Nyheter: Kambodja

Den nya generationens människorättsaktivister

Dagsverke rf:s femåriga projekt i utvecklingssamarbete i Kambodja slutfördes i slutet på år 2015. Projektet genomfördes i samarbete med den lokala människorättsorganisationen LICADHO (Cambodian league for the Promotion and Defense of Human Right). Projektet föregicks av Dagsverke rf:s kampanj En arbetsplats för modiga för läroinrättningar under läsåret 2010-2011.

Ett av projektets målsättningar var att öka på lokala människors (speciellt för barn och unga) samt beslutsfattares kunskap och förståelse för barnets rättigheter. Samtidigt strävade vi också efter att förbättra på barns och ungas påverkansmöjligheter, genom att skapa nätverk för dem och beslutsfattare och genom att uppmuntra dem till handling. I början av projektet var aktiviteterna fokuserade på frågor kring barnarbetskraft och att stöda barn och unga vars rättigheter kränkts. Under de senaste åren låg fokus främst på att utveckla handlingsgrupper för unga och på att stärka deras självständiga verksamhet.
 
Kambodzha6
Ungdomar i Thun Samens handlingsgrupp håller på och förbereder sig för en teateruppvisning som handlar om barnets rättigheter.
 
Under projektet gjorde LICADHO påverkansarbete på gräsrotsnivå för mänskliga rättigheter på många olika plan. Barnrättsgrupper grundades för att främja barnets rättigheter och granska sin näromgivning på bynivå. Sammanlagt över 1000 medlemmar deltog i gruppernas verksamhet under åren 2011-2015, varav ungefär hälften var barn och unga. Resten av medlemmarna var vuxna, bland annat lokala myndigheter, lärare och barnens föräldrar. Medlemmarna i ungdomsgrupperna observerade hur barnets rättigheter uppfylls i sina lokalsamhällen, gav råd åt personer vars mänskliga rättigheter hade kränkts och gav dem vid behov råd om hur söka mer hjälp. Grupperna rapporterade också åt LICADHO om förbrytelser mot barnets rättigheter.
 
Kambodzha7
Ungdomar som drar ett dansevenemang under en demonstration, som opponerar en lag som begränsar medborgarorganisationernas verksamhet.
 
I Dagsverkes projekt har över 1000 barn och unga vars rättigheter kränkts fått hjälp. En stor del av händelserna berörde sexuellt utnyttjande av barn, men också barnarbete, våld och människohandel. Vid behov erbjöds juridisk hjälp och läkartjänster åt offren. Dessutom fördes barn som behövde plats på skyddshem och rehabilitering vidare till organisationer som gjorde socialt arbete. Till de drabbade personerna och deras familjer delade man ut nödhjälpspaket för att underlätta familjers vardag exempelvis under besvärliga juridiska processer.

Under fem år ordnade LICADHO workshopar och utbildningar för aktiva i grupperna för barnets rättigheter som grundades under projektet. Grupperna ordnade olika kampanjer och offentliga evenemang i sina lokalsamhällen. Via dem behandlades teman om barnets rättigheter. LICADHO producerade också radioprogrammet ”My Child, Your Child”, med barnets rättigheter i en central tematisk ställning. Under ett halvt års tid hade programmet en permanent programplats i Voice of Democracy (VOD)-kanalen. Barnets rättigheter fick synlighet också i televisionen år 2013, då den kända komikergruppen uppträdde tillsammans med LICADHO med sketcher som de planerat tillsammans. Sketcherna opponerade användningen av barnarbete och visades i två televisionsprogram.
 
Kambodzha5
Ungdomar från Phnom Penhs handlingsgrupp under en demonstration.
 
Under fem år fick ungefär 250 000 kambodjaner i huvudstaden och i många byar information om barnarbetskraft och om frågor om barnets rättigheter via radio- och tv-program, diskussionstillfällen, Forum-teaterföreställningar, andra offentliga evenemang, kampanjer och tryckt material.
Ungdomsgrupperna har från första början haft en central roll i projektet, och de fortsätter sin verksamhet i Kambodja. Speciellt grupperna i Phnom Penh och Kandal har växt och fört samman en ny generation av människorättsaktivister, som kommer att fortsätta sin aktiva verksamhet. LICADHO fortsätter med att följa med och observera mänskliga rättigheter i Kambodja.
 

På videon berättar Sen Sokhim om verksamheten hos LICADHO:s ungdomsgrupper.
 
 
Foton:LICADHO

Ungdomar står upp mot barnarbete

“Jag heter Phan Sreypich, jag är 17 år gammal och bor i Kambodja i provinsen Koh King. Det var för två år sedan då min lärare uppmanade mig att gå med i skolans grupp för mänskliga rättigheter. I verksamheten betonas särskilt barnets rättigheter. Jag hade bekanta som hörde till gruppen, så det var lätt för mig att gå med. Jag började participera gruppens aktiviteter aktivt. När de andra medlemmarna såg hur ivrig jag var, de valde mig till gruppens ordförande.

2014_10_21YouthLearningExchange_PhanSreypichJoins
 
Det har varit intressant att utveckla gruppens verksamhet. Nuförtiden är vi väl beredda för att delta i olika evenemang så som i offentliga debatter eller teaterpjäs som behandlar barnets rättigheter. Vår grupp har också blivit bättre inom insamlingsverksamheten. Vi har till exempel stött skolgången för barn och ungdomar som har knappa resurser. Det gör vi med medel som vi samlar in när vi säljer självgjorda souvenirer på festivaler.
I augusti 2015 tog jag studentexamen. Efter gymnasiet skulle jag vilja studera i Phnom Penh universitet. Jag är intresserad av läraryrket eller elingenjörsyrket.

Jag vill dock inte sluta verka i gruppen för mänskliga rättigheter – jag kommer att försvara barnets rättigheter också i framtiden!”

2014_12-14_14KohKongSeaFestival_PhanSreyPich
 
Text: Phan Sreypich
Översättning: Kukka-Maria Ahokas
Kuvat: LICADHO

***

Ungdomsgrupper gör aktivt påverkansarbete i Kambodja för att stoppa barnarbete. Ungdomarna framträder i publiken och diskuterar med barn, deras föräldrar och med beslutsfattare. Dagsverke rf har en kampanj mot barnarbete som genomförs tillsammans med kambodjanska ungdomar och finansieras med medel som finländska ungdomar och studerande samlat in genom Dagsverkeskampanjen.

Läs mer om Dagsverke rf:s utvecklingsprojekt i Kambodja här.