Tehtäviä oppitunneille

Nämä oppituntitehtävät virittävät pohtimaan nuorten oikeuksia, vaikuttamismahdollisuuksia, koulutuksen ja sukupuolten välistä tasa-arvoa niin Sambiassa kuin Suomessa. Tehtävien tarkoituksena on kannustaa nuoria pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tehtävät auttavat eläytymään sambialaisten nuorten arkeen, haasteisiin ja unelmiin sekä löytämään yhtäläisyyksiä sambialaisten ja suomalaisten nuorten elämästä. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja, sekä kannustavat tiedostamaan ja haastamaan omia asenteita ja murtamaan ennakkoluuloja.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita tai ennakkovalmisteluja vaaditaan.

Tehtävä 1: Elävät patsaat

Kesto: 15–20 min
Ryhmäkoko: 9–28 oppilasta. Työskennellään 3–4 oppilaan pienryhmissä.

Draamalähtöisessä harjoituksessa oppilaat muodostavat pienryhmissä still-kuvia eli patsaita, jotka esittävät syrjintään liittyviä konfliktitilanteita. Jokainen ryhmä esittää vuorollaan patsaansa, ja muut arvaavat, mitä tilanteessa tapahtuu. Lopuksi keskustellaan syrjinnän syistä ja seurauksista sekä omista toimintamahdollisuuksista. Harjoitus auttaa tunnistamaan syrjinnän muotoja ja havainnollistaa syrjintätilanteita käytännössä. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden harjoitella itseilmaisua draaman kautta.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• L3 Arjen taidot ja itsestä huolehtiminen

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 2: Arvojana

Kesto: 15–25 min riippuen siitä, kuinka monesta väittämästä keskustellaan.
Ryhmäkoko: Yksilötehtävä. Sopii isoillekin luokille.

Harjoituksessa otetaan kantaa väitteisiin, joista voi perustellusti olla kahta mieltä, asettumalla arvojanalle omaa näkemystä vastaavaan kohtaan. Väitteet liittyvät oppilaiden kokemusmaailmaan ja ohjaavat pohtimaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjintää omien asenteiden ja arvojen kautta. Harjoitus opettaa perustelemaan omia mielipiteitä ja peilaamaan niitä toisten näkemyksiin.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 3: Ota askel eteenpäin

Kesto: 20 min
Ryhmäkoko: Yksilötehtävä. Sopii parhaiten 15–25 oppilaan ryhmille.

Harjoituksessa jokainen saa roolin, johon eläytyä. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja jokainen saa itse miettiä, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolien joukossa on niin hyvä- kuin huono-osaisia sekä Sambiasta että Suomesta. Suosittu draamaharjoitus kehittää empatiataitoja ja kykyä tarkastella asioita eri näkökulmista. Harjoitus kannustaa kyseenalaistamaan normeja ja pohtimaan globaaleja oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä.

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet:
• L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Roolit [linkki]

Tehtävä 4: Neljä nurkkaa

Kesto: 20–30 min
Ryhmäkoko: 10+, sopii isoillekin oppilasryhmille

Harjoituksessa otetaan kantaa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviin väitteisiin liikkumalla yhteen tilan neljästä nurkasta sen mukaan, mitä mieltä on. Oikeita ja vääriä vastauksia ei ole! Tarkoituksena on ymmärtää yhdenvertaisuuden tärkeys ja oma rooli sen edistämisessä sekä tunnistaa syrjinnän eri muotoja. Harjoitus vahvistaa itsetuntemusta, kehittää vuorovaikutustaitoja ja opettaa sekä perustelemaan omia mielipiteitä että arvostamaan toisten mielipiteitä.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 5: Yhdenvertaisuuden puu

Kesto: 20–30 min
Ryhmäkoko: 15–30 oppilasta. Työskennellään 4–6 oppilaan pienryhmissä.

Harjoituksessa oppilaat tarkastelevat ryhmissä syrjintään liittyviä teemoja kuten seksuaalinen häirintä ja rasismi. Kukin ryhmä pohtii tietyn ongelman syitä ja seurauksia ja pyrkii keksimään ratkaisuehdotuksia. Syyt, seuraukset ja ratkaisut muodostavat ongelmapuun kaltaisen yhdenvertaisuuden puun juurineen, runkoineen ja hedelmineen. Tarkoituksena on tunnistaa keinoja ehkäistä syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta omassa lähiympäristössä ja koulumaailmassa. Samalla oppilaat pääsevät harjoittelemaan ryhmätyötaitoja ja omien mielipiteiden esittämistä.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 6: Mä en syrji -räppi

Kesto: 30 min
Ryhmäkoko: 6–30 oppilasta. Työskennellään 3–5 oppilaan pienryhmissä.

Tutustutaan Sambian nuorten tekemään runoräppiin Oppilaat riimittelevät pienryhmissä omat runoräppinsä otsikolla ”Mä en syrji” ja esittävät ne muulle ryhmälle. Lopuksi oppilaat vertaavat omia runoräppejään sambialaisten nuorten runoräppiin yhdenvertaisuudesta. Harjoituksen avulla syvennetään ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja pohditaan syrjinnän vaikutuksia ja sen ehkäisyä. Harjoitus kehittää ryhmätyötaitoja ja itseilmaisua. Taidelähtöinen työtapa lisää oppimisen iloa ja vahvistaa edellytyksiä oivaltamiseen ja luovaan ajatteluun.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
• L4 Monilukutaito

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 7: Seis! Huomaa syrjintä

Kesto: 30 + min
Ryhmäkoko: 15–30 oppilasta. Työskennellään 3–5 oppilaan pienryhmissä.

Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Siinä näytellään lyhyitä kohtauksia, joiden kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan. Ajatuksia herättävässä harjoituksessa hyödynnetään myös improvisaatiota. Harjoituksen kautta opitaan tunnistamaan syrjintätilanteita ja ymmärtämään niihin puuttumisen tärkeys sekä ideoidaan yhdessä keinoja puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Kuvaukset syrjintätilanteista [linkki]

Tehtävä 8: Mitä uutiset kertovat

Kesto: 35–45 min
Ryhmäkoko: 12–30 oppilasta. Työskennellään 3–5 oppilaan pienryhmissä.

Tehtävä kehittää kriittistä medialukutaitoa ja herättää tiedostamaan yhteiskunnallisia normeja ja valta-asetelmia, jotka ovat esteenä yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Tehtävässä oppilaat tarkastelevat pienryhmissä sanomalehden journalistisia kuvia ja laskevat, mikä on lehdessä esiintyvien henkilöiden ikä-, sukupuoli- tai ihonvärijakauma. Tämän perusteella oppilaat pohtivat, millaiset ihmiset ovat edustettuina lehtikuvissa, miltä asiantuntijat näyttävät ja mitä ihmisryhmiä koskettavat kysymykset nousevat uutisissa esiin ajankohtaisina ja tärkeinä kysymyksinä.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L4 Monilukutaito
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Ohjeet pienryhmille [linkki]

Tehtävä 9: Ruuduilla ratkaisuja – sarjakuvia syrjinnästä

Kesto: 40 min
Ryhmäkoko: 15–25 oppilasta. Työskennellään pareittain tai 3 oppilaan pienryhmissä.

Harjoituksessa oppilaat piirtävät pareittain tai pienryhmissä sarjakuvan valitsemastaan syrjintään liittyvästä tilanteesta. Sarjakuvien avulla tarkastellaan sitä, mistä syrjintä voi johtua, missä konkreettisissa tilanteissa se näkyy ja miten siihen voi puuttua. Harjoitus auttaa ymmärtämään yhdenvertaisuuden tärkeyden ja oman roolin sen edistämisessä. Taidelähtöinen työtapa vahvistaa edellytyksiä oivaltamiseen ja luovaan ajatteluun.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L4 Monilukutaito
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet [linkki]
 

Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Sambian nuoriin audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:
Taksvärkki-kampanjan aamunavaus [linkki]. Kolmen ja puolen minuutin mittainen kuunnelma, jossa suomalaiset nuoret pohtivat Sambian nuorten elämään liittyviä teemoja.
Ole rohkea -lyhytdokumentti [linkki]. 10 minuutin pituisella videolla tutustutaan Hopeen ja Samsoniin. Nuoret kertovat elämästään ja arjestaan Sambiassa, tyttöjen asemasta ja nuorten vaikutusmahdollisuuksista.
Nuorten ääniä Sambiasta [linkki]. Lyhyissä videopätkissä nuoret Deborah, Isaac ja muut nuorisoneuvostojen jäsenet kertovat toiminnastaan nuorten oikeuksien puolesta.
 
 
Lisätietoa ja palaute tehtävistä:
Anna Kivimäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi