[:fi]Parempi kouluympäristö vähensi koulupudokkaiden määrää[:sv]Bättre skolmiljö minskade på mängden avhoppare[:]

[:fi]Nepalissa vuonna 2016 alkaneen kehitysyhteistyöhankkeemme tavoitteena on parantaa 15 koulun oppimisympäristöä, sekä vahvistaa oppilaiden, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Taksvärkki ry:n Nepalin hankkeesta Supporting Youth for Making Child and Environmentally Friendly Schools in Nepal teetettiin 2018 alkusyksynä väliarviointi, jonka raportti on nyt valmistunut. Hankkeen toteutuksesta paikan päällä vastaa Taksvärkin nepalilainen kumppanijärjestö Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA).

Youth Training-Group photo

Tehokas kouluhallinto ja laadukas kouluympäristö lisäävät koulunkäynnin arvostusta ja mielekkääksi kokemista sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa keskuudessa. Hankkeen myötä vanhempien osallistuminen koulujen toimintaan on lisääntynyt ja he ymmärtävät paremmin koulutuksen merkityksen lasten elämäntaitojen ja hyvinvoinnin parantamisessa.

Väliarvioinnin mukaan hankkeessa on saatu aikaan muutoksia sidosryhmien käyttäytymisessä, ja tuloksena on kestävämpi ja lapsiystävällisempi kouluympäristö. Hanke on lisännyt erityisesti tyttöjen edellytyksiä koulunkäyntiin ja vähentänyt koulupudokkaiden määrää, sillä esimerkiksi toimivien saniteettitilojen rakentaminen on erityisen tärkeää tyttöjen koulunkäynnin jatkumisen kannalta.

????????????????

Hanke on parantanut oppilaiden ymmärrystä muun muassa puhtaan ympäristön ja vesihuollon tärkeydestä. Oppilaskuntien hallitusten jäsenet sekä koulujen muut oppilaat jakavat tietouttaan omissa yhteisöissään ja toimivat yhteisöjensä sekä koulujensa muutosagentteina.

Väliarvioinnin löydöksiä ja suosituksia hyödynnetään hankkeen jatkovaiheen suunnittelussa loppuvuoden aikana.

 
Teksti: Elina Tiensuu[:sv]Utvecklingssamarbetesprojektet som började 2016 i Nepal har som målsättning att förbättra inlärningsmiljön i 15 skolor och stärka samarbetet mellan eleverna, personalen och andra intressenter.

I början av hösten beställdes en halvtidsöversyn för Dagsverke rf:s projekt Supporting Youth for Making Child and Environmentally Friendly Schools in Nepal, vars rapport nu är klar. För projektets förverkligande på plats ansvarar Dagsverkes nepalesiska partnerorganisation Environmental Camps for Conservation Awareness (ECCA).

Youth Training-Group photo

Effektiv skolförvaltning och högklassig skolmiljö ökar uppskattningen för skolgång och upplevelsen av att det är meningsfullt bland såväl elever som deras föräldrar. Tack vare projektet har föräldrarnas deltagande i skolornas verksamhet ökat och deras förståelse för betydelsen av utbildning i stärkandet av barnens livskunskaper och välmående har förbättrats.

Enligt halvtidsöversynen har projektet fått till stånd förändringar i intressenternas beteende och resultatet är en mer hållbar och barnvänlig skolmiljö. Projektet har ökat speciellt flickors förutsättningar att gå i skola och minskat på antalet avhoppare, eftersom till exempel byggandet av fungerande sanitetsutrymmen är speciellt viktigt för att flickors skolgång ska fortgå.

????????????????

Projektet har förbättrat elevernas förståelse för bland annat vikten av en ren miljö och vattenförsörjningen. Medlemmarna i elevkåren samt de övriga eleverna i skolorna sprider informationen i sina samfund och fungerar som samfundens och skolornas utvecklingsagenter.

Halvtidsöversynens upptäckter och rekommendationer utnyttjas under slutet av året i planerandet av projektets fortsättningsfas.

[:]