Uppgifter för lektioner

Uppgifternas målsättning är att väcka tankar om hållbar utveckling, aktivt medborgarskap, ungas rättigheter och förutsättningar för ett gott liv. I ljuset av de nepalesiska ungdomarnas exempel funderar man på utmaningar som unga ställs inför och hur ungdomar kan påverka saker i sin näromgivning. Uppgifternas mål är att öka ungas förståelse för globala orsaksrelationer samt uppmuntra till fundera över vilken betydelse de egna handlingarna har. Därutöver innefattar uppgifterna övningar där man får leva in sig i en annans situation, se saker ur många synvinklar och förstå sakers orsaksrelationer.

Uppgifterna är avsedda för grundskolans åk 7–9 och andra gradens läroanstalter, de görs med lärarens ledning. Deras längd varierar från 15 minuter till en hel lektion. Anvisningarna och de bilagor som behövs finns i PDF-format och kan lätt skrivas ut. I anvisningarna står också hur lång tid det lönar sig att reservera för uppgiften, till hur stora grupper den lämpar sig och vilka material eller förberedelser som behövs.

Uppgift 1: Chitra och Ananta

Tid: 20–30 min
Gruppstorlek: Arbetet görs i grupper. Beroende på klassens storlek delas den in i två eller fyra grupper.

Eleverna bildar i mindre grupper stillbilder, alltså statyer, där de visar upp scener från två unga nepalesers, Chitra och Anantas, liv. Varje grupp visar turvis upp sin staty och de andra får gissa vad som händer i scenen. Avslutningsvis diskuterar man tillsammans om hur ungas vardag ser ut, vilka drömmar de har och vilka utmaningar det finns i Nepal respektive Finland. I uppgiften får man öva på sin uttrycks-, inlevelse- och samarbetsförmåga.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga [länk]

Uppgift 2: Det första intrycket

Tid: 20+ min
Gruppstorlek: Max. 12 personer per grupp, det kan finnas en eller flera grupper.

Man för runt bilder från Nepal i en cirkel och skriver upp sina första intryck från bilderna. Sedan jämförs deltagarnas intryck. Såg folk samma eller olika saker? Vad beror det på? Fundera tillsammans över vilken slags bild av Nepal man får genom bilderna och vilka saker som finns utanför dem. Diskutera hur fördomar och stereotypier föds och hur man kan lära sig att känna igen dem. Övningen utvecklar kritiskt tänkande och multilitteracitet och fungerar därutöver bra som en introduktion om man vill bekanta sig med Nepal och kampanjens teman.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga 1 [länk]
Bilaga 2 [länk]

Uppgift 3: Värdesträcka

Tid: 15–20 min beroende på hur många påståenden som diskuteras
Gruppstorlek: Individuell övning. Passar också större klasser.

I övningen tar man ställning till påståenden där man kan vara av många olika åsikter. Den egna ställningen visar man genom att ställa sig på en inbillad linje på den plats som motsvarar ens åsikt. Rätta eller fel åsikter finns inte, det viktigaste är att lära sig att motivera sina åsikter. Påståendena handlar om elevernas upplevelser om sin närmiljö och ska få eleverna att genom egna attityder och erfarenheter fundera över sitt samhälleliga deltagande, globala ansvar och sätt att påverka. Övningen lär en hur man ska presentera sina åsikter och lyssna på andra perspektiv.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 4: Vad bär in i framtiden

Tid: 30–45 min
Gruppstorlek: Kan förverkligas ensam eller i par.

Man ritar en stor människofigur i ett blädderblock eller white board och funderar på prioriteringar i livet. Vad kan man inte leva utan? Vad gör livet trevligare? Vad kan hindra oss från att få en bra framtid? I övningen fokuserar man på ungas drömmar, vilka förutsättningar som behövs för ett bra liv och vilka saker som kan bidra till det. Människofiguren man ritat fungerar som en karta genom vilken man kan granska FN:s målsättningar för en hållbar livsstil. På vilket sätt hänger målsättningar för en hållbar framtid ihop med ungas välmående och vad behövs det mera, respektive mindre av, för ett bra liv?

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga [länk]

Uppgift 5: Unga aktörer

Tid: 20–30 min
Gruppstorlek: Kan förverkligas i mindre grupper, i par eller individuellt.

I övningen funderar man via de nepalesiska elevkårernas exempel på varför och hur unga vill påverka saker och vad som hjälper dem att lyckas i sina strävanden. Bekanta er genom Sinnesfrihet –kampanjens kortdokumentär med två ungdomars berättelser och bygg tillsammans en tankekarta om sätt som man kan påverka saker på. Målsättningen är att förstå på vilka sätt ungdomar kan vara aktiva och deltagande och påverka sin närmiljö och samhället i stort. Övningen utvecklar samarbetsförmågan och får en att fundera över sitt egna deltagande och det global solidaritet.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 6: Ta ett steg framåt

Tid: 20 min
Gruppstorlek: Individuell övning. Lämpar sig bäst för grupper av 12–26 elever.

Alla får en rollkaraktär som de ska leva sig in i. Sen går man tillsammans igenom vilka förutsättningar som behövs för ett gott liv och ifall de förverkligas för den egna rollens del. Bland karaktärerna finns både ungdomar från Nepal och Finland som har det välställt och såna som inte har det. Genom rollerna bekantar man sig med olika sorters livssituationer i Nepal och Finland och funderar över vilka saker som påverkar ungas välmående och framtidsutsikter. Den populära dramaövningen utvecklar empati och förmågan att se saker ur flera perspektiv. Övningen uppmuntrar en till att ifrågasätta normer och reflektera över frågor om global rättvisa.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga [länk]

 

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med unga i Zambia med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Dagsverkekampanjens morgonsamling [länk]. Den under fem minuter långa radioinspelningen, där finländska unga berättar om Dagsverke och teman som hör ihop med ungdomar i Nepal.
Sinnesfrihet -kampanjvideo [länk]. I den tio minuter långa dokumentären bekantar vi oss med Chandani och Prakash. Ungdomarna berättar om sin vardag och sina drömmar.
Ungas röster från Nepal [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Ashmita, Supriya och andra elevkårs medlemmar om utmaningar för unga i sitt hemland Nepal.
 
 
Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Anna Kivimäki
planerare för global fostran
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi