Material för lektioner

Global fostran i skolor: lektionsuppgifter och workshop

Dagsverkes kampanj Rätten att vara jag innehåller också mångsidiga uppgifter och workshops för lektioner.

Lektionsuppgifter kan man ladda ner eller skriva ut rakt från de här sidorna. I ert bruk finns också kampanjens kortdokumentär och videoklipp

Dagsverke rf:s utbildare kommer gärna till er skola och berättar om barnets rättigheter på ett aktiverande sätt, talar om vår Rätten att vara jag -kampanj och om Dagsverksdagen, eller leder en workshop kring unga i Nepal. Om ni planerar en temadag kring global tema kan vår utbildare i global fostran komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Under höstterminen 2020 ordnar vi workshoppar om global fostran i första hand på distans på grund av den rådande coronasituationen. Det går även att beställa skolbesök som förverkligas som närundervisning, ifall situationen och anvisningarna för just din region tillåter det. 

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola med formuläret eller kontakta oss:

Aura Alarto
planerare för global fostran / Dagsverke rf
050 348 5668, aura.alarto@taksvarkki.fi

Uppgifter för lektioner

Kampanjens lektionsövningar uppmuntrar till reflektion över barnens rättigheter, likaberättigande och sätt att motverka diskriminering. I ljuset av de nepalesiska ungdomarnas exempel funderar man över ojämlikheter och diskriminering som unga möter, samt hur unga personer kan påverka saker, också i sin närmiljö. Övningarnas mål är att öka förståelsen för globala jämlikhetsfrågor som påverkar ungas liv, samt uppmuntra till reflektion över det egna agerandets betydelse. I de funktionella övningarna tränar man dessutom på att leva in sig i en annans situation, att bredda perspektiven och att förstå orsakssamband.

Övningarna är avsedda för grundskolans klasser 6.–9. och andra gradens läroanstalter och de utförs men lärarens handledning. Övningarnas längd varierar från 15 minuter till en hel lektion. Övningarnas anvisningar och bilagor finns i PDF-format och går lätt att skriva ut. I anvisningarna anges hur lång tid det är bra att reservera för respektive övning, för hur stora grupper den lämpar sig och vilka material eller förberedelser som behövs.

Tid: 30–45 min
Gruppstorlek: 15–30 elever. Arbetet sker i grupper om 4–6 elever.

I övningen granskar eleverna i grupp teman som anknyter till diskriminering, dess orsaker och följder och sätt man kan ingripa. Varje grupp gör ett eget jämlikhetens träd och strävar efter att hitta på ett förslag på lösningar. Orsakerna, följderna och lösningarna bildar ett jämlikhetsträd med rötter, stam och frukt i stil med problemträdet. Syftet är att känna igen sätt att förhindra diskriminering och främja jämlikhet i den egna närmiljön och skolvärlden. Samtidigt får eleverna öva på sina grupparbetsförmågor och framförandet av egna åsikter.

InstruktionerJämlikhetens träd, instruktioner (pdf)

Tid: 20+ min
Gruppstorlek: Max. 12 personer per grupp, det kan finnas en eller flera grupper.

Man för runt bilder från Nepal i en cirkel och skriver upp sina första intryck från bilderna. Sedan jämförs deltagarnas intryck. Såg folk samma eller olika saker? Vad beror det på? Fundera tillsammans över vilken slags bild av Nepal man får genom bilderna och vilka saker som finns utanför dem. Diskutera hur fördomar och stereotypier föds och hur man kan lära sig att känna igen dem. Övningen utvecklar kritiskt tänkande och multilitteracitet och fungerar därutöver bra som en introduktion om man vill bekanta sig med Nepal och kampanjens teman.

InstruktionerDet första intrycket, instruktioner (pdf)
Bilaga 1Det första intrycket, bilderna (pdf)
Bilaga 2Det första intrycket, tilläggsinfo om bilderna (pdf)

Tid: 15–20 min beroende på hur många påståenden som diskuteras
Gruppstorlek: Individuell övning. Passar också större klasser.

