Lektionsuppgifter

Läskunnighet och likvärdiga möjligheter att gå i skola är självklarheter för finländska barn och ungdomar. De här grundrättigheterna uppfylls inte för sierraleonska unga. Många barn får inte gå i skola överhuvudtaget, eller måste lämna den på hälft. Det finns speciellt många hinder som ligger i vägen för flickornas skolgång.

De här lektionsuppgifterna stimulerar till reflektion om mänskliga rättigheter, ojämställdhet mellan könen, utbildningens relevans och ungas påverkansmöjligheter, såväl i Sierra Leone som i Finland. Målet är att hos de unga väcka en önskan att påverka och att sporra dem att arbeta för en rättvisare värld. Uppgifterna ska göra det möjligt att leva sig in i de ungas värld i Sierra Leone och att få insikt i den globala ojämlikheten. Uppgifterna utvecklar kunskap och färdigheter, men ska också sporra de unga att bli medvetna om sina egna attityder.

Uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans årskurser 7–9 och läroanstalter på andra stadiet. De ska utföras under lärarens handledning. Till sin längd varierar uppgifterna mellan 15 minuter och en hel lektion. Största delen av uppgifterna är 15–20 minuter långa. Därför är de enkla att inkludera i en lektion. Anvisningarna och de bilagor som behövs kan enkelt skrivas ut i pdf-format. I instruktionerna framgår det också hur lång tid man bör reservera för uppgiften, för vilken storleks grupp den lämpar sig och hurdant material som behövs.

Uppgift 1: Alias för utbildning och deltagande

Spela Alias med en vokabulär som kretsar kring aktivt medborgarskap, samhälle och påverkan. Ordförklaringsspelet kan gärna användas i början av lektionen, för att stimulera till diskussion om lektionens teman, eller i slutet av lektionen för att repetera det som har behandlats under lektionen.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Lista över ord att förklara [länk]

Uppgift 2: Diamanten för barnens rättigheter

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan? I uppgiften får de unga arrangera rättigheter som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter i formen av en diamant, beroende på hur viktiga de upplever att rättigheterna är.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rättighetskort [länk]

Uppgift 3: De ungas röster -videoklippen

Se först på de korta, cirka en minuter långa Ungas röster-videoklippen (Edlyn, Kadiatu och Kamanda, Samuel och Hawanatu, Bintu, Austine, Elisabeth och De ungas utmaningar i Sierra Leone), som hittas på Sierra Leone-kampanjsidan. Här är en direkt länk. Efter att ha tittat på videorna, kan ni fundera på hurdana utmaningar sierraleonska ungdomar stöter på och vad de tycker om t.ex. skolgång och barnets rättigheter. Frågorna i uppgiften styr diskussionen.

Anvisningar för uppgiften [linkki]

Uppgift 4: Ta ett steg till Sierra Leone

I den dramabaserade uppgiften får eleverna sätta sig in i en annan människas situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Varje elev får en roll att leva sig in i. Sedan går man igenom vad som krävs för ett gott liv och funderar på om det förverkligas för rollpersonerna. Bland rollerna finns såväl rika som fattiga, i Sierra Leone och i Finland. Uppgiften understryker dels hur ojämlika människors möjligheter kan vara, dels att verkligheten i Sierra Leone är mycket mångsidig.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rollappar [länk]

Uppgift 5: Din, min, vår värld -värdesträcka

I uppgiften tar man ställning till olika påståenden, som man kan ha två motiverade åsikter om. Detta görs genom att man ställer sig på en värdesträcka, vid det ställe som motsvarar ens egen åsikt. Meningen är att begrunda jämställdhet mellan kvinnor och män, utbildningens viktighet och ungas påverkansmöjligheter, genom ens egna attityder och värderingar. Uppgiften ger övning i att forma åsikter och argumentera för dem.

Anvisningar för uppgiften [länk]

Uppgift 6: Vad skulle jag avstå från?

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan. Syftet med övningen är att placera saker i viktighetsordning och fundera på vad som behövs för ett lyckligt liv.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Ordlista [länk]

Uppgift 7: Stopp! Märk rättigheterna! Dramaövning

Uppgiften fokuserar på att fördjupa förståelsen för barnets rättigheter och hur de uppfylls i Sierra Leone. Dramaövningen grundar sig på forumteatern. Man uppträder med korta föreställningar, och publiken kan påverka deras gång. I den tankeväckande uppgiften utnyttjar man improvisation. Det lönar sig att reservera minst 45 minuter för uppgiften.

Anvisningar för uppgiften [linkki]
Bilaga: Sagokort [linkki]
Bilaga: Konventionen om barnets rättigheter i korthet [linkki]

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med Sierra Leone med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Sierra Leone-kampanjens morgonsamling [länk]. Den cirka fem minuter långa radioinspelningen för lyssnaren till den sierraleonska landsbygden, där en medlem i ett ungdomsnätverk motiverar för en familjefar varför dennes 13-åriga dotter borde få gå i skola.
Skolan finns för alla -kampanjvideo [länk]. I den tio minuter långa dokumentären bekantar lyssnaren sig med 14-åriga Edlyn och med 16-åriga Delight, som berättar om sin vardag i Sierra Leone, om skolgång, om diskriminering som flickor stöter på och om ungdomars framtid i deras land. Den engelskspråkiga dokumentären (som är textad till finska) passar även utmärkt som läromedel i engelska.
Ungas röster från Sierra Leone [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Edlyn, Kadiatu, Kamanda, Samuel, Hawanatu, Bintu, Austine och Elisabeth om utmaningar i sitt hemland Sierra Leone, om ojämställdhet mellan flickor och pojkar, om sina drömmar och om ungdomars påverkansmöjligheter.

Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Leena Honkasalo
planerare för fostran till internationalism
+ 358 (0)9 5845 5504
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi