Osallistavaa arviointia Mosambikissa

Juuri valmistunut Mosambik-arviointiraportti esittelee Taksvärkki ry:n rahoittamaa ”Nuorison elinympäristö ja osallistuminen”-projektia, jonka on toteuttanut Chamanculossa toimiva kansalaisjärjestö ASSCODECHA. Osallistava arviointi toteutettiin keväällä Maputossa ulkopuolisen arvioitsijan toimista. Häntä avusti suomalainen vapaaehtoinen. Arviointiin osallistuivat mm. ASSCODECHA:n jäsenet , paikallisviranomaiset ja hankkeen edunsaajat. Sidosryhmien aktiivinen ja avoin osallistuminen arviointiprosessiin nähtiin erittäin positiivisena.

Evaluaation tuloksia tullaan käyttämään Taksvärkki ry:n ja ASSCHODECHAn vuosille 2016–2017 suunniteltavan jatkohankkeen suunnittelussa.

Arvioinnin tuloksia ja suosituksia:

ASSCODECHA on aiemman toimintakokemuksensa pohjalta kyennyt määrittelemään asiantuntevasti hankkeen tavoitteet, hyödynsaajat, aktiviteetit ja työskentelytavat. Hanke tähtää köyhyyden, rikollisuuden ja marginalisoitumisen vähentämiseen Chamanculon kaupungissa ja aktiivisen kansalaisuuden sekä demokraattisen osallistumisen lisäämiseen viiden eri hankeosion kautta. Jo nyt, kahden vuoden jälkeen, hankkeella voidaan todeta olevan myönteisiä tuloksia suhteessa päätavoitteeseen. ASSCODECHA:n toiminnan pitkän aikavälin vaikutuksia hyödynsaajien oloihin on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida.

ASSCODECHA on onnistunut hallinnoimaan suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti projektiin suunnattuja varoja ja osoittanut kykenevänsä myös itse menestyvään varainkeruuseen. Järjestön henkilökunta on motivoitunutta ja vapaaehtoiset ovat hyvin sitoutuneita toimintaan. ASSCODECHA on saavuttanut tavoitteitaan ja onnistunut luomaan kestävää toimintaa alueilla, joilla muut samankaltaiset tahot eivät siihen ole pystyneet. Parannettavaa on erityisesti järjestön henkilöstöhallinnossa sekä sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Hyödynsaajien keskuudessa voidaan havaita positiivisia vaikutuksia monilla eri osa-alueilla. Erityisesti elämänlaadun voidaan todeta lisääntyneen, itsetunnon kasvaneen sekä ihmisoikeuksien tiedostamisen ja toivon paremmasta tulevaisuudesta yleistyneen hyödynsaajien keskuudessa. Eräs projektin tärkeimmistä positiivisista tuloksista on paikallisen nuorison tulevaisuutta koskevien mahdollisuuksien monipuolistuminen. Myös järjestön toteuttama tiedotus hygieniasta ja sanitaatiosta on tuottanut hyviä tuloksia.

Projektin hyödynsaajat ovat olleet pääasiassa naisia, sillä Chamanculon kaltaisessa ympäristössä naisten tilanne on usein huomattavasti haastavampi kuin miesten. Jatkossa hanke kuitenkin keskittyy parantamaan esimerkiksi HIV:stä ja AIDS:sta tiedottamista myös miesten keskuudessa. Lisäksi tulevaisuudessa hankkeen eri osa-alueisiin pyritään entistä paremmin integroimaan hyödynsaajiksi myös vammaisia. Tämä tapahtuu muun muassa tekemällä yhteistyötä paikallisen vammaisyhdistyksen kanssa.

Taksvärkki ry:n ja kumppanijärjestö ASSCHODECHA:n sujuva yhteistyö on perustunut erityisesti “nuorelta nuorelle”-periaatteeseen. Seuraavassa projektivaiheessa ASSCHODECHAn on tarkoitus muun muassa lisätä kokemusten ja hyväksi todettujen toimintatapojen jakamista Chamanculon muille yhdistyksille ja viranomaisille vahvistaakseen projektin vaikutusta ja kestävyyttä yhteisössä.

 

Teksti: Anna Pulkka

Kuvat: Katja José ja Lauri Heimo