Taksvärkin tuloksia 2018–2021

Tulosraportti Taksvärkki ry:n kehitysyhteistyöohjelmasta 2018–2021 on nyt julkaistu verkkosivuillamme. Viimeisen neljän vuoden aikana toimineen ohjelman tavoitteena oli nuorten oikeuksien ja yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen sekä heidän aktiivisen kansalaisuutensa tukeminen. Kohderyhmiä ovat olleet muun muassa haavoittuvassa asemassa olevat nuoret hankemaissa, kuten koulunsa keskeyttäneet tytöt, kadulla elävät nuoret sekä syrjäkylien koululaiset sekä koulujen oppilaat Suomessa.

Ohjelman aikana kehitettiin suunnittelu- ja seurantamenetelmiä muutoskartoituksen (Outcome Mapping) keinoin sekä vahvistettiin sosiaalista inkluusiota; esimerkiksi tukemalla tyttöjä ja nuoria naisia ja vahvistamalla vammaisten nuorten osallisuutta. Kotimaan globaalikasvatuksessa vahvistettiin oppilaiden ja kasvattajien tieto-taitoja globaaleista kehityskysymyksistä, kestävästä kehityksestä sekä lapsen ja vammaisten oikeuksista. Nuorten yhteiskunnallista toimijuutta edistettiin erityisesti Challengers-nuortenryhmän kautta.

Yhteensä noin 32 120 nuorta osallistui kehitysyhteistyöohjelmaan koko ohjelmakaudella 2018–2021. Heistä 53 % oli tyttöjä ja 2 % vammaisia nuoria.

Esimerkkejä ohjelman tuloksista jokaisesta Taksvärkin yhteistyömaasta vuonna 2021:

  • Malawissa 9 ohjelman kyläyhteisössä otettiin lastensuojelukomiteoiden ja kyläpäälliköiden aloitteesta käyttöön raportointilaatikot, joiden kautta voi raportoida nimettömästi lastenoikeusrikkomuksia, esimerkiksi hyväksikäyttö- ja häirintätapauksia sekä lapsiavioliittoja. Tapausten käsittely ja seuranta tehostuivat työkalun myötä. Tehostunut tapauksiin puuttuminen ja toimeenpannut rangaistukset vaikuttavat ihmisten asenteisiin nostaen kynnystä syyllistyä lastenoikeusrikkomuksiin.
  • Keniassa kolme nuorten yhdistystä neuvottelivat itselleen aluehallinnolta turvalliset liiketilat elinkeinotoimintansa harjoittamista, kuten autopesua ja urbaania viljelyä, varten. Lisäksi 19 kadulla asuvien ja työskentelevien nuorten yhdistystä rekisteröityi virallisesti, mikä mahdollistaa niille julkisten avustusten hakemisen etenkin työllistymiseen, pankkitilin avaamisen sekä lainojen hakemisen.
  • Sierra Leonessa Bon aluehallinto on ottanut käytännökseen kuukausittaiset keskustelutilaisuudet nuorten kanssa julkisen budjetin käytöstä. Nuoret seuraavat julkista varainkäyttöä ja esittävät kysymyksiä. Lisäksi äitiryhmien naiset lisäsivät tietoisuutta seksuaalisesta hyväksikäytöstä Sierra Leonessa, jonka johdosta vammaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneiden hyväksikäyttötapauksien raportointi oli poliisin mukaan lisääntynyt Sierra Leonen hankeyhteisössä. Tämä kertoo asenteiden muutoksesta ja tiedon lisääntymisestä.
  • Sambiassa vammaisia nuoria sai roolin näytelmässä ja he osallistuivat teatteriesitykseen eristäytyneisyyden sijaan. Entisiä kiusaajia vertaiskoulutettiin syrjintää vastaan sekä fasilitaattorit oppivat ja sopeutuivat ottamaan huomioon moninaisuutta ja inkluusiota opetusmenetelmissään. Vammaisten nuorten koulumenestys parani ja heidän nuorten itsetunto ja -luottamus kasvoivat merkittävästi. Lisäksi nuoret järjestivät rekisteröinnin vammaispalvelukorttia varten 15 vammaiselle nuorelle, mikä mahdollistaa heille halvempia tai ilmaisia palveluja.
  • Guatemalassa kumppanimme on toiminut lasten ja nuorten asialla pandemiatilanteessa ja kerännyt muiden paikallisten lastenoikeusjärjestöjen kanssa tietoa pandemian vaikutuksista lasten ja nuorten tilanteeseen. Vaikuttamistyön seurauksena sosiaali- ja terveysministeriö lisäsi tartuntatautitilastoihin tiedon lasten ja nuorten osuuksista ikäryhmittäin.
  • Nepalissa oppilaskunta koordinoi paikallisen julkisen terveyspisteen, terveysasemien ja sairaalan kanssa järjestääkseen ja fasilitoidakseen terveysohjelman oppilaille sekä paikallisen suun terveysaseman kanssa hammashoito-ohjelman oppilaille. He ovat edistäneet koulujensa vedenpuhdistusmenetelmiä ja tehneet seurantaa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristössään.

    Esimerkkejä kotimaan globaalikasvatuksen tuloksista:
  • Suomessa Taksvärkin lähi-, ulko- ja etäkouluvierailuilla lisättiin nuorten tietoa globaaleista kehityskysymyksistä ja lapsen oikeuksista sekä kannustettiin toimimaan aktiivisina kansalaisina yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi koko ohjelmakauden ajan. Kirjallisen palautteen mukaan oppilaat ovat kokeneet työpajojen aiheet tärkeäksi (90 % täysin tai osin samaa mieltä) ja ovat oppineet uutta työpajan teemoista (noin 80 % täysin tai osin samaa mieltä).
  • Vuonna 2021 toteutettiin 106 kouluvierailua suomalaisissa ala- ja yläkouluissa sekä toisella asteella ja niihin osallistui 2400 oppilasta.
Globaalikasvatuksen tavoittamat oppilaat, kasvattajat ja vapaaehtoiset ohjelmakaudella 2018–2021. Kouluvierailutoimintaan osallistui 20 657 oppilasta ja kampanja tavoitti 42 780 oppilasta. Globaalikasvatuksen koulutuksiin osallistui 1724 kasvattajaa ja kouluvierailuita toteutti 140 vapaaehtoista.

Lue lisää tulosraportista!