkar kvaliteten på den globala fostran på svenska. Heltäckande utbildning på svenska är en grundläggande rättighet.” Bristen på global fostran på svenska är ett paradoxalt problem, för samtidigt som likaberättigande betonas i global fostran och därmed även i läroplanen, hamnar Finlands svenskspråkiga minoritet efter i den globala fostran. Den bärande principen för FN:s program för hållbar utveckling är också att ingen ska lämnas efter i utvecklingen.

För att svara på behovet av svenskspråkig global fostran har Dagsverke rf, med stöd av Öflunds stiftelse, startat utvecklingsprojektet Från unga till unga för läsåret 2022–2023, vars mål är att nå svenskspråkiga läroanstalter i Finland bredare än idag och erbjuda dem svenskspråkiga tjänster i global fostran, och därmed förbättra rättigheterna och inkluderingen för alla ungdomar. Som en del av projektet har Dagsverke rekryterat en svenskspråkig skolsamarbetskoordinator, Jasmine Hyttinen. Hennes uppgift är att enbart ansvara för svenskspråkiga skolbesök och -samarbeten. Dessutom rekryteras 3–5 nya volontära utbildare i global fostran, för att dra workshoppar på svenska. Målet är att hålla minst 15 workshoppar på svenska för totalt 250350 ungdomar i högstadier och andra stadiets läroanstalter över hela Finland. Som Jasmine säger, ”genomslaget för den svenskspråkiga global fostran är först på väg.”

Text: Leena Kela
Bild: ECCA, Nepal

Oskar Öflunds Stiftelse
Oskar Öflunds Stiftelse finansierar Dagsverkes projektet Från unga till unga.