Lektionsuppgifter

Dessa uppgifter sporrar en att fundera på ungas rättigheter, möjligheter att påverka, betydelsen i att ha ett yrke eller att få studera samt jämlikhet mellan könen såväl i Malawi som i Finland. Meningen med uppgifterna är att uppmuntra ungdomar att reflektera kring globala kausala samband och inspirera dem till att verka för än rättvisare värld. Uppgifterna hjälper att leva sig in i en ung malawiers vardag, utmaningar och drömmar samt hitta likheter i unga malawiers och finländares liv. Uppgifterna ger kunskap och färdigheter samt uppmuntrar en till att göra sig medveten om och utmana sina egna attityder och bryta fördomar.

Uppgifterna är ämnade till klasserna 7–9 i grundskolan och andra stadiets läroanstalter och ska utföras med ledning en lärare. Längden på uppgifterna varierar från 15 minuter till längden på en lektion. Instruktionerna och nödvändiga bilagor är i PDF-format och är lätta att skriva ut. I instruktionerna står även hur lång tid det är bra att reservera för uppgiften, hur stor grupp uppgiften är lämpad till och vilka tillbehör och förberedelser uppgiften kräver.

Uppgift 1: Värdeauktion

Uppgiftens syfte är att hjälpa göra sig medveten om och ifrågasätta egna värden samt förstå att resurserna är ojämnt fördelade i världen. Övningen börjar med en auktion, i vilken både materiella och icke-materiella saker buds ut. Deltagarna får olika mängder pengar, med vilka de kan göra sina köp. Till slut diskuteras förutsättningarna för ett gott liv samt konsumtionsval och deras samband med välmående.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Saker som auktioneras ut [länk]
Bilaga: Pengar [länk]

Uppgift 2: Diamanten för barnets rättigheter

Övningens syfte är att bekanta sig med barnets rättigheter och börja fundera på dem i praktiken. Vilka rättigheter hör till konventionen om barnets rättigheter? Vilka rättigheter är allra viktigast? Är det alls möjligt att ställa dem i hierarkisk ordning? I övningen ska nio rättigheter som grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter arrangeras i formen av en diamant, enligt hur viktiga de anses vara.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Rättighetskort [länk]
Bilaga: Sammanfattning av konventionen om barnets rättigheter [länk]

Uppgift 3: Ungas röster från Malawi

Genom att se på korta videor ska ni bekanta er med unga malawier och deras tankar om vikten av utbildning, jämlikhet mellan könen, ungas påverkansarbete och ungas rättigheter. På videorna hörs Doreen, Peter och andra medlemmar i ungdomsgrupperna. Reflektera kring vikten i att få ett yrke och utbildning och vikten för flickors utbildning, jämlikhet och hur den verkställs samt ungas rättigheter, vardag och drömmar i Malawi och Finland. Frågorna till övningen styr diskussionen.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 4: Förverkligandet av rättigheter

Övningen är en fortsättning på Diamanten för barnens rättigheter eller Unga röster från Malawi –övningarna där man fördjupar sig i artiklarna i konventionen om barnets rättigheter och funderar på hur barnets rättigheter uppfylls och vad de har för betydelse i ungas liv. Gör statyer eller ställningstagande affischer om rättigheterna och diskutera vad rättigheterna handlar om samt hur de förverkligas i ungas liv i olika situationer och kontexter. Övningens frågor styr diskussionen.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Rättighetskort [länk]
Bilaga: Sammanfattning av konventionen om barnets rättigheter [länk]

Uppgift 5: Ta ett steg framåt

I dramaövningen får ni leva er in i en annan ungdoms situation och fundera på globala kausala samband och jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som de ska leva sig in i under övningen. Gå sedan igenom förutsättningar för ett gott liv och reflektera kring ifall de uppfylls för rollfiguren. Det finns både privilegierade och missgynnade, rika och fattiga roller, samt roller från både Malawi och Finland. Syftet med uppgiften är att bekanta sig med de olika verkligheterna i ungas liv i Malawi och Finland samt utmana stereotypier och fördomar och utvecklingsländer.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Lappar med roller [länk]

Uppgift 6: Värdesträcka

I uppgiften tar man ställning till påståenden som man med olika motiv kan ha många åsikter om, detta gör man genom att ställa sig i värdesträckan på den plats som motsvarar ens egen synpunkt. Syftet är att reflektera kring jämlikhet mellan könen, vikten av utbildning, rättvisa och samhällelig påverkan utifrån egna attityder och värderingar. Övningen lär en formulera sina åsikter och motivera dem.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Uppgift 7: Stopp! Märk rättigheterna

I övningen fördjupas förståelsen av barnets rättigheter och hur de uppfylls i såväl Malawi som i Finland. Dramaövningen bygger på forum-teater. I den skådespelas korta scener vars gång publiken får en chans att påverka. Övningen väcker tankar och i den utövas improvisation. Det är bra att reservera åtminstone 45 minuter till uppgiften.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Berättelsekort [länk]
Bilaga: Sammanfattning av konventionen om barnets rättigheter [länk]

Uppgift 8: Likheter och skillnader

Uppgiftens syfte är att bekanta sig med en ung malawiers liv och tankar samt söka beröringspunkter i det egna och en ung malawiers vardag. Se först En röst för flickorna-kortdokumentären och reflektera sedan kring vad som är likt och vad som är olikt i en ungdoms liv i Finland och i Malawi. Meningen är främst att finna likheter samt fundera vad de potentiella olikheterna kan bero på. Frågorna till övningen styr diskussionen.

Instruktioner för uppgiften [länk]

Övrigt material för lektionerna:

Förutom uppgifterna lönar det sig att bekanta sig med unga i Malawi med hjälp av det audiovisuella materialet. För lektionerna passar:
Dagsverkekampanjens morgonsamling [länk]. Den cirka tre minuter långa radioinspelningen, där finländska unga funderar kring teman som hör ihop med ungdomar i Malawi.
En röst för flickorna -kampanjvideo [länk]. I den tio minuter långa dokumentären bekantar vi oss med Taona och Martha. Ungdomarna berättar om sitt liv och sin vardag i Malawi och framtiden för flickor.
Ungas röster från Malawi [länk]. I de korta videosnuttarna pratar ungdomarna Doreen, Peter och andra om utmaningar i sitt hemland Malawi och om sina drömmar.
 
 
Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Anna Kivimäki
planerare för global fostran
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi