Uppgifter för lektioner

Dessa uppgifter sporrar en att fundera på ungas rättigheter, möjligheter att påverka, utbildning samt jämlikhet mellan könen såväl i Zambia som i Finland. Meningen med uppgifterna är att uppmuntra ungdomar att reflektera kring globala kausala samband och inspirera dem till att verka för än rättvisare värld. Uppgifterna hjälper att leva sig in i en zambiska ungas vardag, utmaningar och drömmar samt hitta likheter i ungdomarnas liv i Zambia och Finland. Uppgifterna ger kunskap och färdigheter samt uppmuntrar en till att göra sig medveten om och utmana sina egna attityder och bryta fördomar.

Uppgifterna är ämnade till klasserna 7–9 i grundskolan och andra stadiets läroanstalter och ska utföras med ledning en lärare. Längden på uppgifterna varierar från 15 minuter till längden på en lektion. Instruktionerna och nödvändiga bilagor är i PDF-format och är lätta att skriva ut. I instruktionerna står även hur lång tid det är bra att reservera för uppgiften, hur stor grupp uppgiften är lämpad till och vilka tillbehör och förberedelser uppgiften kräver.

Uppgift 1: Levande statyer

Tid: 15–20 min
Gruppstorlek: 9–28 elever. Arbetet sker i grupper om 3–4 elever.

I dramaövningen bildar eleverna i mindre grupper still-bilder, alltså statyer, som föreställer en konflikt som har med diskriminering att göra. Varje grupp visar i tur och ordning upp sin staty, och de andra ska gissa vad det är som sker i situationen. Tillslut diskuteras vilka orsaker och följder diskriminering kan ha och vilka de egna möjligheterna att ingripa är. Övningen hjälper till att känna igen olika former av diskriminering och belyser diskrimineringssituationer i praktiken. Därutöver ger den en möjlighet att öva på självuttryck med hjälp av drama.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 2: Värderinglinje

Tid: 15–25 min beroende på hur många påståenden diskuteras.
Gruppstorlek: Individuell uppgift. Passar även större klasser.

I övningen tas det ställning till påståenden där man motiverat kan vara av två åsikter genom att ställa sig på värderingslinjen på den plats som motsvarar ens synpunkt. Påståendena handlar om elevernas upplevelser av världen och hjälper dem att fundera över jämställdheten mellan könen, jämlikhet och diskriminering via sina egna attityder och värderingar. Övningen tränar en till att motivera sina åsikter och spegla dem i andras uppfattningar.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 3: Ta ett steg framåt

Tid: 20 min
Gruppstorlek: Individuell uppgift. Lämpar sig bäst för grupper om 15–25 elever.

I övningen får alla en roll som de ska leva sig in i. Gå sedan igenom förutsättningar för ett gott liv och alla får själva fundera över om de förverkligas för den egna rollkaraktären. Bland rollerna finns såväl väl- som sämre lottade från både Zambia och Finland. Den populära dramaövningen utvecklar empatiförmågan och färdigheter att granska saker från olika synvinklar. Övningen uppmuntrar till att ifrågasätta normer och fundera över globala rättvise- och jämställdhetsfrågor.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Rollerna [länk]

Uppgift 4: Fyra hörn

Tid: 20–30 min
Gruppstorlek: 10+, lämpar sig över för större grupper.

I övningen tar man ställning till påståenden om jämställdhet mellan könen och jämlikhet genom att röra sig mot ett av rummets fyra hörn i enighet med vilken åsikt man har. Rätta och fel svar finns inte! Syftet är att förstå vikten av jämlikhet och den egna rollen i främjandet av det, samt att känna igen olika former av diskriminering. Övningen stärker ens självkänsla, utvecklar förmågan till interaktion och tränar en att både motivera sina egna åsikter och respektera andras åsikter.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 5: Jämlikhetens träd

Tid: 20–30 min
Gruppstorlek: 15–30 elever. Arbetet sker i grupper om 4–6 elever.
I övningen granskar eleverna i grupper teman som har med diskriminering att göra, så som sexuella trakasserier och rasism. Varje grupp funderar över ett visst problems orsaker och följder och strävar efter att hitta på ett förslag på en lösning. Orsakerna, följderna och lösningarna bildar ett jämlikhetsträd med rötter, stam och frukt i stil med problemträdet. Syftet är att känna igen sätt att förhindra diskriminering och främja jämlikhet i den egna närmiljön och skolvärlden. Samtidigt får eleverna öva på sina grupparbetsförmågor och framförandet av egna åsikter.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 6: Jag fryser inte ut -rap

Tid: 30 min
Gruppstorlek: 6–30 elever. Arbetet sker i grupper om 3–5 elever.

Gruppen bekantar sig med ett poetryslam som de zambiska ungdomarna gjort. Eleverna skriver i grupper sina egna poetryslam med rubriken ”Jag fryser inte ut” och visar upp dem för de andra grupperna. Slutligen jämför eleverna sina poetryslam med de zambiska ungdomarnas poetryslam om jämlikhet. Med hjälp av övningen fördjupar eleverna förståelsen av jämlikhet och funderar över vilka följder diskriminering kan ha, samt hur det kan förhindras. Övningen utvecklar grupparbetsförmågan och självuttrycket. Den konstnärliga utgångspunkten ökar på inlärningsglädjen och stärker förutsättningarna för insikter och kreativt tänkande.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 7: Stop! Lägg märke till diskriminering

Tid: 30 + min
Gruppstorlek: 15–30 elever. Arbetet sker i grupper om 3–5 elever.

Dramaövningen baserar sig på forum-teatern. Där spelas det upp korta scener vars gång publiken får påverka. I den tankeväckande övningen utnyttjas även improvisation. Genom övningen tränas man i att lära sig känna igen diskrimineringssituationer och förstå vikten av att ingripa samt tillsammans komma på sätt att ingripa i diskriminering och främja jämlikhet.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Beskrivningarna till diskrimineringssituationer [länk]

Uppgift 8: Vad berättar nyheterna?

Tid: 35–45 min
Gruppstorlek: 12–30 elever. Arbetet sker i grupper om 3–5 elever.

Övningen utvecklar kritisk mediakunskap och medvetenhet om samhälleliga normer och maktpositioner som står i vägen för att jämlikhet ska förverkligas. I övningen granskar eleverna i grupper dagstidningars journalistiska bilder och räknar ut vad fördelningen av ålder, kön och hudfärg är mellan dem som förekommer i bilderna. På basen av detta funderar eleverna över vilken sort människor representeras i tidningsbilder, hur experter ser ut och vilka människogruppers frågor lyfts i nyheter fram som aktuella och viktiga.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Anvisningar till grupperna [länk]

Uppgift 9: Rutlösningar – serier om diskriminering

Tid: 40 min
Gruppstorlek: 15–25 elever. Arbetet sker i par eller i grupper om 3.

I övningen ritar eleverna i par eller grupper om tre en serie om en situation som de valt som berör diskriminering. Med hjälp av serierna granskas vad diskriminering kan bero på, i vilka konkreta situationer det blir synligt och hur man kan ingripa. Övningen hjälper en att förstå vikten av jämlikhet och den egna rollen i främjandet av det. Den konstnärliga utgångspunkten stärker förutsättningarna för insikter och kreativt tänkande.

Instruktioner för uppgiften [länk]

 

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med unga i Zambia med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Var modig -kampanjvideo [länk]. I den tio minuter långa dokumentären bekantar vi oss med Hope och Samson. Ungdomarna berättar om sin vardag, sina drömmar och hur framtiden ser ut i Zambia.
Ungas röster från Zambia [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Deborah, Isaac och andra ungdområdets medlemmar om utmaningar för unga i sitt hemland Zambia.
 
 
Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Anna Kivimäki
planerare för global fostran
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi