[:fi]Suomalaiset lukiolaiset ja malawilaiset nuoret – samanlaisia vai erilaisia?[:sv]Finländska gymnasieelever och malawiska ungdomar – lika eller olika?[:]

[:fi]Taksvärkin uudessa Ääni tytöille-kampanjassa kuullaan Malawin nuoria ja Taksvärkki saikin viime viikolla erityisen vieraan, kun malawilaisen kumppanijärjestömme CYECE:n edustaja Taleka Makunje saapui Helsinkiin. CYECE:n viestintävastaavana toimiva Makunje on ollut jo monen vuoden aikana mukana ihmisoikeustyössä. Viime maanantaina startanneen kouluvierailukiertueen aikana hän pääsi tutustumaan Taksvärkin globaalikasvatukseen sekä suomalaiseen koulujärjestelmään vierailemalla peruskouluissa ja lukioissa.

Viikko alkoi helsinkiläisestä Mäkelänrinteen lukiosta, jossa ohjattiin globaalikasvatuksen työpaja etiikan kurssilaisille. Aamuherätys oli ensimmäisenä koulupäivänä armollinen, sillä työpaja alkoi vasta kello 13 iltapäivällä. Perinteisen koululounaan jälkeen suunnattiin luokkahuoneeseen, johon oli kerääntynyt noin 30 oppilasta. Esittelyjen jälkeen päästiin kokeilemaan arvojanaa ja vertailemaan lukiolaisten mielipiteitä. Ensin luettiin väittämä, jonka jälkeen jokaisen tuli löytää paikkansa luokkahuoneen pituiselta kuvitteelliselta janalta – Olenko samaa mieltä, eri mieltä vai jotain siltä väliltä? Harjoituksen aikana pohdittiin esimerkiksi seuraavia väittämiä:
 
Nuoret kaikkialla maailmassa unelmoivat samoista asioista.
Ihmiset ovat onnellisempia Suomessa kuin Malawissa.
Yksi ihminen ei voi saada aikaan muutosta.

 
Pienen epäröinnin jälkeen nuoret esittivät mielipiteitään vapautuneesti. Työpajaa ohjannut Taksvärkin globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki muistutti, ettei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Ihmiset olivat lähes kaikkien nuorten mielestä onnellisempia Suomessa kuin Malawissa. Eräs nuori toi puolestaan esiin, että onni syntyy muusta kuin materiasta, ja että jokainen voi olla onnellinen vaikeissakin olosuhteissa. Oppilaat olivat samoilla linjoilla myös siitä, että yksi ihminen voi saada aikaan muutosta. Esimerkiksi vaikkapa Martin Luther King, kuten yksi nuorista huomautti. Tästä huolimatta tarvitaan joukko muita, jotka lähtevät mukaan tukemaan liikettä kohti muutosta.

Malawi-teemaan päästiin käsiksi Ääni tytöille-kampanjadokumentin kautta. Malawilaisten ja suomalaisten nuorten elämä vaikutti oppilaiden mukaan ensin hyvin erilaiselta, mutta kun dokumentin päähenkilöt pääsivät kertomaan elämästään, alkoi yhtäläisyyksiäkin löytymään. Kaikki nuoret tahtovat esimerkiksi tehdä itsenäisiä päätöksiä.
 

Taleka Makunje kertoi tyttöjen Malawissa kohtaamista haasteista.
 

Makunjen esitelmä Malawista ja CYECE:n toiminnasta herätti kysymyksiä tyttöjen oikeuksista ja lapsiavioliitoista. Malawissa vanhemmat tahtovat naittaa tyttärensä nuorena, sillä heidän koulunkäyntiään ei nähdä tärkeänä ja myötäjäiset tuovat vanhemmille rahaa. Taksvärkin kumppanijärjestö CYECE tekee työtä erityisesti niiden tyttöjen oikeuksien puolesta, jotka ovat vaarassa lopettaa koulunkäynnin tai joutua lapsiavioliittoon.

”Vanhemmat voivat kokea, että tyttöjen kouluun laittaminen ei ole heidän kulttuurinsa mukaista, vaan länsimainen keksintö. Siksi heitä on vaikea vakuuttaa tyttöjen koulutuksen tärkeydestä”, Makunje kertoo.

Lapsiavioliitot kiellettiin Malawissa lailla vuoden 2017 helmikuussa. On kuitenkin tehtävä vielä työtä, että muutos tulee todeksi ruohonjuuritasolla.

”Monet eivät tiedä, että lapsiavioliitot ovat kielletty. Toiset eivät halua tietää”, Makunje jatkaa.

CYECE:n ja Taksvärkin tulevassa yhteisessä hankkeessa tytöt ja pojat voivat nuortenryhmissä tuoda esiin kohtaamiaan haasteita, saada tietoa ja yhdessä kehittää ratkaisuja yhteisön ongelmiin.

”Esimerkiksi kerran eräs nuortenryhmän jäsen tuli kertomaan ryhmän ohjaajalle, että hänen äitinsä tahtoo naittaa hänet täysin tuntemattomalle miehelle, joka oli muuttamassa pois Malawista työn perässä. Asia vietiin kyläpäällikölle, ja hän sanoi määräävänsä äidille sakon jos tämä ei tottelisi lakia. Tyttö sai jatkaa koulunkäyntiään ja hän on edelleen mukana nuortenryhmässä.”

Taksvärkki tarjoaa osana Taksvärkki-kampanjoita monenlaista tukea globaalien kysymysten käsittelyyn oppilaiden kanssa. Meiltä voit tilata kouluvierailun tai oppimateriaalia (menetelmäoppaat ja tehtäviä oppitunneille). Tarjoamme myös mahdollisuuden osallistua vuotuiseen Taksvärkki-keräykseen. Taksvärkki ry:n globaalikasvatus tähtää yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämiseen sekä herättelee pohtimaan ja purkamaan stereotypioita kehitysmaista.

Kysy lisää Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksesta tai tilaa palveluitamme: globaalikasvatuksen suunnittelija Anna Kivimäki, puh. 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi.
 

Arvojanalla2

Teksti ja kuvat: Sini-Maria Melanen[:sv]I Dagsverkes nya kampanj, En röst för flickorna, hör vi malawiska ungdomar och i september fick Dagsverke en speciell gäst när Taleka Makunje, representant för vår malawiska kamratförening CYECE, anlände till Helsingfors. Makunje som är kommunikationsansvarig för CYECE har deltagit i människorättsarbete redan i flera år. Under skolbesöksturnén fick hon bekanta sig med Dagsverkes globalfostran och det finska skolsystemet genom att besöka grundskolor och gymnasier.

Turnén började i Mäkelänrinne gymnasium i Helsingfors där det drogs en workshop i globalfostran för elever som gick en kurs i etik. Efter skollunchen samlades ca 30 elever i klassrummet. Efter presentationer fick de prova övningen Värdesträckan och gymnasieelevernas åsikter jämfördes. Först lästes ett påstående och sedan skulle eleverna placera sig längs en tänkt sträcka i klassrummet – Är jag av samma åsikt, av en annan åsikt, eller någonstans där emellan? Under övningen funderade eleverna på bl.a. följande påståenden:
 
Unga runtom i världen drömmer om samma saker.
Människor är lyckligare i Finland än i Malawi.
En människa kan inte åstadkomma förändring ensam.

 
Efter lite tvekan började eleverna avslappnat framföra sina åsikter. Anna Kivimäki, Dagsverkes planerare för global fostran, som drog workshoppen påminde eleverna om att det inte går att svara rätt eller fel. Nästan alla unga ansåg att människor är lyckligare i Finland än i Malawi. En ungdom framförde å sin sida att det inte är det materiella som gör en lycklig, utan att alla kan vara lyckliga även under svåra omständigheter. Eleverna var också eniga om att en enskild människa kan åstadkomma förändring. En elev tog fram Martin Luther King som exempel. Ändå behövs en grupp andra som kommer med och stöder en rörelse mot förändring.

Malawitemat behandlades genom kampanjdokumentären för kampanjen En röst för flickorna. Malawiska och finländska ungdomars liv framstod först som väldigt olika för eleverna, men när dokumentärens huvudpersoner började berätta om sina liv, uppstod även likheter. Till exempel vill alla unga fatta självständiga beslut.
 

 

Makunjes presentation om Malawi och CYECE:s verksamhet väckte frågor kring flickors rättigheter och barnäktenskap. I Malawi vill föräldrar gifta bort sina döttrar som unga eftersom deras skolgång inte anses vara av vikt och för att hemgiften är en inkomstkälla för föräldrarna. Dagsverkes kamratförening CYECE arbetar särskilt för de flickors rättigheter, som är i risk att avsluta skolgången eller hamna i barnäktenskap.

”Föräldrar kan uppleva att det inte är i enlighet med deras kultur att låta flickor gå i skolan, utan att det är ett västerländskt påhitt. Därför är det svårt att övertyga dem om att flickors utbildning är viktigt”, berättar Makunje.

I februari 2017 blev barnäktenskap förbjudet enligt Malawisk lag. För att en förändring ska ske på gräsrotsnivå behövs ännu mycket arbete.

”Det är många som inte vet om att barnäktenskap är förbjudet. Andra vill inte veta”, fortsätter Makunje.

I CYECE:s och Dagsverkes kommande samarbetsprojekt kommer flickor och pojkar att i ungdomsgrupper kunna lyfta fram utmaningar de möter, få information och tillsammans utveckla lösningar till samfundens problem.

”Som exempel var det en gång en medlem i en ungdomsgrupp som berättade för gruppledaren att hennes mamma ville gifta bort henne till en helt främmande man som skulle flytta bort från Malawi för att hitta arbete. Ärendet fördes till byäldsten som bestämde sig för att ge mamman böter om hon inte följde lagen. Flickan fick fortsätta gå i skolan och hon är fortfarande medlem i ungdomsgruppen.”

Som en del av Dagsverkekampanjerna erbjuder Dagsverke många former av stöd för att behandla frågor om global fostran med eleverna. Du kan beställa ett skolbesök eller studiematerial (metodhandböcker och uppgifter för lektioner) av oss. Vi erbjuder också möjligheten att delta i den årliga Dagsverkeinsamlingen. Dagsverke rf:s globalfostran strävar efter att främja likvärdighet och mänskliga rättigheter samt väcker intresse för att fundera på och bena ut stereotypier om utvecklingsländer.

Fråga mer: Anna Kivimäki, planerare för global fostran, 050 348 5668, anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi.
 

Arvojanalla2
Text och foton: Sini-Maria Melanen
[:]