Vaadimme oikeuksiamme! – Nuoret muuttavat Guatemalaa

Guatemalasta kantautuva viesti on selvä: Nuoret vaativat suunvuoroa. Taksvärkin kehitysyhteistyöhanke Guatemalassa alkoi vuonna 2013 ja sen ensimmäinen vaihe on päättymässä. Ennen toiseen vaiheen alkamista suoritettiin arviointi, jossa selvitettiin, mikä hankkeessa on onnistunut ja missä on parantamisen varaa. Nämä suositukset on otettu huomioon ennen kuin toinen vaihe alkaa vuonna 2016.

Nuorisoryhmät poliittisen kansalaisuuden rakentajina -nimeä kantavan kantavan hankkeen tavoitteena on ollut lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Guatemalassa. Tätä tarkoitusta varten eri puolille maata, Puerto Barriosin, Moralesin, Mazatenangon, Zuniliton, Malacatánin ja Coatepequen alueille, perustettiin nuorisoryhmiä ajamaan lasten ja nuorten asiaa omissa yhteisöissään.
Riippumattomien arvioijien raportissa kerrotaan työn onnistumisista ja parannuskohdista. Arvioijat tarkastelivat hankkeen asiakirjoja, haastattelivat toimintaan osallistuneita nuoria, paikallisia vaikuttajia ja muita tahoja ja laativat nuorisoliikkeen tulevaisuutta koskevat parannusehdotukset. Tarkoituksena on, että nuorisoliikkeet jatkavat elämäänsä itsenäisinä toimijoina sen jälkeen, kun Taksvärkin ja guatemalalaisen kansalaisjärjestö PAMIn toteuttama hanke virallisesti päättyy.

Arvion mukaan Guatemalan kuntien toimintaympäristö on haastava: perinteisesti nuorison yhteiskunnallista aktiivisuutta tai osallistumista politiikkaan ei katsota hyvällä. Guatemalalainen poliittinen kulttuuri on korruptoitunutta ja aikuiskeskeistä: nuorten ja lasten oikeuksia ei yleensä huomioida. Toimintakulttuurissa on eroja eri kuntien välillä.

Nuorisoliikkeet ovat kuitenkin onnistuneet ponnistelemaan itselleen äänivaltaa. Esimerkiksi Zuniliton kunnanhallitus hyväksyi nuorten aloitteen lapsi- ja nuorisopoliittisesta toimenpideohjelmasta, joka keskittyy lasten ja nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen.

Arvioijat kiittelivät nuorisoliikkeiden toimintaa, mutta kehottivat kiinnittämään huomiota siihen, että toiminnasta tulisi entistä itsenäisempää, jotta kansalaisjärjestö PAMIn tukea ei enää tulevaisuudessa tarvittaisi. Tähän seikkaan kiinnitetään huomiota seuraavan kahden vuoden ajan.

Guate_rapsa_uutinen.x
Mazatengolaiset koulutusohjelman osallistujat PAMI:n paikallistoimistolla, joka toimii nuorten tapaamistilana.
 

Coatepequen nuorisoliikkeen toimintaan osallistunut nuori kuvailee raportissa kokemuksiaan näin: ”Osallistuminen tähän projektiin ja saamamme koulutus on muuttanut elämäni”.
Tarkoituksena onkin ollut nuorten voimaannuttaminen ja kouluttaminen: heidän yhteiskunnallinen lukutaitonsa ja itseluottamuksensa ovat kasvaneet toiminnan myötä.

Arvioijat haastattelivat myös kunnallispoliitikkoja, joihin vaikuttamistyö suuressa määrin kohdistui. Kaikki eivät olleet nuorten toiminnasta ilahtuneita, mutta monien näkemys nuorisovaikuttamisesta oli muuttunut. Zuniliton varakunnanjohtaja suhtautui nuorisoliikkeisiin positiivisesti: hänen mukaansa ”nuoret muuttavat asenteita”.
Arviointiraportissa suositellaankin, että nuorisoliikkeiden toimintaan kannattaisi ottaa mukaan myös tavoitteisiin myönteisesti suhtautuvia aikuisia, jotta liikkeet saisivat mahdollisimman laajaa kannatusta.
Suositukset ja parannusehdotukset otetaan huomioon, kun hankkeen toinen vaihe ensi vuonna käynnistyy.

Raportti on luettavissa espanjaksi ja suomeksi.

Mitä evaluointi tarkoittaa?

Evaluointi eli kehitysyhteistyöhankkeen arvio on riippumattoman tahon tekemä selvitys. Siinä arvioidaan, onko kehitysyhteistyön tavoitteet onnistuttu saavuttamaan ja mitä määrärahoilla on saatu aikaan. Evaluaatio esittelee hankkeen onnistumiset ja puutteet, jotta niistä otettaisiin opiksi tulevaisuuden kehitysyhteistyöhankkeita toteutettaessa. Ulkoministeriö määrittelee, mitä seikkoja evaluoinnissa on otettava huomioon.
 
 
Teksti: Kukka-Maria Ahokas
Kuvat: Pamela Arslan