Oppituntitehtäviä

Nämä oppituntitehtävät virittävät pohtimaan nuorten oikeuksia, vaikuttamismahdollisuuksia, koulutuksen ja ammattiin pääsyn merkitystä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa niin Malawissa kuin Suomessa. Tehtävien tarkoituksena on kannustaa nuoria pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tehtävät auttavat eläytymään malawilaisten nuorten arkeen, haasteisiin ja unelmiin sekä löytämään yhtäläisyyksiä malawilaisten ja suomalaisten nuorten elämästä. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja, sekä kannustavat tiedostamaan ja haastamaan omia asenteita ja murtamaan ennakkoluuloja.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita tai ennakkovalmisteluja vaaditaan.

Tehtävä 1: Arvohuutokauppa

Tehtävän tarkoituksena on auttaa tiedostamaan ja kyseenalaistamaan omia arvoja ja ymmärtää, että varallisuus on jakautunut maailmassa epätasaisesti. Toiminnallinen tehtävä alkaa huutokaupalla, jossa kaupan on sekä aineellisia että aineettomia asioita. Jokainen saa eri määrän rahaa, jolla pitää tehdä hankintoja. Lopuksi keskustellaan hyvän elämän edellytyksistä sekä kulutusvalinnoista ja niiden yhteydestä hyvinvointiin.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Huutokaupattavat asiat [linkki]
Liite: Rahat [linkki]

Tehtävä 2: Lapsen oikeuksien timantti

Tehtävän tarkoituksena on tutustua lapsen oikeuksiin ja herätä pohtimaan niitä käytännössä. Mitä oikeuksia Lapsen oikeuksien sopimukseen kuuluu? Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimpiä? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen? Tehtävässä pitää järjestää yhdeksän YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaa oikeutta timantin muotoon sen mukaan, kuinka tärkeiksi ne kokee.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Oikeuskortit [linkki]
Liite: Tiivistelmä Lapsen oikeuksien sopimuksesta [linkki]

Tehtävä 3: Nuorten ääniä Malawista

Tutustukaa lyhyiden videoiden kautta Malawin nuoriin ja heidän ajatuksiinsa koulutuksen merkityksestä, sukupuolten välisestä tasa-arvosta, nuorten tekemästä vaikuttamistyöstä ja nuorten oikeuksista. Videoklipeillä pääsevät ääneen Doreen, Peter ja muut nuorten ryhmien jäsenet. Pohtikaa koulutuksen ja ammattiin pääsyn merkitystä, tyttöjen koulutuksen merkitystä, tasa-arvoa ja sen toteutumista sekä nuorten oikeuksia, arkea ja unelmia Malawissa ja Suomessa. Tehtävän kysymykset ohjaavat keskustelua.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 4: Oikeuksien toteutuminen

Tehtävässä jatketaan Lapsen oikeuksien timantti tai Nuorten ääniä Malawista -harjoituksen jälkeen syventymistä lapsen oikeuksien sopimuksen artikloihin ja pohditaan lapsen oikeuksien toteutumista ja merkitystä nuorten elämässä. Tehkää oikeuksista patsaita tai kantaa ottavia julisteita ja keskustelkaa, mistä oikeuksissa on kyse ja miten ne toteutuvat nuorten elämässä eri tilanteissa ja konteksteissa. Tehtävän kysymykset ohjaavat keskustelua.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Oikeuskortit [linkki]
Liite: Tiivistelmä Lapsen oikeuksien sopimuksesta [linkki]

Tehtävä 5: Ota askel eteenpäin

Draamallisessa tehtävässä pääsette asettumaan toisen nuoren asemaan ja pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita ja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä harjoituksen ajan. Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolien joukossa on niin hyvä- kuin huono-osaisia, rikkaita kuin köyhiäkin sekä Malawista että Suomesta. Tehtävän tarkoitus on tutustua esimerkkien kautta nuorten elämän erilaisiin todellisuuksiin Malawissa ja Suomessa sekä haastaa stereotypioita ja ennakkoluuloja kehitysmaista.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Roolilaput [linkki]

Tehtävä 6: Arvojana

Tehtävässä otetaan kantaa väitteisiin, joista voi perustellusti olla montaa eri mieltä, asettumalla arvojanalle omaa näkemystä vastaavaan kohtaan. Tarkoituksena on pohtia sukupuolten välistä tasa‐arvoa, koulutuksen merkitystä, oikeudenmukaisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttamista omien asenteiden ja arvojen kautta. Tehtävä harjaannuttaa muodostamaan mielipiteitä ja esittämään niille perusteluja.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 7: Seis! Huomaa oikeudet

Tehtävässä syvennetään ymmärrystä lapsen oikeuksista ja niiden toteutumisesta niin Malawissa kuin Suomessakin. Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Siinä näytellään lyhyitä kohtauksia, joiden kulkuun yleisö pääsee vaikuttamaan. Ajatuksia herättävässä tehtävässä hyödynnetään improvisaatiota. Tehtävään on syytä varata vähintään 45 minuuttia aikaa.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Tarinakortit [linkki]
Liite: Lapsen oikeuksien sopimuksen tiivistelmä [linkki]

Tehtävä 8: Yhtäläisyydet ja erot

Tehtävän tarkoituksena on tutustua Malawin nuorten elämään ja ajatuksiin sekä etsiä yhtymäkohtia oman elämän ja malawilaisten nuorten arjen välillä. Katsokaa aluksi Ääni tytöille –lyhytdokumentti ja pohtikaa sitten, mitä samaa ja mitä erilaista on nuorten elämässä Suomessa ja Malawissa. Tavoitteena on löytää erityisesti yhtäläisyyksiä sekä pohtia mahdollisten erojen syitä. Tehtävän kysymykset ohjaavat keskustelua.

Tehtävän ohjeet [linkki]
 
 

Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Malawin nuoriin audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:
Taksvärkki-kampanjan aamunavaus [linkki]. Kolmen ja puolen minuutin mittainen radiokuunnelma, jossa suomalaiset nuoret pohtivat Malawin nuorten elämään liittyviä teemoja.
Ääni tytöille -lyhytdokumentti [linkki]. 10 minuutin pituisessa dokumentissa tutustutaan Taonaan ja Marthaan. Nuoret kertovat elämästään ja arjestaan Malawissa, tyttöjen asemasta, koulutuksen merkityksestä ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.
Nuorten ääniä Malawista [linkki]. Lyhyissä videopätkissä nuoret Doreen, Peter ja muut nuorten ryhmien jäsenet kertovat nuorten haasteista Malawissa sekä omasta arjestaan.
 
 
Lisätietoa ja palaute tehtävistä:
Anna Kivimäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi