Material för lektioner

Global fostran i skolor: lektionsuppgifter och workshop

Dagsverkes kampanj Vad hindrar dig? innehåller också mångsidiga uppgifter och workshops för lektioner.

Lektionsuppgifter kan man ladda ner eller skriva ut rakt från de här sidorna. I ert bruk finns också kampanjens videoklipp

Dagsverke rf:s utbildare kommer gärna till er skola och berättar om barnets rättigheter på ett aktiverande sätt, talar om vår Vad hindrar dig? -kampanj och om Dagsverksdagen, eller leder en workshop kring diskriminering som riktar sig mot funktionsvarierade. Om ni planerar en temadag kring global tema kan vår utbildare i global fostran komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Under höstterminen 2021 ordnar vi workshoppar om global fostran i första hand på distans på grund av den rådande coronasituationen. Det går även att beställa skolbesök som förverkligas som närundervisning, ifall situationen och anvisningarna för just din region tillåter det. 

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola med formuläret eller kontakta oss:

Aura Alarto
planerare för global fostran / Dagsverke rf
050 348 5668, aura.alarto@taksvarkki.fi

Uppgifter för lektioner

Kampanjens lektionsövningar uppmuntrar till reflektion över barnens rättigheter, likaberättigande och sätt att motverka diskriminering. I ljuset av de Dagsverkskampanjens ungdomarnas exempel funderar man över ojämlikheter och diskriminering som personer med funktionsvariationer möter, samt hur unga personer kan påverka saker, också i sin närmiljö. Övningarnas mål är att öka förståelsen för globala jämlikhetsfrågor som påverkar ungas liv, samt uppmuntra till reflektion över det egna agerandets betydelse. I de funktionella övningarna tränar man dessutom på att leva in sig i en annans situation, att bredda perspektiven och att förstå orsakssamband.

Övningarna är avsedda för grundskolans klasser 6.–9. och andra gradens läroanstalter och de utförs men lärarens handledning. Övningarnas längd varierar från 15 minuter till en hel lektion. Övningarnas anvisningar och bilagor finns i tillgängliga PDF och Word-format och går lätt att skriva ut. I anvisningarna anges hur lång tid det är bra att reservera för respektive övning, för hur stora grupper den lämpar sig och vilka material eller förberedelser som behövs.

Tid: 15–25 min
Gruppstorlek: Lämpar sig för grupper i olika storlekar. Arbetet sker självständigt, i par och med hela gruppen.

InstruktionerI övningen lär man sig de grundläggande termerna kring rättigheter för personer med funktionsvariationer, såsom till exempel tillgänglighet. Man närmar sig begreppen från elevernas egen
vardagsmiljö. Eleverna arbetar i par och reflekterar över situationer där tillgänglighet kanske inte förverkligas i deras dagliga liv. Dessutom funderar man över vad som borde göras annorlunda så att inga hinder skulle uppstå varken i den fysiska miljön eller på nätet.

Hinder_under_morgonen (Word),
Hinder_under_morgonen (pdf).

 

Tid: 30–40 min
Gruppstorlek: Arbetet sker i par.

Instruktioner: I övningen bekantar sig eleverna i par med medieexempel på funktionsvariationer. Baserat på exempel arbetar man både genom diskussion och funktionella övningar. Eleverna lär känna igen talesätt som är diskriminerande för personer med funktionsvariationer och reflektera över hur dessa framkommer i media och i vardagen. I övningen skapar man nya sätt att prata om funktionsvariationer och funderar över hur vi alla kan agera mot den diskriminering som människor med funktionsvariationer möter.

Prat_om_funktionsvariationer (Word),
Prat_om_funktionsvariationer (pdf).

Bilaga A1Prat_om_funktionsvariationer_BilagaA1 (pdf).

Bilaga A2
Prat_om_funktionsvariationer_BilagaA2 (pdf).

Bilaga A3: Prat_om_funktionsvariationer_Bilaga_A3 (Word),
Prat_om_funktionsvariationer_Bilaga_A3 (pdf)

Bilaga B
: Prat_om_funktionsvariationer_Bilaga B (pdf).

Bilaga C: Prat om funktionsvariationer, bild (jpg-bild)

Tid: 60 min
Gruppstorlek: Arbetet sker i grupper om 2–4 elever.

InstruktionerI övningen blir eleverna bekanta med funktionsvarierade aktivisters konton på sociala medier. Via detta kan eleverna reflektera över vilken typ av berättelser om funktionsvariationer som inte syns eller hörs och genom vilka berättelser funktionsvarierade aktivister själva beskriver sina liv. Efter diskussionen sammanställer grupperna en gemensam presentation av sina reflektioner, såsom en tankekarta, en tecknad serie eller ett ljudmeddelande, genom vilken gruppen kan dela med sig av de tankar och idéer som uppstod med resten av klassen.

Vad_hindrar_dig (Word),
Vad_hindrar_dig (pdf).

Tid: 30–45 min
Gruppstorlek: 15–30 elever. Arbetet sker i grupper om 4–6 elever.

InstruktionerI övningen granskar eleverna i grupp teman som anknyter till diskriminering som riktar sig mot funktionsvarierade, dess orsaker och följder och sätt man kan ingripa. Varje grupp gör ett eget jämlikhetens träd och strävar efter att hitta på ett förslag på lösningar. Orsakerna, följderna och lösningarna bildar ett jämlikhetsträd med rötter, stam och frukt i stil med problemträdet. Syftet är att känna igen sätt att förhindra diskriminering och främja jämlikhet i den egna närmiljön och skolvärlden. Samtidigt får eleverna öva på sina grupparbetsförmågor och framförandet av egna åsikter.

Jamlikhetens_trad (Word),
Jamlikhetens_trad (pdf).

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med Dagsverkskampanjens unga påverkare i Malawi, Nepal, Zambia och Finland med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:

  • Ungas röster [se videomeddelanden här]. I de korta videosnuttarna berättar unga funktionsvarierade och icke-funktionsvarierade påverkare om sina tankar om påverkansarbete och om hinder i tillgänglighet.
Nuoren kasvokuva.

”Unga kan förändra på saker i alla fall genom att ställa upp i alla val. Om du blir vald, kan du föra fram dina egna åsikter. Överlag kan man ifrågasätta samhällets strukturer och normer, det hjälper redan en hel del.”

Emma, 18, Finland