Lektionsuppgifter

De här lektionsuppgifterna stimulerar till reflektion om mänskliga rättigheter, jämlikhet och ungas påverkansmöjligheter, såväl i Zambia och Kenya som i Finland. Målet är att hos de unga väcka en önskan att påverka och att sporra dem att arbeta för en rättvisare värld. Uppgifterna ska göra det möjligt att leva sig in i de ungas värld i Zambia och Kenya och att få insikt i den globala ojämlikheten. Uppgifterna utvecklar kunskap och färdigheter, men ska också sporra de unga att bli medvetna om sina egna attityder.

Uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans årskurser 7–9 och läroanstalter på andra stadiet. De ska utföras under lärarens handledning. Till sin längd varierar uppgifterna mellan 15 minuter och en hel lektion. Största delen av uppgifterna är 15–20 minuter långa. Därför är de enkla att inkludera i en lektion. Anvisningarna och de bilagor som behövs kan enkelt skrivas ut i pdf-format. I instruktionerna framgår det också hur lång tid man bör reservera för uppgiften, för vilken storleks grupp den lämpar sig och hurdant material som behövs.

Uppgift 1: Varför lever barn på gatan?

I uppgiften funderar man över vilka orsaker som mest påverkar det att ett barn hamnar och bo och arbeta på gatan. Avsikten är att lära sig att förstå sambandet med samhälleliga faktorer och gatubarnsfenomenet. Som stöd för uppgiften kan man läsa bakgrundsinformation om gatubarnens liv på Vardagsidoler-kampanjsidan och se på kortdokumentären ”Från gatubarn till förebild”.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Kopior [länk]

Uppgift 2: Alias för ungas rättigheter

Spela det bekanta Aliasspelet, med vokabulär som behandlar ungas rättigheter, samhället och vardagen för gatubarn. Ordförklaringsspelet kan gärna användas i början av lektionen, för att stimulera till diskussion om lektionens teman, eller i slutet av lektionen för att repetera det som har behandlats under lektionen.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Lista över ord att förklara [länk]

Uppgift 3: Ta ett steg framåt

I den dramabaserade uppgiften får eleverna sätta sig in i en annan människas situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Varje elev får en roll att leva sig in i. Sedan går man igenom vad som krävs för ett gott liv och funderar på om det förverkligas för rollpersonerna. Bland rollerna finns såväl rika som fattiga, i Zambia, Kenya och Finland. Uppgiften understryker dels hur ojämlika människors möjligheter kan vara, dels att verkligheten i Zambia och Kenya är mycket mångsidig.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rollappar [länk]

Uppgift 4: Diamanten för barnens rättigheter

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan? I uppgiften får de unga arrangera rättigheter som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter i formen av en diamant, beroende på hur viktiga de upplever att rättigheterna är.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rättighetskort [länk]

Uppgift 5: Vad skulle jag avstå från?

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan. Syftet med övningen är att placera saker i viktighetsordning och fundera på vad som behövs för ett lyckligt liv.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Ordlista [länk]

Uppgift 6: De ungas röster -videoklippen

Se först på de korta, cirka en minuter långa Ungas röster-videoklippen (Stanley, Esther, Joy, Chembe, Patrick, Sydney och Arbete med unga i Zambia), som hittas på Vardagsidoler-kampanjsidan. Här är en direkt länk. Efter att ha tittat på videorna, kan ni fundera på hurdana utmaningar zambiska ungdomar stöter på och vad de tycker om t.ex. ungas rättigheter och gatubarnens ställning. Frågorna i uppgiften styr diskussionen.

Anvisningar för uppgiften [länk]

Uppgift 7: Värdeauktion

Syftet med uppgiften är att hjälpa till medvetenhet om sina egna värderingar och förstå att resurserna är ojämlikt fördelade i världen. Den aktivitetsinriktade uppgiften börjar med en auktion, där både materiella som icke-materiella saker auktioneras ut. Var och en får en olik summa pengar som man måste köpa saker med. Till slut diskuterar man, med hjälp av påståenden från värdesträckan, konsumtionsval och deras samband med välfärd, såväl hos oss som i utvecklingsländer. Det lönar sig att reservera tillräckligt med tid för uppgiften.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Föremål som auktioneras ut [länk]
Bilaga: Pengar [länk]

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med gatubarn i Zambia och Kenya med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Vardagsidoler-kampanjens morgonsamling [länk]. Den cirka fyra minuter långa radioinspelningen, där finländska unga funderar kring teman som hör ihop med gatubarnens liv.
Från gatubarn till förebild -kampanjvideo [länk]. I den nio minuter långa dokumentären bekantar vi oss med 17-åriga Grace och 19-åriga Stanley. Ungdomarna berättar om sitt liv och sin vardag i Zambia, om gatubarnens ställning och framtiden för sitt lands ungdomar. Den engelskspråkiga dokumentären (som är textad till svenska) passar även utmärkt som läromedel i engelska.
Ungas röster från Zambia [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Stanley, Esther, Joy, Chembe, Patrick och Sydney om utmaningar i sitt hemland Zambia, om sina drömmar och om ungdomars påverkansmöjligheter.

Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Leena Honkasalo
planerare för fostran till internationalism
+ 358 (0)9 5845 5504
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi