Material för lektioner

Global fostran i skolor: lektionsuppgifter och workshop

Dagsverkes kampanj Vem bryr sig? innehåller också mångsidiga uppgifter och workshops för lektioner.

Dagsverke rf:s skolbesök kan innebära:

– En workshop som anknyter till Vem bryr sig? -kampanjen eller info om Dagsverksinsamlingen:

I Påverkare I -workshoppen lär eleverna känna ungas sätt att påverka och funderar över vilka påverkanssätt passar dem. I workshoppen reflekterar eleverna över utmaningar kopplade till påverkansarbete och hur man kan övervinna dem. Eleverna övar på framtidstänkande och får verktyg för att identifiera och hantera utmanande känslor som kan uppstå i påverkansarbete. I workshoppen är de unga uppdelade i 2-4-personers smågrupper, med undantag workshoppens början och slut. Varje grupp arbetar längs hela workshoppen med en utmaning som gruppen skulle vilja påverka. (90 min)

I Påverkare II -workshoppen fortsätter eleverna arbetet i samma smågrupper kring utmaningarna de valde i workshop I. Varje grupp planerar och verkställer ett konkret påverkansprojekt och får på så sätt öva på att använda ett av påverkanssätten på praktisk nivå! (90 min)

Om ni planerar en temadag kring global tema kan vår utbildare i global fostran komma och hålla en workshop kring temat för deltagarna.

Boka ett avgiftsfritt skolbesök till er skola med formuläret eller kontakta oss:

Aura Alarto
planerare för global fostran / Dagsverke rf
050 348 5668, aura.alarto@taksvarkki.fi

Material för lektioner

Här kan du hitta lektionsuppgifter och andra material för lektioner. 

Här kan du ladda ner påverkanskort:

Påverkanskort (pdf-fil)

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med Dagsverkskampanjens unga påverkare i Guatemala, Nepal, Zambia och Finland med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:

  • Ungas röster [se videomeddelanden här]. I de korta videosnuttarna berättar unga med sig av sina tankar om sätt att påverka och hur man kan åstadkomma förändring. 

”Den frågan som jag hittills kunnat påverka är hur viktigt det är med allas deltagande: personer med funktionsvariationer måste vara involverade i beslutsfattande på alla nivåer i våra samhällen.”

Mercy, 23, Zambia