Taksvärkki ry:n blogeja maailmalta

Opintopiiri käynnistyi kuulumisilla Nepalista 1.10.2015

Syksyn ensimmäinen opintopiiri pidettiin tiistaina 22.9.2015. Me innokkaat opintopiiriläiset kuulimme ensin Taksvärkin historiasta ja nykyisestä toiminnasta.

Esittelykierroksen jälkeen oli vuorossa nepalilaisen ohjelmakoordinaattori ja nuorisotyöntekijä Bipin Kumar Shresthan alustus. Hän työskentelee Taksvärkin kumppanijärjestö ECCAssa (Environmental Camps for Conservation Awareness). Hän vei meidät hauskalle videomatkalle Nepaliin: meille tarjottiin kattava esitys Nepalin kulttuurista, kauniista luonnonmaisemista ja kouluista.

Lisäksi kuulimme ECCAn toiminnasta. Järjestön hankkeissa tuetaan oppilaskuntien perustamista kouluihin Nepalissa ja niiden työtä paremman kouluympäristön puolesta. Oppilaskunnat parantavat koulujen sanitaatiota, yleistä siisteyttä ja infrastruktuuria sekä järjestävät ympäristökasvatusta koululaisille. Koululaisten vanhempia osallistetaan toimimaan yhteistyössä koulujen kanssa.

Lopuksi ideoitiin syksyn opintopiirien teemaa.
Opintopiiriläiset olivat kiinnostuneita esimerkiksi siitä, miten kehityshankkeita suunnitellaan käytännössä, millainen prosessi kehityshanke kokonaisuudessaan on, millaisia ongelmia tyypillisesti tulee vastaan ja miten ne ratkaistaan.

Teksti: Jenni Pyykkö

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Kouluvierailuja ja lapsen oikeuksia 29.5.2015

Taksvärkin vapaaehtoisina kansainvälisyyskouluttajina toimineet Tuuli ja Lotta kertovat kokemuksistaan kouluvierailuilta ja vapaaehtoistyön jättämistä fiiliksistä sekä sen vaikutuksesta omaan elämäänsä.

Haku Taksvärkin kansainvälisyyskouluttajaksi lukuvuodelle 2015–2016 on nyt auki. Vielä ehdit hakea, sillä viimeinen hakupäivä on 12.6. Lue lisää täältä. Klikkaa mukaan myös facebookissa.
 
 
TUULI SHINYELLA
2008–2009, Madagaskar-kampanja

Kerro, miksi päädyit mukaan Taksvärkin toimintaan?
Opiskelin sosiologiaa ja kehitysmaatutkimusta ja ajattelin, että saisin hyvää työkokemusta. Lisäksi Madagaskar kiinnosti maana. Ajattelin, että opettajan ammatti sopisi minulle, ja kansainvälisyyskouluttajana pääsin kokeilemaan sitä. Kansainvälisyyskouluttajana toimiminen on ollut minulle yksi hyödyllisimmistä vapaaehtoistyökokemuksista.
Mikä oli sinulle antoisinta vapaaehtoisena toimimisessa?
Sain paljon hyvää työkokemusta ja opin käyttämään osallistavia menetelmiä, mistä on ollut myöhemminkin hyötyä. Työkokemus oli erityisen arvokasta opiskeluaikoina, kun pääsi soveltamaan oppimaansa käytännössä. Vapaaehtoisena saamani kokemus oli myös hyvä pohja aikuiskasvatuksen pedagogisille opinnoille. Nykyään työskentelen vapaaehtoisten kanssa ja olen huomannut, että omasta vapaaehtoistaustasta on ollut hyötyä.
Oletko edelleen tekemisissä globaalin vastuun teemojen kanssa?
Kehitysyhteistyön tai globaalikasvatuksen teemat eivät varsinaisesti näy työssäni, mutta maahanmuuttokysymykset, kotoutuminen ja kulttuurinen moninaisuus vaikuttavat taustalla kyllä vahvasti. Kiinnostus globaalikasvatukseen on säilynyt koko ajan – ehkäpä jonain päivänä teen sitä enemmänkin.
 
 
LOTTA PELTOLA

Mitä vapaaehtoistyö antoi sinulle ja onko siitä ollut myöhemmin hyötyä?
Opin paljon järjestötyöstä, kehitysyhteistyöstä ja globaalikasvatuksen teemoista. Lisäksi sain paljon esiintymis- ja suunnittelukokemusta. Työskentelen nykyään espanjan opettajana, ja siihen koen saaneeni Taksvärkiltä myös ohjaus- ja opetuskokemusta. Lisäksi olen ollut töissä Allianssin nuorisovaihdossa, ja omasta vapaaehtoistaustasta oli paljon hyötyä, kun koordinoin vapaaehtoisohjelmia.
Mitä muistoja on jäänyt vapaaehtoistoiminnasta Taksvärkissä?
Itse kouluvierailuista jäi hyvä mieli ja sain paljon rohkeutta, kun opettajat antoivat positiivista palautetta ja oppilaat innostuivat, vaikka erityisesti auditoriovierailut aluksi jännittivätkin. Oli mukava herätellä oppilaita eri teemasta, kuin mihin he ehkä normaalisti törmäävät koulussa. Lisäksi koin tärkeäksi, että oppilaat tiesivät, mitä varten he tekevät Taksvärkki-päivän työn ja että he ymmärsivät, miksi lukutaito on niin tärkeä.
 
 
Haastattelija: Elina Myllylä

Avainsanoina , , , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Opintopiirissä pohdittiin raportoinnin tavoitteita ja haasteita 25.3.2015

 
Opintopiirin maaliskuisen tapaamisen teemana oli hankkeen arviointi ja raportointi. Teemaan pureuduttiin varsin konkreettisen esimerkin välityksellä kun opintopiiriläisillä oli mahdollisuus tutustua Boliviasta saapuneeseen, loppuvuodesta 2014 teetettyyn evaluaatioraporttiin. Uusia ja arvokkaita näkökulmia raporttiin ─ ja evaluaatioprosessiin yleensäkin ─ toi lisäksi Skype-puhelu Bolivian hanketta kahdesti vapaaehtoisen roolissa arvioineen Hanna Rajalan kanssa.

Ennen puhelua kävimme läpi kertauksenomaisesti arvioinnin ja raportoinnin perusperiaatteita ja menetelmiä. Arviointimenetelmistä tutustuimme lähemmin Most Significant Change evaluaatiomenetelmään, josta Taika oli valmistanut meille esityksen. Vaikka MSC-menetelmää ei käytetty Bolivian hankeen arvioinnissa, sen osallistava ja ruohonjuuritason toimijoissa tapahtuneita muutoksia painottava luonne muistutti Bolivian hankkeen arvioinnin yhteydessä käytettyä metodologiaa, jota kuvattiin raportissa ja joista saimme kuulla lisää Rajalalta. Boliviassa oli nimenomaan toivottu käytettäväksi arvioinnin apuna osallistavia menetelmiä, jotta hyödynsaajissa eli lapsissa ja nuorissa sekä hankkeen toteuttajissa tapahtuneista muutoksista saataisiin hyvä käsitys. Henkilökohtaisten muutosten lisäksi arvioitiin sosiaalisia ja rakenteellisia sekä hankkeen sisäisiä muutoksia.


 
Bolivian arviointitiimissä mukana ollut Rajala kertoi opintopiiriläisille tarkemmin siitä, miten arviointi prosessi käytännössä etenee aina arvioinnin tavoitteiden asettamisesta ja rekrytoinnista valmiin raportin oikolukuun asti. Oli kiinnostavaa kuulla, miten arviointiprosessi oli sujunut ja minkälaisia onnistumisia ja haasteita työskentelyyn oli liittynyt. Rajalan kommenteista jäi mieleen erityisesti tiukan aikataulun ja raportin sivumäärän luomat rajoitukset. Kun viiden vuoden työ ja sen tulokset on lyhyessä ajassa puristettava noin kolmeenkymmeneen sivuun, evaluaation tavoitteiden ja motiivien on oltava hyvin selkeitä arviointia tekeville tahoille.

Toisen huomionarvoisen haasteen raportoinnille loi Rajalan mukaan kokemusten ja muutosten sanoittaminen. Vielä ongelmallisemmaksi tilanne muuttuu, kun haastatteluissa esiin nousseita, vahvasti kulttuurisilla merkityksillä ladattuja käsitteitä ruvetaan kääntämään raportointia varten toiselle kielelle. Monet käsitteet saattavat menettää käännösprosessissa ilmaisuvoimaansa tai jonkin käsitteen keskeisyys ei välttämättä välity vaikkapa suomennettuna samoin kuin alkuperäiskielellä. Lisäksi raskaista kokemuksista ja haasteista kertominen voidaan kokea vaikeana. Rajala kertoi kuitenkin ilokseen huomanneensa, että bolivialaisessa kumppanijärjestössä arviointiprosessiin suhtauduttiin avoimesti ja innokkaasti ja sen potentiaali osana toiminnan kehittämistä tiedostettiin aiempaa voimakkaammin, mikä näkyi Rajalan mukaan erityisesti lisääntyneenä itsereflektointina.

Vinkkinä vielä, että Taksvärkki tarjoaa jälleen mahdollisuuden kehityskysymyksistä kiinnostuneelle nuorelle päästä tutustumaan lähemmin evaluaatioprosessiin kun keväällä 2015 haetaan vapaaehtoista mukaan Guatemalan hankkeen arviointitiimiin!

Kuva: Marjaana Hyppönen
Teksti: Mimosa Myllärniemi

Avainsanoina , , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Nepal -taustaselvitys innoitti hanketiimin keskusteluja 20.3.2015

Tulevan Nepalin hankkeen suunnittelua varten koottiin hanketiimi, jossa 5 vapaaehtoista osallistuu Taksvärkin ohjelmasuunnittelijan kanssa hankkeen valmisteluun, varsinaiseen suunnitteluun sekä hankesuunnitelman kirjoittamiseen. Hanketiimi kokoontuu Taksvärkki ry:n toimistolla Helsingin Vallilassa kerran kuussa marraskuusta 2014 toukokuulle 2015.

Nepalin hanketiimi kokoontui viidenteen tapaamiseensa maaliskuun alussa kevään ensimmäisenä aurinkoisena iltapäivänä. Tällä kertaa osallistujia oli fyysisesti paikalla yksi vähemmän, kun Aino työtehtäviensä vuoksi osallistui tapaamiseen Skypen välityksellä Kabulista kotinaan toimivasta kontista käsin. Yhteydet pelasivat mainiosti ja Aino pystyi osallistumaan täysivaltaisesti Taksvärkin toimistossa käytävään keskusteluun.
Täksi kerraksi tiimin jäsenillä oli ollut kotitehtävänään kommentoida Taikan laatimaa Nepalin hankkeen taustaselvitystä sekä Nepalin kumppanijärjestö ECCA:n Jogendran ja hanketiimin vetäjän Erjan yhdessä tekemää alustavaa hankematriisia.

Taustaselvityksen todettiin olevan hyvällä mallilla, ja ryhmä antoi lähinnä muodollisia ja kielellisiä korjausehdotuksia. Mielenkiintoinen keskustelu nousi kuitenkin taustana käytettävästä aineistosta, joka voidaan oikeastaan viedä yleisemmällekin tasolle: Nepalin (tai miksei jonkin muunkin maan) hyvin tuntevat tietävät, että luvut ja tilastot eivät aina kerro kaikkea, ja todellisuus tilastojen ja virallisten lukujen takana voi olla toinen. Tekijästä riippuen tutkimukset ja viralliset tilastotkin saattavat usein puoltaa jonkin intressiryhmän kantaa tai tavoitteita, jotkut kaunistellen, jotkut todellisuutta synkistäen. Tämä asettaa omat haasteensa myös taustaselvityksen tekijälle, joka haluaa antaa mahdollisimman todenmukaisen kuvan, mutta on kuitenkin nojattava tutkimuksiin ja raportteihin.

Toinen mielenkiintoinen keskustelu käytiin Nepalin järjestöjen poliittisuudesta. Ryhmästä todettiin, että Nepalissa järjestötoiminta on usein yhteydessä eri poliittisten puolueiden toimintaan ja etujen ajamiseen. On tärkeää varmistaa, että Taksvärkin ajama toiminta ei edistä jonkin yksittäisen puolueen asemaa, vaan edut jakautuvat tasaisesti sitä tarvitseville. Tässä yhteydessä tiimi pohti yhdessä, miten paljon nepalilaiselta kumppanijärjestöltä voi penätä puoluepoliittista kantaa, ja miten ulkopuolisena koko kuviota voi edes ymmärtää. Loppujen lopuksi tärkeintä on kuitenkin tehty työ ja tulokset.

Hankematriisi oli myös edistynyt huomattavasti sitten edellisen tapaamisemme. Hankkeen tavoitteet ovat jo alkaneet paperilla selkeytyä, nyt keskustelua herättivät etenkin indikaattoreiden asettaminen ja aktiviteettien selkeyttäminen. Työskentely jatkuu yhdessä Jogendran ja Nepalin pään kanssa. Seuraavan kerran sovimme tapaamisen vasta huhtikuun puoliväliin. Hanketiimi toivottaa lukijoilleen aurinkoisia kevätpäiviä!

Teksti: Jussi Lehtinen

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Kouluvierailijan mietteitä työn tuloksellisuudesta 26.2.2015

Taksvärkki ry:n vapaaehtoiset kansainvälisyyskouluttajat vierailevat peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ja ohjaavat toiminnallisia työpajoja, joissa tutustutaan lasten ja nuorten oikeuksiin sekä nuorten arkeen kehitysmaissa. Alueellista toimintaa koorinoivat aluekoordinaattorit, joiden vastuulla on koulujen ja oppilaitosten kontaktointi, sekä Taksvärkin näkyvyyden ja tunnettuudeen lisääminen omalla alueellaan.

Kevät on ehtinyt jo pitkälle, ja samalla uutena Vaasan aluekoordinaattorina olen ehtinyt tehdä kuluvana vuonna yli parikymmentä kouluvierailua niin ala- ja yläasteille kuin lukiohinkin. Yllätyksenä ei ole niinkään tullut ryhmien keskinäinen erilaisuus kouluasteittain vaan jokaisen koululaisen iästä riippumaton erilaisuus ja persoonallisuus aktiivisena oppijana. Sanotaan, että meistä on moneksi oppijaksi: siinä missä toinen oppii parhaiten visuaalisesti, oppii toinen itse kirjoittamalla. Yksi on kuitenkin ylitse muiden: kaikki oppivat varmasti itse tekemällä. Kouluvierailuiden ydintä ovatkin oppilaita osallistavat työpajat, jotka kehottavat aktiiviseen oppijuuteen ja vaikuttamiseen.

Palkitsevinta on ollut koululaisten aktiivisuuden ja kiinnostuksen herättäminen tavalla, joka on yllätyksekseni näkynyt jo työpajan aikana ja sen jälkeen. Nykyajan koululaiset ovat sekä innostuneita että aktiivisia ja mikä parasta – tiedonhaluisia! En voinut olla tuntematta pienoista ylpeyttä kuunnellessani oppilaita, jotka avoimina kertoivat tunnin jälkeen heränneistä ajatuksista sekä innostuksesta ja kiinnostuksesta tehdä itse vapaaehtoistyötä tulevaisuudessa. Tässä muodossa tuleva kiitos on merkityksellisempi kuin mikään opettajan antama kirjallinen palaute. Tämän takia me kv-kouluttajat teemme vierailuja kouluissa. Läheskään aina eivät oppilaat jää tunnin jälkeen juttelemaan, mutta silti muutos tai aavistus siitä voi olla jo paraikaa kehkeytymässä syvällä aivojen tiedostamattomammissa osissa. Siihen me luotamme. Näyttämällä itse nuorena ja kampanjamme nuorien avulla esimerkkiä, voi näin rohkaista oppilaita kulkemaan kunkin omaa, oikeaa tietä.

Joku voisi väittää, että kansainvälisyyskoulutuksessa on nimenomaan kyse työstä, jossa konkreettinen työn tulos ei näy heti vaan vasta vuosien päästä. Tietysti tarvitaan pitkän aikavälin tavoitteita, jotka tekevät työstä merkityksellistä, mutta onneksi konkreettisia ajatuksia voi nähdä sikiävän jo kv-vierailuilla. Usein kyse on lyhyestä tuokiosta vieraalla koululla, tuiki tuntemattomalla paikkakunnalla ja uusien tuttavuuksien parissa. Tällöin pohdin, mikä minä olen sanomaan työn tuloksista yhden vierailun perusteella mitään? Mistä tiedän millä tavalla juuri tämä luokka, ja kaikki nämä yksilöt ryhmässä oppivat parhaiten? Eikös se niin mene Suomessa, että nollapalaute on hyvä palaute ja risuja annetaan ruusujen sijasta ehkä vain silloin, kun kaikki ei ole mennyt ihan putkeen? Ei kai. Aina ei verbaalista palautetta saa, mutta eipä sitä aina tarvitakaan. Paras muutos näkyy jo oppilaan naamasta. Lisäksi hyödynnän usein konkreettisia naamavärkkejä, joilla palautteen antaminen voi olla helpompaa. Alla näkyy esimerkkiä viimeisimmiltä kouluvierailuilta.Uusia kevään kokemuksia odotellessa!Teksti ja kuvat: Anna Jussila,
Vaasan aluekoordinaattori

Avainsanoina , , , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Hankkeiden talousseuranta opintopiirin tarkastelussa 24.2.2015

Vuoden ensimmäisessä opintopiirissä tutustuttiin kehitysyhteistyöhankkeiden talousseurantaan ja budjetointiin Taksvärkin Guatemala-hankkeen kautta.

Ensin tutustuimme hankkeiden taloussuunnitteluun yleisellä tasolla. Pohdimme myös tarkan taloussuunnittelun asettamia vaatimuksia kumppanijärjestöille. Totesimme, että talousraportointi vaatii heiltä hyvää ammattitaitoa ja asiantuntemusta. Tämä voi karsia joukosta pienimpiä toimijoita, joilla ei ole varaa palkata omaa kirjanpitäjää tai talousasiantuntijaa.

Tarkoista suunnitelmista huolimatta kehitysyhteistyöhankkeet elävät ajassa ja paikassa, eikä kaikkea pystytä suunnittelemaan etukäteen. Etelän kumppanijärjestöillä on myös mahdollisuus esittää esimerkiksi käyttötarkoituksen muutosta suunniteltuun hankebudjettiin, mikäli hankkeen keskeiset tavoitteet, toiminnot tai henkilöstökulut muuttuvat. Taksvärkin velvollisuus puolestaan on hyväksyttää nämä muutokset omalla rahoittajallaan ulkoasiainministeriöllä. Yleensä hyvin perustellut käyttötarkoituksenmuutokset on hyväksytty myös rahoittajan taholta.

Omalta osaltani tutustuin Guatemalan kumppanijärjestö PAMI:n viime vuoden budjettiesitykseen. Numeroita tutkiessani huomasin, miten vaikeaa kumppanin toimintaa on hahmottaa pelkkien lukujen avulla. Numeroita tulisikin aina lukea yhdessä yksilöidyn toimintasuunnitelman kanssa, jossa avataan esimerkiksi järjestön toimintoja yksityiskohtaisemmin. Pelkät numerot ilman kontekstia kertovat loppujen lopuksi hyvin vähän ja niistä voi vetää täysin virheellisiä johtopäätöksiä.

Taksvärkin seuraavassa opintopiirissä paneudutaan Bolivian hankkeen arviointiraporttiin. Arvioinnissa mukana ollut Hanna Rajala osallistuu opintopiiriin Skypen välityksellä ja kertoo arvioinnin vaiheista Boliviassa. Opintopiiri kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 3.3. klo 16 Taksvärkin toimistolla osoitteessa Kumpulantie 7.

Ilmoittautumiset opintopiiriin: ohjelmasuunnittelija Inkeri Halme, inkeri.halme(a)taksvarkki.fi

Teksti: Taika Kopra
Kuvat: Pamela Arslan

Avainsanoina , , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Nepal-hanketiimissä valmisteltiin aineistoa kouluvierailijoille 18.2.2015

Tulevan Nepalin hankkeen suunnittelua varten koottiin hanketiimi, jossa 5 vapaaehtoista osallistuu Taksvärkin ohjelmasuunnittelijan kanssa hankkeen valmisteluun, varsinaiseen suunnitteluun sekä hankesuunnitelman kirjoittamiseen. Hanketiimi kokoontuu Taksvärkki ry:n toimistolla Helsingin Vallilassa kerran kuussa marraskuusta 2014 toukokuulle 2015.


Nepal-hanketiimi kokoontui Taksvärkin toimistolla helmikuun alussa jo neljättä kertaa. Edellisellä kerralla aiheena olleet missio ja visio jätettiin hautumaan, ja tällä kertaa tiimi paneutui Nepalin yhteiskunnan ja ympäristön tilaan. Tarkoituksena on saada yhteistyöllä aikaiseksi taustaselvitys, joka toimii osana hankesuunnitteluprosessia sekä Nepaliin keskittyvän koulukampanjan tausta-aineistona.

Tiimiläiset olivat kotitehtävänä valmistelleet kukin oman taustansa ja kiinnostuksensa mukaan osion taustaselvitykseen, ja tapaamisessa kukin sai vuorollaan esitellä kirjoituksensa pääkohdat muille. Aiheet käsittelivät Nepalin kehityksen tilaa, sanitaatiota, taloutta ja korruptiota, koulujärjestelmää sekä ympäristön tilaa ja haasteita. Tiimin tapaamiseen osallistui myös taustaselvityksen pääkirjoittajana toimiva Taksvärkin ohjelmasuunnittelun harjoittelija Taika Kopra, jonka kommenttien perusteella tekstejä hiottiin edelleen.

Vaikka Nepal on tähän mennessä varmasti jo tullut tututuksi tiimiläisille, nousi keskusteluissa esille mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka on hyvä huomioida myös hankkeen suunnittelussa. Yksi tällaisista aiheista oli sanitaatioon liittyvät kulttuuriset uskomukset. Vessakäynnit ja kulttuuri kulkevat käsi kädessä; erityisesti naisten kohdalla sanitaatio-kysymyksiin liittyy enemmän rajoitteita kuin yhteisvessoihinkin tottunut suomalainen osaa heti kuvitella.

Oli mielenkiintoista päästä kuulemaan ja keskustelemaan Nepalin yhteiskunnan tilasta monesta eri näkökulmasta, tästä on taas hyvä jatkaa hankkeen suunnittelua. Hanketiimi toivottaa kouluvierailijoille antoisia lukuhetkiä taustaselvityksen parissa!

Teksti: Elina Mähönen
Kuvat: Pamela Arslan

Avainsanoina , , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Nepal-hanketiimissä pohdittiin hankkeen missiota ja visiota 10.2.2015

Viiden vapaaehtoisen Nepal-hanketiimi aloitti uuden vuoden kokoontumalla heti loppiaisen jälkeen Taksvärkin toimistolle. Vuoden ensimmäisessä kokoontumisessa pohdittiin Nepalissa ensi vuonna alkavan hankkeen ja siihen liittyvän lukuvuosikampanjan missiota ja visiota. Pohdinnassa oli ennen kaikkea näiden käsitteiden merkitys ja se, miten niitä sovelletaan kehitysyhteistyöhön.

Missio- ja visio-ajattelu on hieman tutumpaa yritysmaailmassa, mutta viime aikoina kansalaisjärjestöihin levinneen outcome mapping-suunnittelumenetelmän myötä se on yhä keskeisempi osa myös kehitysyhteistyön hankesuunnittelua. Opeteltavaa uuden menetelmän haltuunotossa on runsaasti, kun aikaisemmat toiminta- ja ajattelutavat päivitetään outcome mapping-malliin. Päivän teeman puolesta tässä tuloskeskeisessä mallissa hankkeen missio voidaan yksinkertaistettuna nähdä kuvaavan hankkeen tehtävää ja vision hankkeella saavutettua tulevaisuuden tavoitetilaa.
 
Edelliseltä kerralta saatuna kotitehtävänä jokainen tiimiläinen oli pohtinut miten Nepalista saadut terveiset hankkeen toiminnoista saadaan kirjattua mission ja vision muotoon. Yhteisen ymmärryksen löytäminen hankkeen keskeisistä elementeistä oli helppoa. ECCA:n ylläpitämät luontokerhot (nature clubs) ovat koko hanketoiminnan ytimessä ja hankkeen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kehittää erityisesti maaseudun koulujen vapaa-ajan toimintaa.

Näiden lisäksi arvoonsa nousivat myös toiveet nuorten ympäristötietoisuuden lisäämisestä sekä oppimisympäristön ja kouluviihtyvyyden parantamisesta. Tavoitteena onkin luoda sellainen oppimisympäristö, joka kannustaa vanhempia lähettämään lapsensa kouluun. Samalla halutaan tehdä koulusta paikka, jossa lapset ja nuoret viihtyvät ja innostuvat oppimisesta.

Tältä pohjalta hankkeen tehtäväksi eli sen missioksi voisikin muodostua oppimisystävällisten puitteiden vahvistaminen, ympäristötietoisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen ja visioksi koulunkäyntiasteen nostaminen. Seuraavalla kokoontumiskerralla pohditaan miten missio käytännössä toteutetaan ja millaisilla keinoilla visioon päästään.

Teksti: Aino Friman
Kuvat: Pamela Arslan

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Opintopiirin tapaamisessa keskityttiin arviointiin 13.1.2015


Kolmannessa opintopiirin tapaamisessa keskityimme projektien arviointiin eli evaluointiin käyttäen esimerkkinä Taksvärkin kumppanijärjestön Bolivialaisen COMPA:n juuri valmistunutta arviointiraporttia sekä arvioinnin toimeksiantoa.

Arvioinnin kolmen peruskysymyksen kautta pyritään selvittämään, onko projektissa tehty mitä suunniteltiin, ovatko tehdyt asiat olleet asianmukaisia ja hyvin toteutettuja sekä millainen muutos projektin kautta on saatu aikaan. Keskustelua ryhmässä herätti etenkin yhteiskunnallisen muutoksen mittaamisen monimutkaisuus.

Usein arvioinnin suorittaa konsultti, mutta järjestöt suorittavat myös itse arviointeja. Taksvärkin tukemien projektien tapauksessa arvioinnin suorittaa paikallinen konsultti (jonka toimeksiannosta sovitaan yhdessä kumppanuusjärjestön kanssa) sekä Suomesta lähetettävä nuori vapaaehtoinen. Arvioinnin on tarkoitus perustua projektin toteuttajien ja kumppanijärjestön tarpeisiin, jotta sitä voi käyttää toiminnan kehittämiseen. Arviointimenetelmä on oltava selvillä jo projektin suunnitteluvaiheessa, jotta projektitavoitteet voidaan muodostaa niin, että niiden toteutumista voi arvioida mahdollisimman hyvin.

Arvioinnilla on monia eri tavoitteita mutta yleisesti ne voidaan jakaa kolmeen tyyppiin:

Tilivelvollisuusarvioinnilla pyritään mittaamaan projektin tuloksia ja tehokkuutta (etenkin rahoittajan näkökulmasta).
Kehittävällä arvioinnilla pyritään erityisesti edistämään projektin tuottamaa oppimista ja sitä kautta kehittämään niin osallistuvia järjestöjä kuin tulevia projekteja.
Tiedontuotantoarviointi on varsin laaja. Sillä pyritään tuottamaan tietoa toimivista projektimetodeista, ei vain projektin toteuttajille, vaan myös laajemmin muiden järjestöjen ja organisaatioiden käyttöön.
 

Kävimme läpi kolme yleisesti käytettyä arviointimenetelmää ja varsin kattavan kuvan erilaisista arviointimenetelmistä voi löytää esim. Better Evaluation sivustolta.

Emma esitteli koosteen nuorisoon liittyvistä uutisista Bolivian lehdistöstä, joista etenkin nuorisotyöttömyys nousi esille teemana. Maiju puolestaan esitteli tiivistelmän Taksvärkin tukeman Bolivian projektin arvioinnin toimeksiannosta, jossa kuvailtiin projektin ja arvioinnin tarkoitus, laajuus, resurssit, kysymykset sekä konsultin pätevyysvaatimukset.

