Uppgifter för lektioner

Med uppgifterna kan man fundera över människorättigheter, ungdomars påverkansmöjligheter, vikten av utbildningen och jämställdhet lika väl i Finland som i utvecklingsländerna. Syftet med uppgifterna är att uppmuntra unga att verka för en rättvisare värld. Uppgifterna utvecklar kunskaper och färdigheter men uppmuntrar en också att bli medveten om sina egna attityder och att utmana dem.

Uppgifterna är tänkta för lektioner i grundskolans sjunde till nionde klass och i andra stadiets läroanstalter. Uppgifterna genomförs under en lärares ledning. Deras längd varierar mellan 15 minuter till en hel lektion. Instruktioner för uppgifterna och bilagorna finns i PDF-format, som lätt kan skrivas ut. I instruktionerna framgår det också hur lång tid det lönar sig att boka för uppgiften, för vilken storleks grupp den lämpar sig och vilka tillbehör som behövs.

 

Alias för aktiva medborgare

Spela Alias med en vokabulär som kretsar kring aktivt medborgarskap, samhälle och påverkan.
 
Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Lista över ord att förklara [länk]


Bilderna berättar

Uppgiften utvecklar förmågan för kritisk bildanalys och övar upp förmågan att analysera bildens roll som förmedlare av information och källa till uppfattningar och föreställningar. Målet är att eleverna ska förstå hur man kan tolka en bild på många olika sätt, och hur en bilds rubrik påverkar hur den tolkas.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Bilder att skriva ut [länk]


Nyhetsöversikt

I uppgiften får eleverna studera nyhetsrapporteringen kring samhälleligt påverkande och fundera på vem som kan påverka vad. Eleverna klipper ut bilder och artiklar om samhällelig påverkan i tidningar och tidskrifter, och skapar sedan ett kollage av dem.

Anvisningar för uppgiften [länk]


De ungas röster -videoklippen

Se först på de korta, cirka en minuter långa Ungas röster-videoklippen.
Efter att ha tittat på videorna, kan ni fundera på hurdana utmaningar sierraleonska ungdomar stöter på och vad de tycker om t.ex. skolgång och barnets rättigheter.
 
Anvisningar för uppgiften [länk]


Stopp! Märk rättigheterna! Dramaövning

Uppgiften fokuserar på att fördjupa förståelsen för barnets rättigheter. Dramaövningen grundar sig på forumteatern.

Tehtävässä syvennetään ymmärrystä lapsen oikeuksista. Draamaharjoitus perustuu forum-teatteriin. Man uppträder med korta föreställningar, och publiken kan påverka deras gång.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Sagokort [länk]
Bilaga: Konventionen om barnets rättigheter i korthet [länk]


Din, min, vår värld -värdesträcka

I uppgiften tar man ställning till olika påståenden, som man kan ha två motiverade åsikter om. Detta görs genom att man ställer sig på en värdesträcka, vid det ställe som motsvarar ens egen åsikt. Meningen är att begrunda jämställdhet mellan kvinnor och män, utbildningens viktighet och ungas påverkansmöjligheter, genom ens egna attityder och värderingar. Uppgiften ger övning i att forma åsikter och argumentera för dem.

Anvisningar för uppgiften [länk]


Varför lever barn på gatan?

I uppgiften funderar man över vilka orsaker som mest påverkar det att ett barn hamnar och bo och arbeta på gatan. Avsikten är att lära sig att förstå sambandet med samhälleliga faktorer och gatubarnsfenomenet.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Kopior [länk]


Ta ett steg framåt

I den här uppgiften som använder sig av dramainslag får deltagarna sätta sig in i en annan persons situation och fundera på globala jämlikhetsfrågor. Var och en får en roll som man lever sig in i.Gå sedan igenom vad som förutsätts för ett gott liv och tänk på om de uppfylls för rollfiguren i fråga.

Instruktioner för uppgiften [länk]
Bilaga: Lappar med roller [länk]


Diamanten för barnens rättigheter

Syftet med uppgiften är att väcka tankar om barnens rättigheter. Vilka rättigheter är allra viktigast? Kan man över huvud taget säga att någon rättighet är viktigare än en annan?

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Rättighetskort [länk]


Vad skulle jag avstå från?

I uppgiften tänker man på vilka saker är livsviktiga för oss och vad vi kunde leva utan. Ur de tio viktiga sakerna, som tar sig som självklarheter, måste man välja fem som man vid behov kunde klara sig utan.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Ordlista [länk]


Värdeauktion

Syftet med uppgiften är att hjälpa till medvetenhet om sina egna värderingar och förstå att resurserna är ojämlikt fördelade i världen. Den aktivitetsinriktade uppgiften börjar med en auktion, där både materiella som icke-materiella saker auktioneras ut. Var och en får en olik summa pengar som man måste köpa saker med. Till slut diskuterar man konsumtionsval och deras samband med välfärd, såväl hos oss som i utvecklingsländer.

Anvisningar för uppgiften [länk]
Bilaga: Föremål som auktioneras ut [länk]
Bilaga: Pengar [länk]