Oppituntitehtäviä

Guatemalassa nuorten aktiivisen kansalaisuuden tiellä on lukuisia esteitä aina korruptiosta turvattomuuteen. Suomessakin nuoret saattavat kokea, ettei heillä ole mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskunnassa. Nämä tehtävät virittävät pohtimaan kansalaisoikeuksien tärkeyttä ja nuorten yhteiskunnallista osallistumista yhtäältä Guatemalassa ja toisaalta Suomessa. Tehtävien tarkoituksena on herättää nuorissa halu vaikuttaa ja innostaa toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Ne auttavat eläytymään Guatemalan nuorten asemaan ja ymmärtämään globaalia epätasa-arvoa. Tehtävät kehittävät tietoja ja taitoja mutta kannustavat myös tiedostamaan omia asenteita. Lisäksi ne harjoittavat kriittistä kuvanlukutaitoa.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9. luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan ohjauksessa tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Klikkaa tehtävää nähdäksesi yksityiskohtaiset ohjeet.

Tehtävä 1: Aktiivinen kansalaisuus -alias

Pelataan tuttua Alias-peliä aktiiviseen kansalaisuuteen, yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyvällä sanastolla. Sananselityspeli sopii oppitunnin alkuun tunnin teemojen pariin herättelevänä virikkeenä tai oppitunnin loppuun opittujen asioiden kertaamiseksi.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Lista selitettävistä sanoista [linkki]

Tehtävä 2: Timantti

Tehtävän tarkoituksena on herättää pohtimaan lapsen oikeuksia. Mitkä oikeudet ovat kaikkein tärkeimmät? Voiko oikeuksia ylipäänsä laittaa tärkeysjärjestykseen? Tehtävässä nuoret järjestävät yhdeksän YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen pohjautuvaa oikeutta timantin muotoon sen mukaan, miten tärkeiksi he ne kokevat.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Oikeuskortit [linkki]

Tehtävä 3: Sinun, minun, meidän maailmamme

Pohditaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Suomessa ja Guatemalassa omien asenteiden ja arvojen kautta. Opettajavetoisessa, toiminnallisessa tehtävässä pureksitaan yhdessä yhteiskunnalliseen osallistumiseen liittyviä väitteitä.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 4: Mitä näet?

Tehtävä auttaa hahmottamaan kuvien monitulkintaisuutta ja sitä, kuinka erilaisia ensivaikutelmat ovat. Oppilaat tutkivat Guatemalan nuorisoverkostojen toimintaa esitteleviä kuvia ja kirjoittavat ensimmäisen mielikuvansa jokaisesta. Kirjoituksia verrataan ja keskustellaan siitä, miten ensivaikutelma syntyy.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite 1: 10 kuvaa [linkki]
Liite 2: Kuvatekstit [linkki]

Tehtävä 5: Kuvan kertomaa

Tehtävä kehittää kriittisen kuva-analyysin taitoja ja harjaannuttaa analysoimaan kuvan roolia tiedon välittäjänä ja mielikuvien luojana. Tehtävässä oppilaat keksivät Guatemalan nuorisoverkostojen toimintaa esitteleville kuville positiivisen ja negatiivisen sävyisiä otsikoita. Tarkoituksena on ymmärtää, miten monia eri tulkintoja samasta kuvasta voi tehdä ja miten kuvan otsikointi vaikuttaa sen tulkintaan.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Tulostettavat kuvat [linkki]

Tehtävä 6: Uutiskatsaus

Tehtävässä tutustutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvään uutisointiin lehdissä ja pohditaan, kuka pääsee vaikuttamaan ja mihin. Erilaisista sanoma- ja aikakauslehdistä leikataan vaikuttamiseen liittyviä kuvia ja artikkeleita, ja niistä kootaan kollaasi.

Tehtävän ohjeet [linkki]

Tehtävä 7: Ota askel Guatemalaan

Draamallisessa tehtävässä asetutaan toisen asemaan ja pohditaan globaaleja tasa-arvokysymyksiä. Jokainen saa roolin, johon eläytyä. Sitten käydään läpi hyvän elämän edellytyksiä ja mietitään, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolien joukossa on niin rikkaita kuin köyhiäkin sekä Guatemalasta että Suomesta. Tehtävä alleviivaa paitsi mahdollisuuksien epätasa-arvoa myös sitä, että Guatemalan todellisuus on hyvin monipuolinen.

Tehtävän ohjeet [linkki]
Liite: Roolilaput [linkki]

Muuta materiaalia tunneille:

• Guatemala-kampanjan aamunavaus [Guatemalan nuoret]
• A more colorful day -animaatio [linkki]
• Maailman muuttajat -dokumentti [linkki]

Lisätietoa ja palaute tehtävistä:
Leena Honkasalo
kansainvälisyyskasvatuksen suunnittelija
+ 358 (0)9 5845 5504
leena.honkasalo(at)taksvarkki.fi