Oppituntitehtäviä

Nämä oppituntitehtävät virittävät pohtimaan nuorten asemaa, vaikutusmahdollisuuksia, koulutuksen tärkeyttä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa niin Keniassa kuin Suomessa. Tehtävien tarkoituksena on kannustaa nuoria pohtimaan globaaleja syy-seuraussuhteita ja innostaa heitä toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tehtävät auttavat eläytymään kenialaisten katunuorten arkeen ja unelmiin ja löytämään yhtäläisyyksiä kenialaisten ja suomalaisten nuorten elämästä. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja, sekä kannustavat tiedostamaan ja haastamaan omia asenteita.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita tai ennakkovalmisteluja vaaditaan.

Tehtävä 1: Lapsen oikeuksien timantti

Tehtävän tarkoituksena on tutustua lapsen oikeuksiin ja herätä pohtimaan niitä käytännössä. Mitä oikeuksia Lapsen oikeuksien sopimukseen kuuluu? Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimpiä? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen? Tehtävässä pitää järjestää yhdeksän YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaa oikeutta timantin muotoon sen mukaan, kuinka tärkeiksi ne kokee.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Oikeuskortit [linkki]

Tehtävä 2: Ensivaikutelma

Kierrättäkää Keniassa otettuja valokuvia piirissä ja kirjoittakaa vuorotellen ensivaikutelmanne kuvista. Verratkaa sitten kirjoituksia. Näkivätkö eri ihmiset kuvissa eri asioita? Mistä se johtuu? Miten ensivaikutelmat ja ennakkokäsityksemme syntyvät? Pohtikaa myös, millainen kuva Keniasta kuvien perusteella muodostuu ja mitä kuvien ulkopuolelle on jäänyt. Tehtävä kehittää monilukutaitoa, ja toimii johdatteluna oppitunnille ja Keniaan tutustumiselle.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Kuvat [linkki]

Tehtävä 3: Mikä ajaa kadulle?

Tehtävässä pohditaan, minkälaiset syyt vaikuttavat eniten siihen, että lapsi tai nuori päätyy asumaan ja työskentelemään kadulla. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään sosiaalisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden yhteyttä katulapsi-ilmiöön ja lasten ja nuorten asemaan Keniassa ja Suomessa. Tehtävän tueksi voi lukea taustatietoa katulasten elämästä Yksi päivä muutokseen -kampanjasivustolta tai katsoa kampanjan lyhytdokumentin.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Taulukko syistä [linkki]

Tehtävä 4: Nuorten ääniä

Tutustukaa lyhyiden videoiden kautta Kenian entisiin katunuoriin ja heidän ajatuksiinsa nuorten asemasta ja oikeuksista Keniassa, koulunkäynnin ja ammattiin opiskelun merkityksestä sekä katunuorten elämästä. Videoklipeillä pääsevät ääneen Edwin, Agnes, Dedan ja Emma. Pohtikaa nuorten syrjäytymiseen ja kadulle joutumiseen liittyviä syitä, nuorten oikeuksia, koulunkäynnin merkitystä ja nuorten arkea ja unelmia Keniassa ja Suomessa. Tehtävän kysymykset ohjaavat keskustelua.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 5: Nuorten oikeudet Alias

Pelataan tuttua Alias-peliä koulutukseen, nuorten oikeuksiin ja katulasten ja -nuorten elämään liittyvällä sanastolla. Sananselityspeli sopii oppitunnin alkuun tunnin teemojen pariin herättelevänä virikkeenä tai oppitunnin loppuun opittujen asioiden kertaamiseksi.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Sanaselityskortit [linkki]

Tehtävä 6: Mitä kuvat kertovat?

Tehtävässä tutustutaan kuvien kautta Kenian nuorten elämään ja harjoitetaan kuvanlukutaitoa ja pohditaan, mikä vaikuttaa tulkintaamme kuvista. Tehtävässä tutustutaan myös Lasten oikeuksien sopimukseen ja pohditaan, mitkä lasten oikeudet kuviin liittyvät. Mitkä oikeudet toteutuvat? Mitkä jäävät ehkä toteutumatta kuvan nuorten kohdalla? Oikeuksista muodostetaan pienryhmissä patsaita, eli pysäytettyjä kuvia, ja muiden tehtävä on arvata, mikä oikeus on kyseessä.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Kuvat [linkki], tiivistelmä Lapsen oikeuksien sopimuksesta [linkki]

Tehtävä 7: Ota askel eteenpäin

Draamallisessa tehtävässä pääsette asettumaan toisen asemaan ja pohtimaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä.Käykää sitten läpi hyvän elämän edellytyksiä ja miettikää, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolien joukossa on niin hyvä- kuin huono-osaisia, rikkaita kuin köyhiäkin sekä Keniasta että Suomesta. Tehtävän tarkoitus on tutustua esimerkkien kautta elämään Keniassa ja haastaa stereotypioita kehitysmaista.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Roolilaput [linkki]

Tehtävä 8: Yhtäläisyydet ja erot

Tehtävän tarkoituksena on tutustua nuorten elämään ja katunuorten unelmiin ja haasteisiin Keniassa sekä etsiä yhtymäkohtia oman elämän ja Kenian nuorten arjen välillä. Katsokaa aluksi Yksi päivä muutokseen -lyhytdokumentti ja pohtikaa sitten, mitä samaa ja mitä erilaista on nuorten elämässä Suomessa ja Keniassa.

Tehtävän ohjeet [linkki]
 
 

Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Kenian nuoriin audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:
Taksvärkki-kampanjan aamunavaus [linkki]. Kolmen ja puolen minuutin mittainen radiokuunnelma, jossa suomalaiset nuoret pohtivat Kenian nuorten elämään liittyviä teemoja.
Yksi päivä muutokseen -lyhytdokumentti [linkki]. Yhdeksän minuutin pituisessa dokumentissa tutustutaan Geoferyyn ja Johnsoniin. Nuoret kertovat elämästään ja arjestaan Keniassa, koulutuksen merkityksestä ja tulevaisuuden suunnitelmistaan.
Nuorten ääniä Keniasta [linkki]. Lyhyissä videopätkissä nuoret Agnes, Dedan, Edwin ja Emma puhuvat nuorten haasteista Keniassa sekä omasta arjestaan.
 
 
Lisätietoa ja palaute tehtävistä:
Anna Kivimäki
globaalikasvatuksen suunnittelija
+ 358 (0)50 348 5668
anna.kivimaki(at)taksvarkki.fi