Projekti oli suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja lapsille Bolivian El Alton alueella. Taksvärkin kumppanijärjestö COMPA toteutti projektin vuosina 2010-2014. Siinä keskityttiin sosiaalisen muutoksen tuottamiseen taiteen kautta. COMPA kouluttaa nuoria mm. vetämään muille nuorille osallistavaa teatteria. Tavoitteena heillä on nuorten kulttuuri-identiteetin ja itsetunnon vahvistaminen oman tausta tunnistamisen ja siitä avoimesti puhumisen kautta. Projektissa kehitettiin opas opettajille, jonka avulla he voivat tukea alkuperäiskansoihin kuuluvien nuorten kulttuuri-identiteettiä.
 

Evaluoinnissa arviointiin projektin vaikutusta kohderyhmänä oleviin lapsiin ja aikuisiin, COMPAan ja sen sisäisiä ja ulkoisia vaikutuksia. Emme ehtineet paneutua arvioinnin tuloksiin yksityiskohtaisesti, sillä Nepalin hanketyöryhmä ehti jo aloittaa yhteiset pikkujouluvalmistelut. Tapaaminen päättyi siis glögintuoksuisiin tunnelmiin.

Tuloksista keskustellaan vielä mahdollisesti kevään ensimmäisessä tapaamisessa, joka järjestetään 3.2. Taksvärkin toimistolla (Kumpulantie 7) klo 17. Pääasiassa tapaamisessa tullaan keskittymään taloushallintoon ja budjetointiin.
 
 
Teksti: Ann-Mari Sundsten
Kuvat: Inkeri Halme

Avainsanoina , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin

Taksvärkin Nepal-hanketiimi käynnistyi 8.12.2014

Tulevan Nepalin hankkeen suunnittelua varten koottiin hanketiimi, jossa 5 vapaaehtoista osallistuu Taksvärkin ohjelmasuunnittelijan kanssa hankkeen valmisteluun, varsinaiseen suunnitteluun sekä hankesuunnitelman kirjoittamiseen. Hanketiimi kokoontuu Taksvärkki ry:n toimistolla Helsingin Vallilassa kerran kuussa marraskuusta 2014 toukokuulle 2015.

Taksvärkin uusi Nepalissa vuonna 2016 käynnistyvä hanke tähtää julkisten koulujen viihtyvyyden ja ympäristön tilan parantamiseen ympäristökasvatuksen ja muun muassa sanitaation parannusten avulla. Hankkeessa keskeistä on paikallisen nuorison nostaminen aidoksi toimijaksi kouluolosuhteiden ja ympäristön tilan parantajana. Hanke toteutetaan yhteistyössä Taksvärkin nepalilaisen kumppanijärjestö ECCAn kanssa.

Innokas, vapaaehtoisista muodostuva hanketiimi tapasi ensimmäisen kerran Taksvärkin tiloissa pimeänä marraskuisena tiistai-iltana, ja sai vieraakseen myös kumppanijärjestöä edustavan Yogendra Chitrakarin. Tapahtumassa lähdettiin liikkeelle Seija Valtosen perusteellisella taustoituksella Nepalin koulutuksen tilasta. Monien vakavien kehityshaasteiden kanssa kamppailevan maan ehkä suurin haaste koulutuksen alalla on itse väestö, eikä nyt ole kyse sen halusta tai kyvystä kouluttautua vaan sen monimuotoisuudesta. Myös vieraamme huomautti miten tärkeää koulutusavussa olisi huomioida paikallisuus ja muistutti, ettei suomalaisia ratkaisuja voi soveltaa sellaisenaan Nepalissa. Jos 20 miljoonan ihmisen maassa puhutaan yli sataa kieltä, on yhtenäisen ja laadukkaan koulutuksen järjestäminen täysin eri luokan haaste kuin mitä monessa kehittyneessä maassa. Tällä hetkellä Nepalissa on koulukirjoja tarjolla kolmellakymmenellä kielellä. Julkiset koulut toimivat useimmiten nepalin kielellä siinä missä yksityiset koulut tarjoavat opetusta englanniksi. Koulumatkat ovat pitkiä vaikeakulkuisessa maastossa, oppilaiden fyysinen rankaiseminen on yleistä, ja opetuksen ja kirjojen laadussa ja kouluttautumisen hinnassa riittää parannettavaa. Kun listaan lisätään vielä suomalaisesta näkökulmasta täysin absurdit luokkakoot, alkaa koulutukseen keskittyvän avuntarpeen laajuus hahmottua.
 

 
Laadukkaan opetuksen tarve on valtava myös ympäristökoulutuksen saralla. Tähän riittänee perusteluksi luonnonvarojen niukkuus, ympäristön tilan laaja heikentyminen sekä nopea väestönkasvu, jotka yhdessä johtavat valitettavan usein, mutta osittain ymmärrettävästi isompiin tai pienempiin kiistoihin ihmisten, paikallisyhteisöjen tai ihmisryhmien välillä. Talouden ja sen kasvun tasapainottamisen ympäristön kestävyyden kanssa tulisi olla mahdollisimman laajalti tiedostettu tarve Nepalissa siinä missä missä tahansa muuallakin. Näin ollen laadukas ympäristöopetus edesauttaa pitkällä tähtäimellä niin turvallisuutta, ihmisoikeuksia kuin kehitystä ylipäänsä.

Koska hankkeen painopisteisiin kuuluu sanitaatiopalveluiden kehittäminen, keskusteltiin tiimin tapaamisessa myös ekologisen sanitaation periaatteista ja mahdollisuudesta hyödyntää kuivakäymälöitä hankkeessa. Ekologisessa sanitaatiossa pyritään erilaisia käymäläratkaisuja, kuten kuivakäymälöitä hyödyntämällä edistämään paitsi yhteisön terveyttä myös jätteenkierrätystä ja ympäristönsuojelua. Ydinajatuksena on ravintokierron sulkeminen esimerkiksi käyttämällä kompostoitua käymäläjätettä lannoitteena. Näin ekologinen sanitaatio voi oikein toteutettuna vahvistaa Brundtlandin aikoinaan esittelemiä kestävän kehitykseen kolmea pylvästä: ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Enemmän ekologisesta sanitaatiosta niin Suomessa kuin kehittyvissäkin maissa voi lukea esimerkiksi Käymäläseura Huussin sivuilta.

Kun tarkastellaan kuivakäymälöiden mahdollista hyödyntämistä kehitysyhteistyössä, tulee aina ottaa huomioon aiheen herkkyys ja sen riippuvuus vaihtelevasta asenneilmapiiristä. Yleisesti ottaen ihmiset eivät mielellään muuta käymälätapojaan, ja usein koko aiheesta keskustelu koetaan kulttuurisista syistä hankalaksi. Nepalissa on historiaa käymäläjätteen kierrättämisestä sekä viime vuosilta että perinteisestikin. Tämän hankkeen yhteydessä ekologisen sanitaation edistämiseen tarvittavan koulutus- ja tiedotustoiminnan epäiltiin kuitenkin vaativan liian paljon työtä, vaikkakaan kuivakäymälöiden hyötyjä ei kyseenalaistettu. Myös jätteenkäytöstä voi kouluympäristössä koitua ongelmia: Kuka käsittelee jätteen? Kenellä on oikeus käyttää jätettä? Tulisiko se myydä markkinoilla, ja mitä tuloilla silloin tehdään? Herra Chitrakar myös huomautti, ettei ole ollenkaan varmaa, että käsitellylle käymäläjätteelle löytyy paikalliset markkinat. Voikin olla, että ekologisen sanitaation edistäminen vaatisi täysin oman hankkeensa.

Lopuksi Aino Friman esitti vielä yleiskatsauksen Suomen ja Nepalin väliseen kehitysyhteistyöhön, joka alkoi jo vuonna 1983. Tuona aikana köyhyyden vähentämisessä on onnistuttu, mutta korruptio muodostaa koulutustason lisäksi edelleen suuren haasteen. Siinä missä Nepalin hallituksen strategisia painopisteitä ovat työpaikkojen luominen sekä infrastruktuurin ja maatalouden kehittäminen, panostaa Suomi yhteistyön osapuolena ennen kaikkea koulutukseen, vesi- ja sanitaatiohuoltoon sekä metsätalouteen. Lisäksi Suomen strategiassa huomioidaan rauhanprosessi ja, kuten kaikkialla, ihmisoikeudet. Jo saavutettuihin tuloksiin lasketaan vahvistettu kansalaisyhteiskunta ja parempi hallinto, parantunut koulutustilanne, parantunut vesihuolto, tehokkaampi ja osallistava metsänhoitojärjestelmä sekä vahvistunut hallinto vesi- ja sanitaatiosektorilla.

Yllä mainittu kuvaus painottuu tietenkin hallintotason raportointiin ja tavoitteidenasetteluun, ja paikalla olleet osapuolet kummastakin maasta kyseenalaistivat strategioiden riittävän toteutumisen laajalti ruohonjuuritasolla Nepalissa. Selvää on kuitenkin, että vaikka tulokset ovat edelleen riittämättömiä, on niitä vaikeissa olosuhteissa saavutettu kuitenkin tarpeeksi jatkuvan yhteistyön perustelemiseksi.

Lisää Suomen ja Nepalin välisestä kehitysyhteistyöstä voi lukea esimerkiksi Ulkoasiainministeriön sivuilta.

 

Teksti: Matias Andersson

Avainsanoina , , | Jätä kommentti | Julkaistu: | Kirjoittanut: admin