Uutiset: Guatemala

Nuorisoverkoston nuoret guatemalalaisesta Mazatenangon kaupungista kertovat toiminnastaan. Tekemällä päivän verran töitä ja antamalla siitä saadun palkkion lukuvuoden 2012-2013 aikana Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret tukivat monivuotista kehitysyhteistyöhanketta Guatemalassa.

Jokaisella on oikeus osallistua

Kun maan väestöstä yli puolet on nuoria, pääsevätkö he helposti mukaan päätöksentekoon? Guatemalassa näin ei ainakaan tapahdu, mutta vaikuttamishaluisia nuoria maasta kyllä löytyy.

Guatemalassa Taksvärkki ry:n tavoitteena on parantaa nuorten yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia ja lisätä heidän osallistumistaan kunnallistason päätöksentekoon.

Taksvärkin ja paikallisen kansalaisjärjestö PAMIn hankkeessa toteutettu nuorten kansalaisvaikuttamisen koulutusohjelma on herättänyt positiivista huomiota niillä paikkakunnilla, joilla hanke toimii. Malacatanissa vastaava koulutusohjelma järjestetäänkin nyt kunnan rahoittamana kolmessa maalaiskylässä kaupungin laitamilla. Tämä on osa nuorten aloitteesta perustetun Malacatanin kunnallisen nuorisoasiaintoimiston toimintaa ja pilottivaiheessa kouluttajina toimivat Taksvärkin hankkeessa koulutetut nuoret.

Malacatan nuoret
 
”Nuorisoliikkeen aktiivit ovat tyytyväisiä ja ylpeitä tästä saavutuksestaan. Kuitenkin edelleen aikuiskeskeinen ilmapiiri lannistaa nuoria, kun he kokevat, etteivät saa riittävästi arvostusta työpanokselleen niiltä kunnan työntekijöiltä, joiden tehtävä olisi juuri tukea heidän työtään”, kommentoi Jorge Medrano PAMIsta. Asenteiden muuttamisen saralla on siis vielä paljon työtä.

Myös Moralesissa nuorten aktiivisuus alkaa saada näkyviä tuloksia. Nuorisoliikkeen tekemä aloite kunnallisen nuorisoasiaintoimiston perustamisesta hyväksyttiin viime vuonna ja marraskuussa 2015 pormestari pyysi nuorisoliikettä valmistelemaan esityksen nuorisoasiaintoimiston toiminnasta. Esitetty toiminta keskittyisi kuuteen osa-alueeseen: nuorisoasiaintoimiston vakiinnuttaminen, koulutus, terveys, kulttuuri ja urheilu, tiedonsaantimahdollisuudet ja nuorten osallistuminen. Nuorisoliikkeen aktiivit vastaisivat suunnitelman toimeenpanosta ja käytännön koordinoinnista.

Toimintasuunnitelma esiteltiin Moralesin kunnanvaltuustolle viime viikon tiistaina 19.4. ja samassa istunnossa se myös hyväksyttiin toimeenpantavaksi tarvittavan selvitystyön jälkeen. Moralesin nuorisoliikkeen aktiivin Jeason Echeverrían mukaan toimintasuunnitelman esittelytilaisuus sujui hienosti ja vastaanotto oli positiivinen. ”Kunnan pormestari totesi keskustelun päätteeksi, että haluaa edistää nuorten asioita ja että hän olisi ollut valmis joka tapauksessa tukemaan nuorisoliikkeemme toimintaa, valtuuston kannasta riippumatta.”

Tämä on merkittävä askel Moralesin nuorille aktiiveille ja samalla osoitus siitä, että kunnan viranomaiset pitävät lasten ja nuorten oikeuksia tärkeinä, vaikka niiden toteutumiseen Guatemalassa onkin monessa asiassa vielä pitkä matka.
 
Teksti: Veera Blomster
Kuvat: Pamela Arslan
 
Monivuotista hanketta Guatemalassa edelsi Taksvärkki ry:n suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille suunnattu Huominen tehdään tänään -kampanja lukuvuonna 2012–2013.

Vaadimme oikeuksiamme! – Nuoret muuttavat Guatemalaa

Guatemalasta kantautuva viesti on selvä: Nuoret vaativat suunvuoroa. Taksvärkin kehitysyhteistyöhanke Guatemalassa alkoi vuonna 2013 ja sen ensimmäinen vaihe on päättymässä. Ennen toiseen vaiheen alkamista suoritettiin arviointi, jossa selvitettiin, mikä hankkeessa on onnistunut ja missä on parantamisen varaa. Nämä suositukset on otettu huomioon ennen kuin toinen vaihe alkaa vuonna 2016.

Nuorisoryhmät poliittisen kansalaisuuden rakentajina -nimeä kantavan kantavan hankkeen tavoitteena on ollut lasten ja nuorten oikeuksien edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen Guatemalassa. Tätä tarkoitusta varten eri puolille maata, Puerto Barriosin, Moralesin, Mazatenangon, Zuniliton, Malacatánin ja Coatepequen alueille, perustettiin nuorisoryhmiä ajamaan lasten ja nuorten asiaa omissa yhteisöissään.
Riippumattomien arvioijien raportissa kerrotaan työn onnistumisista ja parannuskohdista. Arvioijat tarkastelivat hankkeen asiakirjoja, haastattelivat toimintaan osallistuneita nuoria, paikallisia vaikuttajia ja muita tahoja ja laativat nuorisoliikkeen tulevaisuutta koskevat parannusehdotukset. Tarkoituksena on, että nuorisoliikkeet jatkavat elämäänsä itsenäisinä toimijoina sen jälkeen, kun Taksvärkin ja guatemalalaisen kansalaisjärjestö PAMIn toteuttama hanke virallisesti päättyy.

Arvion mukaan Guatemalan kuntien toimintaympäristö on haastava: perinteisesti nuorison yhteiskunnallista aktiivisuutta tai osallistumista politiikkaan ei katsota hyvällä. Guatemalalainen poliittinen kulttuuri on korruptoitunutta ja aikuiskeskeistä: nuorten ja lasten oikeuksia ei yleensä huomioida. Toimintakulttuurissa on eroja eri kuntien välillä.

Nuorisoliikkeet ovat kuitenkin onnistuneet ponnistelemaan itselleen äänivaltaa. Esimerkiksi Zuniliton kunnanhallitus hyväksyi nuorten aloitteen lapsi- ja nuorisopoliittisesta toimenpideohjelmasta, joka keskittyy lasten ja nuorten seksuaaliterveyden edistämiseen.

Arvioijat kiittelivät nuorisoliikkeiden toimintaa, mutta kehottivat kiinnittämään huomiota siihen, että toiminnasta tulisi entistä itsenäisempää, jotta kansalaisjärjestö PAMIn tukea ei enää tulevaisuudessa tarvittaisi. Tähän seikkaan kiinnitetään huomiota seuraavan kahden vuoden ajan.

Guate_rapsa_uutinen.x
Mazatengolaiset koulutusohjelman osallistujat PAMI:n paikallistoimistolla, joka toimii nuorten tapaamistilana.
 

Coatepequen nuorisoliikkeen toimintaan osallistunut nuori kuvailee raportissa kokemuksiaan näin: ”Osallistuminen tähän projektiin ja saamamme koulutus on muuttanut elämäni”.
Tarkoituksena onkin ollut nuorten voimaannuttaminen ja kouluttaminen: heidän yhteiskunnallinen lukutaitonsa ja itseluottamuksensa ovat kasvaneet toiminnan myötä.

Arvioijat haastattelivat myös kunnallispoliitikkoja, joihin vaikuttamistyö suuressa määrin kohdistui. Kaikki eivät olleet nuorten toiminnasta ilahtuneita, mutta monien näkemys nuorisovaikuttamisesta oli muuttunut. Zuniliton varakunnanjohtaja suhtautui nuorisoliikkeisiin positiivisesti: hänen mukaansa ”nuoret muuttavat asenteita”.
Arviointiraportissa suositellaankin, että nuorisoliikkeiden toimintaan kannattaisi ottaa mukaan myös tavoitteisiin myönteisesti suhtautuvia aikuisia, jotta liikkeet saisivat mahdollisimman laajaa kannatusta.
Suositukset ja parannusehdotukset otetaan huomioon, kun hankkeen toinen vaihe ensi vuonna käynnistyy.

Raportti on luettavissa espanjaksi ja suomeksi.

Mitä evaluointi tarkoittaa?

Evaluointi eli kehitysyhteistyöhankkeen arvio on riippumattoman tahon tekemä selvitys. Siinä arvioidaan, onko kehitysyhteistyön tavoitteet onnistuttu saavuttamaan ja mitä määrärahoilla on saatu aikaan. Evaluaatio esittelee hankkeen onnistumiset ja puutteet, jotta niistä otettaisiin opiksi tulevaisuuden kehitysyhteistyöhankkeita toteutettaessa. Ulkoministeriö määrittelee, mitä seikkoja evaluoinnissa on otettava huomioon.
 
 
Teksti: Kukka-Maria Ahokas
Kuvat: Pamela Arslan