I övningen tas det ställning till påståenden där man motiverat kan vara av två åsikter genom att ställa sig på värderingslinjen på den plats som motsvarar ens synpunkt. Påståendena handlar om elevernas upplevelser av världen och hjälper dem att fundera över jämställdheten mellan könen, jämlikhet och diskriminering via sina egna attityder och värderingar. Övningen tränar en till att motivera sina åsikter och spegla dem i andras uppfattningar.

InstruktionerVärderingslinje, instruktioner (pdf)

Tid: 30–45 min
Gruppstorlek: Kan förverkligas ensam eller i par.

Man ritar en stor människofigur i ett blädderblock eller white board och funderar på prioriteringar i livet. Vad kan man inte leva utan? Vad gör livet trevligare? Vad kan hindra oss från att få en bra framtid? I övningen fokuserar man på ungas drömmar, vilka förutsättningar som behövs för ett bra liv och vilka saker som kan bidra till det. Människofiguren man skapa fungerar även som en bra karta för att granska FN:s konvention om barnets rättigheter. Hur hänger målsättningarna i konventionen om barnets rättigheter ihop med ungas liv och vad behövs det mera och vad behövs det mindre av?

InstruktionerVad bär in i framtiden, instruktioner (pdf)
Bilaga 1FN:s konvention om barnets rättigheter i korthet (pdf)

Tid: 20–30 min
Gruppstorlek: Kan förverkligas i mindre grupper, i par eller individuellt.

I övningen reflekterar man, i ljuset av ungdomarna i de nepalesiska elevkårernas styrelser, varför och hur unga engagerar sig i samhällsfrågor och vad som hjälper dem att lyckas. Bekanta er med de två ungdomarnas berättelser som berättas i Rätten att vara jag -kampanjens kortdokumentär och bygg tillsammans en förståelse av ungdomars gemensamma målsättningar och olika sätt att motverka diskriminering. Målsättningen är att förstå hur unga kan vara aktiva och engagerade och verka för ungas rättigheter och likaberättigande. Övningen utvecklar kunskaper i interaktion och uppmuntrar till att reflektera över det egna agerandet.

InstruktionerUtvecklarna, instruktioner (pdf)

Tid: 20–30 min
Gruppstorlek: Individuell övning. Lämpar sig bäst för grupper av 12–26 elever.

Alla får en rollkaraktär som de ska leva sig in i. Sen går man tillsammans igenom vilka förutsättningar som behövs för ett gott liv och ifall de förverkligas för den egna rollens del. Bland karaktärerna finns både ungdomar från Nepal och Finland som har det välställt och såna som inte har det. Genom rollerna bekantar man sig med olika sorters livssituationer i Nepal och Finland och reflekterar över globala orättvisor, förutsättningar för ett bra liv och frågor som anknyter till likaberättigande. Den populära dramaövningen utvecklar empatiförmågan och förmågan att betrakta saker från olika perspektiv. Övningen uppmuntrar till att ifrågasätta normer och reflektera över globala rättvisefrågor.

InstruktionerTa ett steg framåt, instruktioner (pdf)
Bilaga 1Ta ett steg framåt, roller (pdf)

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med unga i Nepal med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:

  • Rätten att vara jag -kampanjvideo [se videon här]. I den tio minuter långa dokumentären bekantar vi oss med Chandani och Salin. Ungdomarna berättar om sin vardag och sina drömmar.
  • Ungas röster från Nepal [se videomeddelanden här]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Ishika, Hemraj, Ashmita och andra elevkårs medlemmar om utmaningar för unga i sitt hemland Nepal.

Bilder från Nepal

Nepalilainen nuori lähikuvassa.

”Om någon blir mobbad kan man komma till elevkåren och berätta det till styrelsens medlemmar. Vi hjälper till att lösa problemet.”

Ashmita, 14, Jhapa, Nepal