Lektionsuppgifter

I Guatemala finns det många saker som hindrar unga från att delta i samhället som aktiva medborgare, bland annat korruptionen och den allmänna otryggheten. Även i Finland kan unga uppleva att de inte har möjlighet att påverka i samhället. Syftet med dessa uppgifter är att väcka tankar om de medborgerliga rättigheternas betydelse och om hur unga kan delta i samhället, dels i Guatemala, dels i Finland.  Målet är att hos de unga väcka en önskan att påverka och att sporra dem att arbeta för en rättvisare värld. Uppgifterna ska göra det möjligt att leva sig in i de ungas värld i Guatemala och att få insikt i den globala ojämlikheten. Uppgifterna utvecklar kunskap och färdigheter, men ska också sporra de unga att bli medvetna om sina egna attityder. De ska också träna förmågan att kritiskt tolka bilder.

Uppgifterna är avsedda för lektioner i grundskolans årskurser 7–9 och läroanstalter på andra stadiet. De ska utföras under lärarens handledning. Till sin längd varierar uppgifterna mellan 15 minuter och en hel lektion. Anvisningarna och de bilagor som behövs kan enkelt skrivas ut i pdf-format. Klicka på uppgifterna för att få fram mer detaljerade anvisningar.

Uppgift 1: Alias för aktiva medborgare

Spela Alias med en vokabulär som kretsar kring aktivt medborgarskap, samhälle och påverkan. Ordförklaringsspelet kan gärna användas i början av lektionen, för att stimulera till diskussion om lektionens teman, eller i slutet av lektionen för att repetera det som har behandlats under lektionen.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Lista över ord att förklara [länk]

Uppgift 2: Diamanten

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan? I uppgiften får de unga arrangera rättigheter som bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter i formen av en diamant, beroende på hur viktiga de upplever att rättigheterna är.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rättighetskort [länk]

Uppgift 3: Din, min, vår värld

Fundera på ungas möjligheter att påverka i Finland och i Guatemala, utifrån de ungas egna attityder och värderingar. I den lärarledda men aktivitetsinriktade uppgiften får eleverna tillsammans ta sig an påståenden om samhälleligt deltagande.

Anvisningar för uppgiften [länk]

Uppgift 4: Vad ser du?

Uppgiften hjälper eleverna att uppfatta hur mångtydiga bilder kan vara, och hur olika första intryck man kan få av dem. Eleverna får studera bilder som presenterar verksamheten i ungdomsnätverken i Guatemala och skriver ner sina första intryck av varje bild. Sedan jämför de vad de har skrivit och diskuterar hur ett första intryck kommer till.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga 1: 10 bilder [länk]
Bilaga 2: Bildtexter [länk]

Uppgift 5: Bilderna berättar

Uppgiften utvecklar förmågan för kritisk bildanalys och övar upp förmågan att analysera bildens roll som förmedlare av information och källa till uppfattningar och föreställningar. I uppgiften får de unga komma på rubriker med positiv och negativ klang till bilderna som presenterar verksamheten i ungdomsnätverken i Guatemala. Målet är att eleverna ska förstå hur man kan tolka en bild på många olika sätt, och hur en bilds rubrik påverkar hur den tolkas.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Bilder att skriva ut [länk]

Uppgift 6: Nyhetsöversikt

I uppgiften får eleverna studera nyhetsrapporteringen kring samhälleligt påverkande och fundera på vem som kan påverka vad. Eleverna klipper ut bilder och artiklar om samhällelig påverkan i tidningar och tidskrifter, och skapar sedan ett kollage av dem.

Anvisningar för uppgiften [länk]

Uppgift 7: Ta ett steg till Guatemala

I den dramabaserade uppgiften får eleverna sätta sig in i en annan människas situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Varje elev får en roll att leva sig in i. Sedan går man igenom vad som krävs för ett gott liv och funderar på om det förverkligas för rollpersonerna. Bland rollerna finns såväl rika som fattiga, i Guatemala och i Finland. Uppgiften understryker dels hur ojämlika människors möjligheter kan vara, dels att verkligheten i Guatemala är mycket mångsidig.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rollappar [länk]

Övrigt material för lektionerna:

• Morgonsamling [Ungdomar i Guatemala]
• A more colorful day -animaatio [länk]
• De förändrar världen -dokumentär [länk]

Tilläggsinformation och respons på uppgifterna:
Leena Honkasalo
planerare för fostran till internationalism
+ 358 (0)9 5845 5504
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi