Bättre skolmiljö minskade på mängden avhoppare

Utvecklingssamarbetesprojektet som började 2016 i Nepal har som målsättning att förbättra inlärningsmiljön i 15 skolor och stärka samarbetet mellan eleverna, personalen och andra intressenter.

I början av hösten beställdes en halvtidsöversyn för Dagsverke rf:s projekt Supporting Youth for Making Child and Environmentally Friendly Schools in Nepal, vars rapport nu är klar. För projektets förverkligande på plats ansvarar Dagsverkes nepalesiska partnerorganisation Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA).

Youth Training-Group photo

Effektiv skolförvaltning och högklassig skolmiljö ökar uppskattningen för skolgång och upplevelsen av att det är meningsfullt bland såväl elever som deras föräldrar. Tack vare projektet har föräldrarnas deltagande i skolornas verksamhet ökat och deras förståelse för betydelsen av utbildning i stärkandet av barnens livskunskaper och välmående har förbättrats.

Enligt halvtidsöversynen har projektet fått till stånd förändringar i intressenternas beteende och resultatet är en mer hållbar och barnvänlig skolmiljö. Projektet har ökat speciellt flickors förutsättningar att gå i skola och minskat på antalet avhoppare, eftersom till exempel byggandet av fungerande sanitetsutrymmen är speciellt viktigt för att flickors skolgång ska fortgå.

????????????????

Projektet har förbättrat elevernas förståelse för bland annat vikten av en ren miljö och vattenförsörjningen. Medlemmarna i elevkåren samt de övriga eleverna i skolorna sprider informationen i sina samfund och fungerar som samfundens och skolornas utvecklingsagenter.

Halvtidsöversynens upptäckter och rekommendationer utnyttjas under slutet av året i planerandet av projektets fortsättningsfas.